Zarys hydrogeologii

Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 38,00 zł 38.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

W podręczniku przedstawiono ogólne informacje o hydrogeologicznych cechach gruntów występujących w Polsce, genezie i formach występowania wód podziemnych w podstawowych geostrukturach, cechach i rodzajach zasobów wód podziemnych. W sposób uproszczony podano zagadnienia związane z ruchem wód podziemnych, schematyzacją warunków hydrogeologicznych. Podano ogólne zasady projektowania ujęć studziennych wód podziemnych terenu z wyznaczaniem stref ochronnych ujęć oraz metodykę związaną z projektowa-niem obniżania zwierciadła wody podziemnej. Na zakończenie podano w sposób uproszczony cechy wód podziemnych występujących w różnych wiekowo piętrach hydrogeologicznych oraz regionalne zróżnicowanie cech hydrogeologicznych w Polsce.

Problematyka wód podziemnych jest w sferze zainteresowania całego społeczeństwa. Zagadnieniami tymi w bardzo szerokim zakresie zajmuje się hydrogeologia. W sposób wybiórczo — specjalistyczny wiadomości z tego zakresu konieczne są w trakcie wyboru lokalizacji, projektowania, wykonywania i eksploatacji obiektów budowlanych i oceny ich oddziaływania na środowisko.

Szczególnie informacje hydrogeologiczne ważne są w rozwiązywaniu problematyki budownictwa wodnego oraz inżynierskiej ochronie i kształtowaniu środowiska. Mimo że specjaliści zajmujący się tą problematyką nie wykonują w sposób bezpośredni obserwacji i badań hydrogeologicznych, to jednak zlecają wykonywanie takich opracowań i korzystają z archiwalnych materiałów hydrogeologicznych. Dlatego też istnieje konieczność przyswojenia podstawowych wiadomości z zakresu hydrogeologii przez specjalistów z budownictwa wodnego i inżynierskiej ochrony środowiska.

SPIS TREŚCI:

PRZEDMOWA 9

1. RODZAJE I WIEK GRUNTÓW PODŁOŻA 11
1.1. WPROWADZENIE  11
1.2 GRUNTY SKALISTE   11
1.2.1 Skały magmowe   11
1.2.2 Skały osadowe   12
1.2.3 Skały metamorficzne (przeobrażone)   13
1.2.4 Wiek i występowanie gruntów skalistych w Polsce   13
1.3 GRUNTY NIESKALISTE MINERALNE  16
1.3.1 Grunty kamieniste   16
1.3.2 Grunty gruboziarniste   16
1.3.3 Grunty drobnoziarniste   16
1.4 GRUNTY NIESKALISTE ORGANICZNE   17
1.5 POCHODZENIE I WIEK GRUNTÓW NIESKALISTYCH MINERALNYCH I ORGANICZNYCH  17

2. PODSTAWOWE CECHY HYDROGEOLOGICZNE GRUNTÓW  23
2.1 WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ   23
2.2 POROWATOŚĆ  24
2.3 POROWATOŚĆ EFEKTYWNA  26
2.4 SZCZELINOWATOŚĆ  27 2.5 KRASOWIENIE  28
2.6 UZIARNIENIE GRUNTÓW MINERALNYCH NIESKALISTYCH  28
2.6.1. Badanie uziarnienia gruntów niespoistych (sypkich)   28
2.6.2. Badanie uziarnienia gruntów spoistych   29
2.6.3. Wyliczanie charakterystycznych średnic z krzywej kumulacyjnej (średnica miarodajna i współczynnik nierównomierności uziarnienia)  30
2.7. WODOCHŁONNOŚĆ  31
2.8. WODOODSĄCZALNOŚĆ  32

3. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O WODACH PODZIEMNYCH  35
3.1. POCHODZENIE WODY PODZIEMNEJ   35
3.1.1. Infiltracja i filtracja   35
3.1.2. Wody infiltracyjne   35
3.1.3. Wody kondensacyjne   36
3.1.4. Wody reliktowe  36
3.1.5. Wody juwenilne   37
3.2. POSTACI WODY PODZIEMNEJ  37
3.2.1. Para wodna  38
3.2.2. Woda związana chemicznie i woda krystalizacyjna   38
3.2.3 Wody higroskopowe   38
3.2.4. Woda błonkowata   39
3.2.5. Wody kapilarne   39
3.2.6. Woda wolna   42
3.2.7. Woda w stanie stałym   42
3.3. WARSTWA WODONOŚNA I RODZAJE ZWIERCIADŁA WODY PODZIEMNEJ  42
3.4. FORMY WYSTĘPOWANIA WODY PODZIEMNEJ  46

4. RUCH WODY PODZIEMNEJ  49
4.1. WPROWADZENIE  49
4.2. WSPÓŁCZYNNIK FILTRACJI   50
4.3. WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOŚCI   52
4.4. WSKAŹNIK PRZEWODNOŚCI HYDRAULICZNEJ I MODUŁ ZASOBNOŚCI 52
4.5. WSPÓŁCZYNNIK FLUACJI   53
4.6. FILTRACJA MIESZANA  54
4.7. USTALENIE RODZAJU FILTRACJI  54
4.8. PRZEPŁYW JEDNOSTKOWY (OBJĘTOŚCIOWY)   56
4.9. SCHEMATYZACJA WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH  56
4.10. SCHEMATYZACJA RUCHU STRUMIENI WÓD PODZIEMNYCH  58
4.10.1. Strumienie regularne równoległe w planie   59
4.10.2. Strumienie regularne nierównoległe w planie   59
4.10.3. Strumienie nieregularne  59
4.11. WARUNKI BRZEGOWE I POCZĄTKOWE DO OKREŚLANIA CHARAKTERU WÓD PODZIEMNYCH  60

5. OKREŚLANIE WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI  63
5.1. WPROWADZENIE  63
5.2. WYLICZANIE WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI NA PODSTAWIE WZORÓW EMPIRYCZNYCH  65
5.3. LABORATORYJNE OKREŚLANIE WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI   68
5.3.1. Rurka Kamienskiego   68
5.3.2. Aparat ITB — ZWK-2 (oznaczenie uproszczone)   69
5.4. TERENOWE OKREŚLANIE WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI  70
5.4.1. Pompowanie badawcze   70
5.4.2. Napływ wody do studni   72
5.4.3. Zalewanie otworów i wykopów   72

6. JAKOŚĆ WODY PODZIEMNEJ  75
6.1. WPROWADZENIE  75
6.2. WŁASNOŚCI FIZYCZNE  75
6.2.1. Temperatura  75
6.2.2. Przezroczystość i mętność   76
6.2.3. Barwa  76
6.2.4. Zapach   77
6.2.5. Smak   77
6.2.6. Przewodnictwo elektryczne  78
6.2.7. Promieniotwórczość   78
6.3. WŁASNOŚCI CHEMICZNE  78
6.3.1. Gazy  79
6.3.2. Substancje chemiczne jako roztwory występujące w wodzie   80
6.4. WSKAŹNIKI CECH CHEMICZNYCH WODY PODZIEMNEJ  81
6.4.1. Odczyn wody  81
6.4.2. Ogólna mineralizacja wody  82
6.4.3. Twardość   82
6.4.4. Utlenialność   83
6.4.5. Zasadowość   83
6.4.6. Kwasowość  83
6.5. WŁASNOŚCI BAKTERIOLOGICZNE   85
6.6. WYMAGANIA STAWIANE WODZIE DO RÓŻNYCH CELÓW UŻYTKOWYCH  85
6.6.1. Wymogi jakości wody do celów pitnych i gospodarczych   85
6.6.2. Wymogi jakościowe dotyczące wody do celów budowlanych   86
6.6.2.1. Woda do celów zarobowych   86
6.6.2.2. Agresywne działanie wody na beton   87

7. TYPOLOGIA WÓD PODZIEMNYCH  89
7.1. WODY PRZYPOWIERZCHNIOWE (ZASKÓRNE)   90
7.2. WODY GRUNTOWE  90
7.3. WODY WGŁĘBNE   90
7.4. WODY GŁĘBINOWE   91
7.5. WODY WARSTWOWE  91
7.6. WODY SZCZELINOWE  91
7.7. WODY KRASOWE  92

8. WODY PODZIEMNE W RÓŻNYCH STRUKTURACH GEOLOGICZNYCH I FORMACH GEOMORFOLOGICZNYCH  93
8.1. WODY W WIELKICH STRUKTURACH GEOLOGICZNYCH  93
8.2. WODY PODZIEMNE W UTWORACH POLODOWCOWYCH  95
8.3. WODY PODZIEMNE W DOLINACH RZECZNYCH   97
8.4. WODY PODZIEMNE NA WYBRZEŻU MORSKIM  97

9. DOPŁYW WODY DO STUDNI  99
9.1. RODZAJE STUDNI  99
9.2. OKREŚLENIE WYDATKU POJEDYNCZEJ STUDNI DOGŁĘBIONEJ ZUPEŁNEJ   101
9.2.1. Pojedyncza studnia dogłębiona zupełna w warstwie wodonośnej o zwierciadle swobodnym   101
9.2.2. Pojedyncza studnia dogłębiona zupełna w warstwie wodonośnej o zwierciadle napiętym   103
9.3. OKREŚLENIE WYDATKU POJEDYNCZEJ STUDNI DOGŁĘBIONEJ NIEZUPEŁNEJ   104
9.4. OKREŚLENIE WYDATKU POJEDYNCZEJ STUDNI NIEDOGŁĘBIONEJ   105
9.5. ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA STUDNI   107
9.6. POMPOWANIA BADAWCZE  109

10. TYPY UJĘĆ STUDZIENNYCH 113
10.1. STUDNIE PIONOWE  113
10.1.1. Studnie bezfiltrowe  113
10.1.2. Studnie bezfiltrowe z lejem czerpalnym   113
10.1.3. Studnie szybowe  113
10.1.4. Studnie wiercone   114
10.2. STUDNIE DRENAŻOWE  114
10.3. UJĘCIA INFILTRACYJNE  116

11. PROJEKTOWANIE STUDNI WIERCONYCH 119
11.1. CHARAKTERYSTYKA STUDNI WIERCONYCH  119
11.2. RURA NADFILTROWA  120
11.3. RURA PODFILTROWA  120
11.4. FILTR WŁAŚCIWY   121

12. ODWODNIENIE ROWAMI I WYKOPAMI ORAZ STUDNIE WSPÓŁDZIAŁAJĄCE I UJĘCIA INFILTRACYJNE 129
12.1. ODWADNIANIE ROWAMI  129
12.2. ODWADNIANIE WYKOPÓW  131
12.3. STUDNIE WSPÓŁDZIAŁAJĄCE  134
12.4. UJĘCIA WYKORZYSTUJĄCE INFILTRACJĘ BOCZNĄ136

13. ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH 139
13.1. WPROWADZENIE  139
13.1.1. Zagadnienia wstępne  139
13.1.2. Ogólne zagadnienia prawne   140
13.2. ZASOBY ZMAGAZYNOWANE  140
13.2.1. Zasoby swobodne   140
13.2.2. Zasoby sprężyste   141
13.3. ZASOBY ODNAWIALNE   141
13.4. ZASOBY EKSPLOATACYJNE  143
13.4.1. Szacowanie zasobów eksploatacyjnych dla studni na podstawie próbnego pompowania   143
13.4.2. Szacowanie zasobów eksploatacyjnych w skali regionu   144

14. BADANIA TERENOWE I KARTOGRAFIA HYDROGEOLOGICZNA  145
14.1. ZASADY WYKONYWANIA TERENOWYCH BADAŃ HYDROGEOLOGICZNYCH  145
14.2. OTWORY BADAWCZE  147
14.3. BADANIA GEOFIZYCZNE  148
14.3.1. Metody geoelektryczne   149
14.3.2. Metody mikrosejsmiczne  151
14.4. MAPY HYDROGEOLOGICZNE  153
14.4.1. Przeglądowa mapa hydrogeologiczna Polski 1:300 000   153
14.4.2. Mapa hydrogeologiczna Polski 1:200 000   154
14.4.3. Szkic hydrogeologiczny do szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000   155
14.4.4. Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50 000   156

15. LOKALIZACJA UJĘĆ STUDZIENNYCH ICH DOKUMENTACJE ORAZ STREFY OCHRONNE  157
15.1. WPROWADZENIE  157
15.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ   157
15.3. PRZYRODNICZE ASPEKTY LOKALIZACJI UJĘĆ STUDZIENNYCH  158
15.4. DOKUMENTACJE HYDROGEOLOGICZNE  160
15.4.1. Zakres treści w dokumentacjach hydrogeologicznych   161
15.4.2. Dokumentacje hydrogeologiczne zasobów dyspozycyjnych   161
15.4.3. Dokumentacje hydrogeologiczne zasobów eksploatacyjnych  162
15.5. PRZYRODNICZE ASPEKTY WYZNACZANIA STREF OCHRONNYCH  163
15.5.1. Obszar ochrony ilościowej zasobów   163 15.5.2. Obszar ochrony bakteriologicznej   164
15.5.3. Obszar ochrony chemicznej   164
15.6. PRAWNE ASPEKTY WYZNACZANIA OBSZARÓW OCHRONNYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH  164
15.7. OKREŚLANIE ZASIĘGU STREF OCHRONNYCH NA PODSTAWIE WZORÓW EMPIRYCZNYCH  166
15.8. PODSTAWOWE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE WYZNACZANIA OBSZARÓW OCHRONNYCH UJĘĆ WODY PODZIEMNEJ   168

16. GŁÓWNE PIĘTRA WODONOŚNE POLSKI  171
16.1. WPROWADZENIE  171
16.2. CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH PIĘTER WODONOŚNYCH   171
16.2.1. Piętro wodonośne prekambryjskie   171
16.2.2. Piętro wodonośne dewonu  172
16.2.3. Piętro wodonośne karbonu   172
16.2.4. Piętro wodonośne permu   172
16.2.5. Piętro wodonośne triasu   173
16.2.6. Piętro wodonośne jury   173
16.2.7. Piętro wodonośne kredy   173
16.2.8. Piętro wodonośne trzeciorzędu  174
16.2.8.1. Poziom wodonośny oligocenu morskiego   174
16.2.8.2. Poziom wodonośny miocenu lądowego   174
16.2.8.3. Poziom wodonośny miocenu morskiego   175
16.2.9. PIĘTRO WODONOŚNE CZWARTORZĘDU   175
16.2.9.1. Struktury interglacjalne, śródglacjalne, sandrowe  175
16.2.9.2. Struktury dolinne oraz kotlin i delt   175
16.2.9.3. Struktury pradolinne   176
16.2.9.4. Struktury kopalne   176

17. REGIONY HYDROGEOLOGICZNE POLSKI 179
17.1. WPROWADZENIE  179
17.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REGIONÓW HYDROGEOLOGICZNYCH W POLSCE  181
WYBRANA LITERATURA POMOCNICZA 195Dane techniczne

Autor Ryszard Coufal, Roman Racinowski
Wydanie 2004
Liczba stron 196
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 250 zł 0 zł
  do 250 zł 6 zł
  do 150 zł 10 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl