Wodociągi

Wodociągi. Podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych.jpg
  • nowość
Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 139,00 zł 139.00
ilość egz.
dodaj do schowka

Opis

Prezentowana w podręczniku problematyka projektowania, budowy czy też eksploatacji systemów wodociągowych jest bardzo szeroka. Obejmuje ona pewne niezmienne podstawy jak i nowe elementy, wynikające z postępu technologicznego i narzędzi projektowania i budowy.

Podręcznik przeznaczony jest dla projektantów i eksploatatorów systemów wodociągowych oraz dla studentów kierunków: Inżynieria środowiska, Budownictwo oraz Ochrona środowiska.

SPIS TREŚCI:

Wstęp  9

1. Systemy zaopatrzenia w wodę  11
1.1. Wodociąg jako system zaopatrzenia w wodę  11
1.2. Zadania wodociągu i podstawowe definicje  12
1.3. Kryteria klasyfikacji systemów zaopatrzenia w wodę  18
1.4. Przykłady systemów zaopatrzenia w wodę  19
1.5. Uwarunkowania rozwoju systemów wodociągowych  40

2. Programowanie i prognozowanie zapotrzebowania na wodę  49
2.1. Cele i potrzeby programowania zapotrzebowania na wodę  50
2.1.1. Metody programowania zapotrzebowania  51
2.1.2. Zapotrzebowanie netto i brutto  53
2.1.3. Zmienność zapotrzebowania na wodę  54
2.1.4. Elementy zagospodarowania a zapotrzebowanie na wodę  57
2.1.5. Wskaźniki jednostkowego zapotrzebowania na wodę  60
2.1.6. Przykład obliczenia zapotrzebowania na wodę  74
2.2. Cele i potrzeby prognozowania zapotrzebowania na wodę  83
2.2.1. Metody i uwarunkowania prognozowania zapotrzebowania na wodę   83
2.2.1.1. Metody szeregów czasowych  84
2.2.1.2. Metody sztucznych sieci neuronowych  86
2.3. Prognozowanie a rzeczywiste zużycie wody  100

3. Obliczenia hydrauliczne systemu dystrybucji wody  103
3.1. Wytyczne i warunki obliczeń hydraulicznych  104
3.2. Matematyczne podstawy obliczeń hydraulicznych  107
3.3. Definiowanie danych wejściowych  124
3.4. Struktura sieci a metody obliczeniowe  128
3.5. Symulacja przestrzenna działania sieci wodociągowej  136
3.6. Symulacja czasowo-przestrzenna działania sieci wodociągowej  137
3.7. Wykorzystanie techniki komputerowej w obliczaniu sieci wodociągowej  143
3.8. Przykład obliczenia małej sieci wodociągowej  146

4. Ujmowanie wody  159
4.1. Rodzaje wody  159
4.1.1. Woda powierzchniowa  159
4.1.1.1. Woda powierzchniowa stojąca  160
4.1.1.2. Woda powierzchniowa płynąca  160
4.1.1.3. Woda opadowa  160
4.1.1.4. Ustalanie zasobów wody powierzchniowej  161
4.1.2. Woda podziemna  161
4.1.2.1. Woda zaskórna  162
4.1.2.2. Woda gruntowa  163
4.1.2.3. Woda wgłębna i głębinowa  163
4.1.2.4. Ustalanie zasobów wody podziemnej  164
4.1.2.5. Ruch wody podziemnej   164
4.1.3. Woda źródlana  168
4.1.3.1. Rodzaje źródeł  169
4.1.3.2. Ustalanie zasobów źródeł  172
4.1.4. Woda infiltracyjna  173
4.1.4.1. Infiltracja naturalna  173
4.1.4.2. Infiltracja sztuczna  174
4.1.4.3. Wzbogacanie zasobów wody podziemnej poprzez infiltrację  174
4.2. Sposoby ujmowania wody  174
4.2.1. Ujmowanie wody powierzchniowej  175
4.2.1.1. Ujmowanie wody płynącej  175
4.2.1.2. Ujmowanie wody stojącej  189
4.2.1.3. Ujmowanie wody opadowej  194
4.2.2. Ujmowanie wody podziemnej  195
4.2.2.1. Ujmowanie wody podziemnej za pomocą drenów i galerii  196
4.2.2.2. Ujmowanie wody za pomocą studni kopanych  200
4.2.2.3. Ujmowanie wody za pomocą studni wierconych   204
4.2.2.4. Ujmowanie wody podziemnej za pomocą zespołu studni  228
4.2.2.5. Ujmowanie wody podziemnej za pomocą studni promienistych  240
4.2.2.6. Pobór wody z ujęć studziennych  283
4.2.3. Ujmowanie wody źródlanej  290
4.2.3.1. Ujmowanie źródeł zstępujących  290
4.2.3.2. Ujmowanie źródeł wstępujących  291
4.2.3.3. Ujmowanie innych rodzajów źródeł  292
4.2.4. Strefy ochrony sanitarnej ujęć wody  293

5. Transport wody  297
5.1. Transport grawitacyjny  297
5.1.1. Przewody grawitacyjne ciśnieniowe  297
5.1.2. Przewody bezciśnieniowe zamknięte  300
5.1.3. Przewody bezciśnieniowe otwarte  300
5.2. Transport pompowy  300
5.2.1. Klasyfikacja pomp  301
5.2.1.1. Pompy wyporowe  303
5.2.1.2. Pompy wirowe  306
5.2.1.3. Inne rodzaje pomp  312
5.2.2. Podstawowe parametry pomp wirowych  313
5.2.3. Charakterystyki indywidualne pomp wirowych  316
5.2.4. Obszar stosowalności pomp wirowych  318
5.2.5. Zjawisko kawitacji w pompach wirowych  320
5.2.6. Pompa wirowa w układzie pompowym  322
5.2.7. Charakterystyka układu pompowego  325
5.2.8. Podstawy teoretyczne doboru pomp  327
5.2.9. Współpraca pomp  330
5.2.10. Metody regulacji parametrów pracy pomp  334
5.2.11. Zużycie energii  337
5.2.12. Ekonomiczne podstawy doboru pomp  337
5.2.13. Ogólne zalecenia dotyczące doboru pomp do układu pompowego  338
5.3. Pompownie wody  339
5.3.1. Podział pompowni — zespoły pomp podstawowych i rezerwowych  340
5.3.2. Pompownie studzienne  344
5.3.3. Pompownie wodociągowe  346
5.3.4. Pompownie hydroforowe  359
5.3.4.1. Zasada działania hydroforów  359
5.3.4.2. Zasady projektowania hydroforów  361
5.3.4.3. Nowoczesne urządzenia hydroforowe  369
5.3.5. Teoria niezawodności w projektowaniu pompowni wodociągowych  372
5.4. Uderzenia hydrauliczne   381
5.4.1. Zjawisko uderzenia hydraulicznego  381
5.4.2. Zapobieganie uderzeniom hydraulicznym  389
5.4.2.1. Zbiorniki wodno-powietrzne  389
5.4.2.2. Zawory bezpieczeństwa  393

6. Materiały i uzbrojenie przewodów wodociągowych  409
6.1. Rury wodociągowe  409
6.1.1. Rury wodociągowe żeliwne  410
6.1.2. Rury wodociągowe stalowe  413
6.1.3. Rury wodociągowe z tworzyw sztucznych  415
6.1.3.1. Rury PE  415
6.1.3.2. Rury z PCW  417
6.1.3.3. Rury z innych tworzyw sztucznych  419
6.1.4. Rury z innych materiałów  420
6.2. Uzbrojenie przewodów wodociągowych  421
6.2.1. Uzbrojenie do regulacji przepływu  423
6.2.2. Uzbrojenie czerpalne  432
6.2.3. Uzbrojenie zabezpieczające  438
6.2.4. Uzbrojenie pomiarowe  440
6.2.4.1. Wodomierze skrzydełkowe  441
6.2.4.2. Wodomierze śrubowe  443
6.2.4.3. Układy wodomierzy  445
6.2.4.4. Wodomierze zwężkowe, ultradźwiękowe i elektromagnetyczne  447
6.2.5. Inne obiekty wodociągowe  450
6.2.6. Studzienki wodociągowe  453

7. Gromadzenie wody  455
7.1. Cele i zadania zbiorników wodociągowych  455
7.2. Klasyfikacja zbiorników wodociągowych  456
7.2.1. Zbiorniki ujęciowe  456
7.2.2. Zbiorniki technologiczne  457
7.2.3. Zbiorniki sieciowe  458
7.3. Obliczanie pojemności zbiorników  458
7.3.1. Obliczanie pojemności użytkowej  460
7.3.1.1. Metoda analityczna  460
7.3.1.2. Metody graficzne  461
7.3.2. Obliczanie pojemności przeciwpożarowej  463
7.3.3. Obliczanie pojemności awaryjnej   463
7.3.4. Ustalanie pojemności całkowitej  464
7.4. Zbiorniki terenowe  465
7.4.1. Wytyczne budowlane  466
7.4.2. Konstrukcje zbiorników terenowych  467
7.4.3. Wyposażenie zbiorników terenowych  468
7.4.4. Przykłady rozwiązań zbiorników terenowych  471
7.5. Zbiorniki wieżowe  477
7.5.1. Wytyczne budowlane  477
7.5.2. Konstrukcje zbiorników wieżowych  479
7.5.3. Wyposażenie zbiorników wieżowych  480
7.5.4. Przykłady rozwiązań zbiorników wieżowych  480
7.6. Higiena zbiorników wodociągowych  483
7.7. Zastępcze urządzenia zbiornikowe  484
7.7.1. Wieże ciśnienia  484
7.7.2. Hydrofory  486

8. Projektowanie sieci wodociągowych  487
8.1. Wytyczne projektowania  488
8.2. Układy sieci wodociągowych  491
8.3. Przygotowanie danych wyjściowych  492
8.4. Rozkład uzbrojenia sieci  493
8.5. Pokonywanie przeszkód  495
8.6. Ochrona przewodów przed zamarzaniem  497
8.7. Plany sytuacyjne sieci  502
8.8. Obliczenia statyczne przewodów  508
8.9. Analiza techniczno-ekonomiczna  509

9. Budowa sieci wodociągowych  513
9.1. Etapy budowy przewodu wodociągowego  513
9.2. Wytyczanie trasy przewodu  513
9.3. Metody wykopowe i bezwykopowe  514
9.3.1. Metody wykopowe  514
9.3.1.1. Wykonywanie wykopu  515
9.3.1.2. Układanie i montaż przewodu  519
9.3.1.3. Badanie szczelności przewodu  520
9.3.1.4. Roboty izolacyjne i wykończeniowe  523
9.3.1.5. Odbiór końcowy  523
9.3.2. Metody bezwykopowe  523
9.3.2.1. Przeciskanie i wbijanie udarowe  524
9.3.2.2. Horyzontalne przewierty sterowane  525
9.3.2.3. Przeciskanie rur i mikrotuneling  532
9.4. Podstawowe zasady przygotowania inwestycji  534

10. Eksploatacja sieci wodociągowych  537
10.1. Podstawowe zasady eksploatacji  538
10.2. Eksploatacja obiektów i urządzeń wodociągowych  540
10.2.1. Eksploatacja ujęć wody  540
10.2.2. Eksploatacja pompowni  541
10.2.3. Eksploatacja sieci wodociągowych  543
10.2.3.1. Organizacja i zadania służby eksploatacyjnej  548
10.2.3.2. Inwentaryzacja przewodów i ich uzbrojenia  549
10.2.3.3. Remonty przewodów wodociągowych  550
10.2.3.4. Kontrola wycieków i regulacja ciśnienia  561
10.2.3.5. Zdarzenia awaryjne a funkcjonowanie sieci  567
10.2.4. Eksploatacja urządzeń pomiarowych  577
10.2.4.1. Kontrola wodomierzy  577
10.2.4.2. Remonty i naprawa wodomierzy  578
10.2.4.3. Legalizacja wodomierzy  5 78
10.2.4.4. Ochrona wodomierzy suchobieżnych  579
10.2.5. Eksploatacja zbiorników wodociągowych  580
10.3. Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  580
10.4. Ekonomiczne podstawy eksploatacji  581
10.5. Informatyczne podstawy eksploatacji   585

Literatura  591Dane techniczne

Autor Knapik Krzysztof, Bajer Jarosław
Wydanie 2011, wyd. 2 poprawione i uzupełnione
Liczba stron 610
Ilustracje liczne: wykresy, rysunki, zdjęcia
Okładka twarda
Format B5

Tytuły polecane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl