Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Przewodnik po prawie z komentarzem

Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 89,00 zł 89.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Publikacja komentuje m.in. zmiany następujących ustaw:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 433)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 1165).

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 1549) ustawie z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej, która weszła w życie w dniu 09.03.2015 r.

Przewodnik ten zawiera praktyczne wskazówki nie tylko dla profesjonalistów, ale również dla każdego zajmującego się przygotowaniem, wykonywaniem i eksploatowaniem obiektów budowlanych.

W opracowaniu zawarto ok. 110 szczegółowych rysunków i 6 tabel obrazujących stosowane procedury postępowania w procesie inwestycyjno-budowlanym.

 
SPIS TREŚCI:

Od wydawcy 17
Wprowadzenie 19

DZIAŁ I. PODSTAWY PRAWNE 23

Rozdział 1. Przepisy regulujące wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 23

1. Źródła prawa 23

2. Zakres regulacji przepisów prawa budowlanego 24
2.1. Zawartość ustawy - Prawo budowlane 24
2.2. Przepisy ustawy - Prawo budowlane dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 27
2.3. Zakres regulacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 27

Rozdział 2. Przepisy regulujące projektowanie, budowanie i eksploatację obiektów budowlanych 28

1. Identyfikacja pojęcia „przepisy” 28

2. Przepisy wykonawcze do ustawy - Prawo budowlane 29

3. Przepisy z zakresu budownictwa a przepisy ustawy - Prawo budowlane 32

4. Przepisy techniczno-budowlane 45

5. Procedura odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie - w przypadku projektowania nowych obiektów budowlanych 46
5.1. Uwarunkowania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 46
5.2. Postępowanie w sprawie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych 48

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 49
6.1. Ogólny wykaz zagadnień 49
6.2. Warunki stosowania przepisów rozporządzenia 51
6.3. Odstępstwo od warunków technicznych w przypadku planowania ich nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania 52

7. Przestrzeganie zasad wiedzy technicznej w czasie projektowania, budowania i eksploatacji obiektu budowlanego 52
7.1. Zasady wiedzy technicznej 52
7.2. Obligatoryjność stosowania norm powołanych w przepisach prawa 53

Rozdział 3. Organy administracji publicznej właściwe w sprawach robót i obiektów budowlanych 59

1. System organów administracji publicznej 59
2. Nadzór budowlany jako administracja zespolona 61

3. Relacje między organami administracji publicznej 64
3.1. Nadzór nad działalnością organów nadzoru budowlanego 64
3.2. Nadzór nad działalnością organów administracji architektoniczno-budowlanej 64

4. Podstawowe obowiązki organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 65

5. Zadania organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego 66
5.1. Zadania organów administracji architektoniczno-budowlanej 66
5.2. Zadania organów nadzoru budowlanego 66

6. Współpraca organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego 68

7. Organy administracji publicznej właściwe w sprawach obiektów i robót budowlanych na szczeblu powiatowym 68
7.1. Administracja architektoniczno-budowlana 68
7.2. Nadzór budowlany 69

8. Organy administracji publicznej właściwe w sprawach obiektów i robót budowlanych na szczeblu wojewódzkim 73
8.1. Administracja architektoniczno-budowlana 73
8.2. Nadzór budowlany 74

9. Działalność kontrolna organów administracji publicznej 77
9.1. Wprowadzenie 77
9.2. Działalność kontrolna organów administracji architektoniczno-budowlanej 78
9.3. Działalność kontrolna organów nadzoru budowlanego 81

Rozdział 4. Regulacje prawne procesu budowlanego 96

1. Informacje wprowadzające 96

2. Podstawowe informacje dotyczące procesu budowlanego 97
2.1. Pojęcie procesu budowlanego 97
2.2. Cel procesu budowlanego 100
2.3. Obiekty budowlane jako przedmioty procesu budowlanego 103

3. Podmioty procesu budowlanego 110

4. Metody realizacji inwestycji 111

5. Proces budowlany inwestycyjny realizowany na podstawie przepisów specustaw 115
5.1. Wprowadzenie 115
5.2. Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 116

6. Problem samowoli budowlanych 118
6.1. Istota samowoli budowlanej 118
6.2. Konsekwencje prawne 119
6.3. Przesłanki legalizacji 120
6.4. Przypadek obiektu budowlanego będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę 121
6.5. Przypadek obiektu budowlanego będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia 124
6.6. Przypadek prowadzenia robót budowlanych 127
6.7. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 133

Rozdział 5. Roboty budowlane 138

1. Klasyfikacja prawna 138

2. Klasyfikacja według danych GUS
139

3. Definicje robót budowlanych według ustawy - Prawo budowlane 142
3.1. Remont 142
3.2. Odbudowa obiektu 145
3.3. Przebudowa obiektu 146
3.4. Rozbudowa obiektu 147
3.5. Nadbudowa obiektu 147
3.6. Rozbiórka obiektu 147

4. Uwarunkowania prawne realizacji robót budowlanych 148
4.1. Wymagania prawa budowlanego dotyczące prowadzenia robót budowlanych 148
4.2. Pozwolenie na budowę 154

5. Wymagania formalne dotyczące zgłoszenia robót budowlanych 162
6. Co należy rozumieć pod pojęciem wykonania określonych czynności, o których mowa w art. 51 ust. 1. pkt 2 ustawy - Prawo budowlane? 164

7. Przyłącza do obiektów budowlanych 166
7.1. Pojęcie przyłącza 166
7.2. Procedura budowy przyłączy 167
7.3. Zasady budowy 167
7.4. Budowa przyłączy przy budowie nowego obiektu budowlanego 170
7.5. Budowa przyłącza w przypadku istniejącego obiektu budowlanego nieposiadającego przyłącza określonego rodzaju lub wymagającego rozbudowy istniejącego przyłącza 172

DZIAŁ II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 175

Rozdział 6. Wymagania dotyczące obiektów budowlanych 175

1. Grupy wymagań 175
2. Wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowania obiektu budowlanego 175
3. Wymagania techniczne dotyczące eksploatacji obiektu budowlanego 177

Rozdział 7. Ogólna charakterystyka wymagań podstawowych dotyczących obiektów budowlanych 179

1. Źródła wymagań podstawowych 179

2. Nośność i stateczność konstrukcji 181
2.1. Informacje ogólne 181
2.2. Podstawy projektowania konstrukcji 182

3. Bezpieczeństwo pożarowe 186
3.1. Informacje ogólne 186
3.2. Polskie Normy przeznaczone do projektowania konstrukcji obiektów budowlanych narażonych na pożar 187
3.3. Warunki bezpieczeństwa pożarowego 188
3.4. Uzgodnienie projektu budowlanego potwierdzające zgodność zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 191

4. Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektu . 194

5. Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska 196
5.1. Istota wymagania 196
5.2. Kontrola spełnienia wymagań 197

6. Ochrona przed hałasem 200

7. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna.201
7.1. Istota wymagania 201
7.2. Przepisy prawa 201
7.3. Wymagania dotyczące odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii 203

8. Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 208
8.1. Wprowadzenie 208
8.2. Zasadnicze zagadnienia regulowane przepisami ustawy 209
8.3. Zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej na podstawie przepisów ustawy 211
8.4. Przepisy karne dotyczące sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków 227
8.5. Czy sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków stanowi pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie? 228

9. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych 229

Rozdział 8. Charakterystyka pozostałych wymagań dotyczących obiektów budowlanych 232

1. Zapewnienie warunków użytkowych zgodnie z przeznaczeniem obiektu 232
2. Dostęp do usług telekomunikacyjnych 233

3. Zapewnienie utrzymania właściwego stanu technicznego 235

4. Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich 237

5. Zapewnienie niezbędnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 238
5.1. Wymagania ogólne 238
5.2. Ogólne przepisy bhp 240
5.3. Sprawdzanie projektów budowlanych pod kątem zapewnienia niezbędnych warunków bhp 243

6. Zapewnienie ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 245
7. Zapewnienie ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską 250

8. Zapewnienie odpowiedniego usytuowania obiektu na działce budowlanej 256
9. Zapewnienie poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej 262

10. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy 264

DZIAŁ III. UPRAWNIENIA BUDOWLANE - UZYSKIWANIE 271

Rozdział 9. Uprawnienia budowlane 271

1. Historia uprawnień budowlanych w Polsce 271

2. Zakres uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów 273

3. Podstawowe informacje dotyczące uprawnień budowlanych po wprowadzeniu zmian ustawą z dnia 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 274
3.1. Regulacje prawne 274
3.2. Rodzaj i zakres uprawnień budowlanych 276
3.3. Rodzaje uprawnień budowlanych (specjalności) 277
3.4. Zakres udzielanych uprawnień budowlanych 277
3.5. Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania uprawnień budowlanych w specjalnościach określonych w art. 14 ust. 1 pkt 1-4 ustawy - Prawo budowlane 279
3.6. Wykaz wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego dla poszczególnych specjalności 281

4. Praktyka zawodowa 284
4.1. Wymagania 284
4.2. Dokumentowanie praktyki zawodowej 286
4.3. Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych 287
4.4. Kwalifikowanie i weryfikacja posiadanego wykształcenia oraz praktyki zawodowej 288
4.5. Kierowanie praktyką zawodową 292

5. Czynności do których uprawniają uprawnienia budowlane w określonych specjalnościach 293
5.1. Wprowadzenie 293
5.2. Specjalność architektoniczna 294
5.3. Specjalność konstrukcyjno-budowlana 296
5.4. Specjalność inżynieryjna mostowa 297
5.5. Specjalność inżynieryjna drogowa 297
5.6. Specjalność inżynieryjna kolejowa 298
5.7. Specjalność inżynieryjna hydrotechniczna 298
5.8. Specjalność inżynieryjna wyburzeniowa 299
5.9. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 299
5.10. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 299
5.11. Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 300
5.12. Uprawnienia do sporządzania projektów zagospodarowania terenu lub działki 300
5.13. Informacje Prezesa Krajowej Rady IARP 301

6. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez technika i mistrza 303
6.1. Aktualne uregulowania prawa 303
6.2. Zawody związane z budownictwem 304
6.3. Aktualne uwarunkowania związane z uzyskiwaniem tytułu technika lub mistrza oraz uzyskiwaniem dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika 305

7. Podstawowe informacje o działalności PIIB oraz IARP w zakresie nadawania uprawnień budowlanych 308
7.1. Właściwość Izb Samorządu Zawodowego architektów oraz inżynierów budownictwa w zakresie nadawania uprawnień budowlanych 308
7.2. Działalność IARP na rzecz osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych 308
7.3. Działalność PIIB na rzecz osób starających się o uzyskanie uprawnień budowlanych 309

8. Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych 310
8.1. Procedura postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych przez Okręgowe Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa 311

Rozdział 10. Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane 313

1. Ogólne informacje 313

2. Szczegółowe zasady dotyczące egzaminów na uprawnienia budowlane wynikające z przepisów rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 314

3. Tryb przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane przez Okręgowe Izby Samorządu Zawodowego 316
3.1. Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych 317

4. Nadawanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane 322

5. Egzaminy dla osób ukaranych 325

6. Wyniki egzaminów 326

7. Terminy egzaminów 326

Rozdział 11. Specjalizacje techniczno-budowlane 327

1. Rodzaje specjalizacji 327

2. Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej 327

3. Tryb uzyskiwania specjalizacji techniczno-budowlanej 329

DZIAŁ IV. WYKONYWANIE SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE 330

Rozdział 12. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez obywateli państw UE w Polsce 330

1. Przepisy regulujące wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez obywateli państw UE 330

2. Przypadki, w jakich możliwe jest pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez obywateli państw UE w Polsce
333

3. Zasady wykonywania usług transgranicznych przez architektów i inżynierów budownictwa 335
3.1. Warunki wykonywania usług transgranicznych 335
3.2. Ogólne zasady wykonywania (świadczenia) usług transgranicznych 335
3.3. Procedury umożliwiające świadczenie usług transgranicznych w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 336
3.4. Środki odwoławcze w procedurze umożliwiającej świadczenie usług transgranicznych w budownictwie 337

4. Uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 338
4.1. Ogólne zasady postępowania wnioskodawcy 338
4.2. Procedura uznawania przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa 339
4.3. Środki odwoławcze od decyzji o uznaniu kwalifikacji lub decyzji o odmowie uznania kwalifikacji przez Krajową Radę Izby Inżynierów Budownictwa 339
4.4. Uznawanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta 341

Rozdział 13. Samodzielne funkcje techniczne 346

1. Wprowadzenie 346

2. Działalność uznawana za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie 347

3. Ogólne wymagania dotyczące osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 348
3.1. Kto może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie? 348
3.2. Rys historyczny 348
3.3. Zakres uprawnień budowlanych 351
3.4. Uwarunkowania wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 353

4. Ogólne zasady wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 354

5. Centralne rejestry osób prowadzone przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 357
5.1. Podstawa prawna prowadzenia centralnych rejestrów 357
5.2. Których osób dotyczą centralne rejestry? 358
5.3. Kiedy osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie musi się legitymować decyzją GINB o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane? 360
5.4. Kiedy jest wydawane zaświadczenie o wpisie do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane? 360
5.5. Udostępnienie informacji wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane 361

Rozdział 14. Zawody zaufania publicznego 363

1. Pojęcie zawodu zaufania publicznego 363

2. Kryterium decydujące o zaliczeniu danego zawodu do grupy zawodów zaufania publicznego
363
3. Samorząd zawodowy i jego rola w systemie reprezentowania interesów określonych grup zawodowych 365

4. Samorządy zawodowe architektów oraz inżynierów budownictwa 368
4.1. Identyfikacja samorządów zawodowych 368
4.2. Zadania Izb Samorządów Zawodowych 373
4.3. Jednostki organizacyjne samorządów zawodowych 374
4.4. Organy Izb Samorządu Zawodowego 374
4.5. Podstawowe dokumenty Izb Samorządu Zawodowego 374

5. Istota zawodów architekta i inżyniera budownictwa 382
5.1. Pojęcia - architektura i budownictwo 382
5.2. Na czym polega wykonywanie zawodu architekta oraz inżyniera budownictwa? 383

6. Aktualne problemy zawodów regulowanych w Polsce 387
6.1. Ograniczenie liczby zawodów regulowanych 387
6.2. Zmiany prawne wprowadzone przepisami ustawy z dnia 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 389

DZIAŁ V. PROCESY BUDOWLANE 391

Rozdział 15. Inwestycyjny proces budowlany 391

1. Wprowadzenie 391

2. Uczestnicy inwestycyjnego procesu budowlanego
392

3. Inwestor jako podstawowy podmiot inwestycyjnego procesu budowlanego 393
3.1. Pojęcie inwestora 393
3.2. Podstawowe obowiązki i uprawnienia inwestora, wynikające z przepisów ustawy - Prawo budowlane 394

4. Projektant w inwestycyjnym procesie budowlanym 396
4.1. Informacje ogólne 396
4.2. Obowiązki i uprawnienia projektanta 397
4.3. Projekt budowlany 398
4.4. Wykorzystanie tzw. projektów gotowych jako projektów architektoniczno-budowlanych 401
4.5. Nadzór autorski w inwestycyjnym procesie budowlanym 402

5. Kierownik budowy w procesie budowlanym 410
5.1. Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy 410
5.2. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 413
5.3. Uprawnienia kierownika budowy. 413
5.4. Uwarunkowania właściwej realizacji samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy 415
5.5. Odpowiedzialność za organizację i przebieg budowy 416
5.6. Pełnienie funkcji kierownika budowy 423
5.7. Dziennik budowy 428

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym 432
6.1. Zasady powoływania inspektora nadzoru inwestorskiego 432
6.2. Obligatoryjne ustanowienie inspektora 432
6.3. Dobrowolne ustanowienie inspektora 433
6.4. Podstawowe obowiązki inspektora 434
6.5. Uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego 435
6.6. Możliwość wykonywania przez jedną osobę różnych funkcji technicznych na tej samej budowie 436

7. Wymagania dotyczące osób kierujących robotami budowlanymi oraz wykonujących nadzór inwestorski przy obiektach zabytkowych 436

Rozdział 16. Eksploatacyjny proces budowlany 438

1. Wprowadzenie 438

2. Obszary działalności osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w eksploatacyjnym procesie budowlanym
444

3. Okresowe kontrole obiektów budowlanych wynikające z przepisów ustawy - Prawo budowlane 444
3.1. Cel okresowych kontroli obiektów budowlanych 444
3.2. Rodzaje i zakres okresowych kontroli 447
3.3. Czas i częstotliwość przeprowadzania okresowych kontroli 449
3.4. Dokumentowanie okresowych kontroli 449
3.5. Podjęcie stosownych działań naprawczych 451

4. Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych 452
4.1. Wprowadzenie 452
4.2. Osoby upoważnione do dokonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych 452
4.3. Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych 454
4.4. Osoby uprawnione do dokonywania okresowych kontroli przewodów kominowych 454
4.5. Obowiązki osoby dokonującej okresowej kontroli 455
4.6. Problemy związane z dokonywaniem okresowych kontroli 456

5. Zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji 457
5.1. Wprowadzenie 457
5.2. Obowiązek kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w użytkowanych budynkach 458
5.3. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku 459
5.4. Wymagania dotyczące zawartości protokołu z kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji 460
5.5. Zasady weryfikacji protokołów z kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji 461
5.6. Przepisy karne związane z naruszeniem zasad dokonywania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji 462

DZIAŁ VI. DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I RZECZOZNAWSTWO BUDOWLANE 463

Rozdział 17. Diagnostyka techniczna obiektu budowlanego 463

1. Wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwa obiektów budowlanych 463
2. Zagrożenia bezpieczeństwa obiektów budowlanych 468

3. Przyczyny wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa obiektów budowlanych 468

4. Cel i etapy diagnostyki technicznej obiektu budowlanego lub jego części 472

5. Zakres diagnostyki technicznej obiektu budowlanego 473

6. Formy działań diagnostycznych w procesie eksploatacji obiektu budowlanego 477

7. Klasyfikacja opracowań technicznych dotyczących stanu obiektów budowlanych
478
8. Konieczność wykonywania opracowań technicznych w zakresie robót i obiektów budowlanych 480
9. Opracowania techniczne w zakresie obiektów budowlanych 483

10. Procedura oceny stanu konstrukcji istniejącego obiektu budowlanego 484
10.1. Wymagany zakres działań 484
10.2. Inwentaryzacja konstrukcji obiektu budowlanego 485
10.3. Badanie rzeczywistej jakości materiałów konstrukcji 485

11. Metody naprawcze stosowane w obiektach budowlanych 495

12. Opracowania techniczne jako dowody w postępowaniach administracyjnych i sądowych 499

13. Osoby reprezentujące organy nadzoru budowlanego nie wykonują samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 500

14. Korzystanie z ocen i ekspertyz technicznych przez organy nadzoru budowlanego
502

15. Osoby wykonujące opracowania techniczne dotyczące stanu technicznego obiektów budowlanych
503
16. Doskonalenie zawodowe osób wykonujących opracowania techniczne w zakresie obiektów budowlanych 504

17. Etyka zawodowa podczas wykonywania opracowań technicznych 505

Rozdział 18. Rzeczoznawstwo budowlane po deregulacji 507

1. Funkcja rzeczoznawcy 507

2. Rzeczoznawstwo budowlane w Polsce
508
2.1. Źródła rzeczoznawstwa budowlanego 508
2.2. Formy rzeczoznawstwa budowlanego 508
2.3. Regulacje prawne 512
2.4. Aktualna rola rzeczoznawcy budowlanego w gospodarce 515
2.5. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego w hierarchii zawodowej 516
2.6. Usytuowanie prawne 519
2.7. Ocena środowiska zawodowego dotycząca obowiązujących uregulowań prawnych 520

3. Problem powoływania rzeczoznawców budowlanych do pełnienia funkcji biegłych sądowych 522

4. Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
525
4.1. Właściwość Izb Samorządu Zawodowego architektów oraz inżynierów budownictwa w zakresie nadawania tytułu rzeczoznawców budowlanych 525
4.2. Schemat postępowania kwalifikacyjnego 525
4.3. Wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego 527
4.4. Potwierdzenie odbycia co najmniej 10-letniej praktyki zawodowej 528
4.5. Potwierdzenie posiadania znaczącego dorobku praktycznego 528
4.6. Dokumentowanie praktyki oraz znaczącego dorobku praktycznego 529
4.7. Specjalności budowlane i zakres rzeczoznawstwa 530

DZIAŁ VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA I OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA 535

Rozdział 19. Odpowiedzialność prawna uczestników inwestycyjnego procesu budowlanego 535

1. Wprowadzenie 535

2. Odpowiedzialność cywilna
538
2.1. Zakres odpowiedzialności cywilnej 538
2.2. Odpowiedzialność cywilnoprawna osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 540
2.3. Podstawy prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 542

3. Odpowiedzialność karna uczestników inwestycyjnego procesu budowlanego 543
3.1. Osoby podlegające odpowiedzialności karnej 543
3.2. Regulacje ustawy - Prawo budowlane w zakresie odpowiedzialności karnej 543
3.3. Procedura postępowania karnego 549

4. Odpowiedzialność zawodowa 552
4.1. Osoby podlegające odpowiedzialności zawodowej 552
4.2. Występki i wykroczenia 553
4.3. Kary z tytułu popełnienia czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie 555
4.4. Procedury postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 556
4.5. Wpis do centralnego rejestru ukaranych i skreślenie z rejestru ukaranych 560
4.6. Przedawnienie możliwości karania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 560
4.7. Zatarcie kary nałożonej z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 561

5. Odpowiedzialność dyscyplinarna osób sprawujących funkcje techniczne w budownictwie 561

Rozdział 20. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 563

1. Wprowadzenie 563

2. Obowiązek zawarcia umowy 564

3. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 565

4. Ochrona zapewniana przez obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 566
505

Rozdział 18. Rzeczoznawstwo budowlane po deregulacji 507

1. Funkcja rzeczoznawcy 507

2. Rzeczoznawstwo budowlane w Polsce 508
2.1. Źródła rzeczoznawstwa budowlanego 508
2.2. Formy rzeczoznawstwa budowlanego 508
2.3. Regulacje prawne 512
2.4. Aktualna rola rzeczoznawcy budowlanego w gospodarce 515
2.5. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego w hierarchii zawodowej 516
2.6. Usytuowanie prawne 519
2.7. Ocena środowiska zawodowego dotycząca obowiązujących uregulowań prawnych 520

3. Problem powoływania rzeczoznawców budowlanych do pełnienia funkcji biegłych sądowych 522

4. Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego 525
4.1. Właściwość Izb Samorządu Zawodowego architektów oraz inżynierów budownictwa w zakresie nadawania tytułu rzeczoznawców budowlanych 525
4.2. Schemat postępowania kwalifikacyjnego 525
4.3. Wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego 527
4.4. Potwierdzenie odbycia co najmniej 10-letniej praktyki zawodowej 528
4.5. Potwierdzenie posiadania znaczącego dorobku praktycznego 528
4.6. Dokumentowanie praktyki oraz znaczącego dorobku praktycznego 529
4.7. Specjalności budowlane i zakres rzeczoznawstwa 530

DZIAŁ VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA I OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA 535

Rozdział 19. Odpowiedzialność prawna uczestników inwestycyjnego procesu budowlanego 535

1. Wprowadzenie 535

2. Odpowiedzialność cywilna 538
2.1. Zakres odpowiedzialności cywilnej 538
2.2. Odpowiedzialność cywilnoprawna osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 540
2.3. Podstawy prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 542

3. Odpowiedzialność karna uczestników inwestycyjnego procesu budowlanego 543
3.1. Osoby podlegające odpowiedzialności karnej 543
3.2. Regulacje ustawy - Prawo budowlane w zakresie odpowiedzialności karnej 543
3.3. Procedura postępowania karnego 549

4. Odpowiedzialność zawodowa 552
4.1. Osoby podlegające odpowiedzialności zawodowej 552
4.2. Występki i wykroczenia 553
4.3. Kary z tytułu popełnienia czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie 555
4.4. Procedury postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 556
4.5. Wpis do centralnego rejestru ukaranych i skreślenie z rejestru ukaranych 560
4.6. Przedawnienie możliwości karania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 560
4.7. Zatarcie kary nałożonej z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 561

5. Odpowiedzialność dyscyplinarna osób sprawujących funkcje techniczne w budownictwie 561

Rozdział 20. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 563

1. Wprowadzenie 563

2. Obowiązek zawarcia umowy
564

3. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
565

4. Ochrona zapewniana przez obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
566

5. Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej
567

6. Suma gwarancyjna
567

7. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
568
8. Obowiązki ubezpieczyciela 568

9. Dodatkowe przywileje ubezpieczeniowe dla członków PIIB
569

10. Obowiązki ubezpieczającego
571

11. Przedawnienie roszczeń z umowy ubezpieczenia
571

BIBLIOGRAFIA 572

Dane techniczne

Autor Adam Baryłka, Jerzy Baryłka
Wydanie 2016
Liczba stron 584
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl