Rewitalizacja miast polskich. T. 2 Rewitalizacja we Francji Zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach

Dostępność: ostatnie egzemplarze
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 36,00 zł 36.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

W dyskusji na temat skutecznego zarządzania rozwojem miasta na obszarach kryzysowych: w historycznych dzielnicach mieszkaniowych, na osiedlach-blokowiskach i na obszarach poprzemysłowych autor opowiada się za francuską szkołą myślenia i działania. Nie zabija ona sił rynkowych, raczej umiejętnie je stymuluje poprzez niezbędny wkład funduszy publicznych. Wobec ,,niewidzialnej ręki rynku”, francuski operator rewitalizacji zachowuje stanowisko partnera. Nie zapomina również, ze sektor prywatny lokuje kapitały tylko tam, gdzie ryzyko inwestycyjne jest najmniejsze, a nadzieja na zysk - największa. Sił rynkowych nie interesuje natomiast sfera obszarów „niechcianych”, które, z różnorodnych przyczyn, popadły w stan kryzysu. Aby kryzys zatrzymać i odwrócić dynamikę przemian, francuska szkoła zarządzania miastem stworzyła w okresie 60 lat po drugiej wojnie światowej cały arsenał instrumentów zarządzania: organizacyjnych, finansowych, prawnych. Jest to bogata „skrzynka z narzędziami”.

Instrumenty te pozwalają tworzyć polityki, programy publiczne i programy współpracy z sektorem prywatnym. Pozwalają również na twórcze działania nieformalne aktorów pozarządowych W ekonomii społecznej. ,,Można oczywiście być frankofilem albo frankosceptykiem, ale suma wiedzy kreatywnej, która płynie z Francji jest imponująca. Autor stara się o tym przekonywać. Chyba trafił na dobry czas, gdy ta wiedza może być wreszcie W Polsce przyswojona i implementowana”... czytamy w recenzji tej książki. W okresie, kiedy w Polsce wraca pytanie o rolę i współodpowiedzialność Państwa wobec miast jako biegunów rozwoju gospodarczego, wobec polityki mieszkaniowej, a szczególnie mieszkań wymagających modemizacj i, autor dowodzi, że analiza doświadczeń francuskich umożliwia antycypację zjawisk i procesów urbanistycznych, które dopiero pojawią się w Polsce. Pozwala również na wzbogacenie polskiego systemu instytucji, aby był w stanie udźwignąć złożoną materię społecznąi ekonomiczną rewitalizacji Wspierając Regionalne Programy Operacyjne.

Ksiązka stanowi II tom z 12-tomowej publikacji REWITALIZACJA MIAST POLSKICH.

Publikacja jest wynikiem prac naukowych finansowanych ze środków na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy zamawiany Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju.

SPIS TREŚCI:

Wstęp 13
Wprowadzenie 17

1. Wprowadzenie: rewitalizacja – odnowa miast – polityki miejskie 19
1.1. Odnowa i rewitalizacja odpowiedzią na zagrożenia rozwoju miast 19
1.2. Transfer doświadczeń zagranicznych do Polski, uwarunkowania instytucjonalne, kulturowe i inne dylematy 29

2. Chronologia odnowy miast na tle polityki miejskiej 1945-2000 32

3. Rewitalizacja a polityka miejska w latach osiemdziesiątych do 2008 roku 49
3.1. Tło społeczne dla nowych kierunków rewitalizacji miast 49
3.2. Ześrodkowanie odnowy miast na wielkich dzielnicach mieszkaniowych w publicznym sektorze mieszkalnictwa – blokowiska 54
3.3. Organizacja polityki miejskiej we Francji w początku XXI wieku 55
3.3.1. Międzyresortowa Delegacja dla Miast (DIV – Délégation Interministérielle à la Ville) 58
3.3.2. Narodowy Pogram Odnowy Miast (PNRU) i Narodowa Agencja Odnowy Miast (ANRU): zamierzenia na wielką skalę 58
3.3.3. Instrumenty i mechanizmy innowacyjne w polityce miejskiej 59
3.3.4. Chronologia polityki miejskiej we Francji 61
3.4. Priorytet: zróżnicowanie społeczne w programach rewitalizacji (mixité sociale) 63
3.5. Poszukiwanie globalnego podejścia do mieszkalnictwa w aglomeracjach 64
3.5.1. Mieszkania socjalne w sektorze prywatnym 65
3.5.2. Lokalna polityka mieszkaniowa (PLH) w strukturach ponadlokalnych 66
3.6. Lata 2000-2009 w polityce odnowy miast we Francji 67
3.6.1. Różnorodność społeczna a działania na istniejącej zabudowie 67
3.6.2. Wpływ nowych regulacji prawnych z zakresu mieszkalnictwa na odnowę miast 68
3.7. Wewnętrzna analiza i krytyka francuskiej polityki miejskiej 70
3.7.1. Oczekiwanie na stanowisko administracji państwowej wobec przekwaterowań 70
3.7.2. Niedostateczne zróżnicowanie oferty mieszkaniowej w wielkich osiedlach mieszkaniowych 72
3.7.3. W dalszej perspektywie: brak jasnej wizji politycznej (ocena z 2006 roku) 72
3.7.4. Braki w kwalifi kacjach technicznych dla realizacji projektów ANRU 75
3.8. Ewaluacja Narodowego Programu Rewitalizacji i wdrażanie ocen eksperckich 76
3.8.1. Potrzeba nowych wskaźników 78
3.8.2. Niepewność co do wdrożenia wyników ewaluacji 79
3.8.3. Koordynacja Lokalnej Polityki Mieszkalnictwa PLH z Narodowym Programem Odnowy Miast PNRU 80
3.9. Powrót do krajowej polityki rewitalizacji starych dzielnic mieszkaniowych w latach 2009-2016 82
3.10. Ocena francuskiej polityki miejskiej i rewitalizacji 84
3.10.1. Perspektywa polityczna 84
3.10.2. Perspektywa ideologiczna i kulturowa 85
3.10.3. Perspektywa Unii Europejskiej 88

4. Transfer doświadczeń zagranicznych: uwarunkowania i kierunki 91
4.1. Możliwości antycypacji kryzysu – nadzieje wiązane z transferem doświadczeń 91
4.2. Ścieżki i bariery transferu doświadczeń zagranicznych 94
4.3. Transfer doświadczeń francuskich: konstatacje 96
4.4. Transfer doświadczeń – rozważania na temat uwarunkowań – bariery 98
4.5. Udane i nieudane transfery doświadczeń francuskich 104
4.6. Kierunki transferu: uprzedzić zjawiska dezurbanizacji i powstawanie obszarów kryzysowych 106
4.6.1. Antycypować skutki trendów demografi cznych dla miast małych i średnich 106
4.6.2. Odwrócić upadek miast historycznych, małych i średnich, antycypować skutki segregacji społecznej w rewitalizowanych dzielnicach miejskich 107
4.6.3. Uprzedzić kryzys wielkich osiedli mieszkaniowych w Polsce 109
4.6.4. Wzmacniać konkurencyjność średnich i małych miast polskich poprzez oryginalną ofertę ekonomiczno-gospodarczą oraz wysoką jakość życia 109
4.6.5. Ograniczyć utratę gruntów rolnych pod zabudowę wobec prognoz rozproszenia zabudowy podmiejskiej 110
4.6.6. Zharmonizować działania różnych instytucji i polityk rewitalizacji na stykach między poziomami administracji 111
4.6.7. Dążyć do komplementarnych działań w zakresie mieszkalnictwa na różnych obszarach aglomeracji 111
 
5. Polityka rewitalizacji miast małych i średnich we Francji 113
5.1. „Miasta małe i średnie” we francuskiej polityce miejskiej 113
5.2. Sektory Chronione w Miastach Historii i Sztuki 114
5.3. Rozwój i trudności miast średnich i małych we Francji lat siedemdziesiątych 117
5.4. Ograniczenie polityki miast średnich na rzecz starych zasobów mieszkaniowych – nowego priorytetu polityki miejskiej – lata osiemdziesiąte 119
5.5. Kierunki przekształceń miast małych i średnich we Francji w początkach XXI wieku 122
5.5.1. Spadek zainteresowania miastami małymi 123
5.5.2. Specjalizacja gospodarcza 123
5.5.3. Dynamika małych miast uzależniona od dynamiki regionu 124
5.6. Inspiracje dla polityki miast małych i średnich w Polsce 125
5.7. Stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie miast małych i średnich 126
 
6. Vannes: konsekwentna polityka rewitalizacji miasta średniej wielkości – Operacja Programowania OPAH 129
6.1. Wstęp, dane demograficzne 129
6.2. Ekonomia – zatrudnienie w sektorach gospodarki (2006-2008) 130
6.3. Programy rewitalizacji w latach 70. Sektor Chroniony w Vannes 131
6.4. Programowana Operacja Poprawy Mieszkalnictwa OPAH Saint Patern 132
6.4.1. Program mieszkaniowy 132
6.4.2. Poprawa przestrzeni publicznych 134
6.4.3. Działalność socjalna i ekonomiczna 135
6.4.4. Rola operatora – menedżer 137
6.4.5. Rola instytucji fi nansujących 139
6.4.6. Organizacja, warunki powodzenia programu 140
6.5. Przełom w transporcie i dostępność miasta: lata 1990-2000 142
6.6. Inne programy odnowy w miejskiej podjęte w Vannes 143
6.7. Lokalna Polityka Mieszkalnictwa w aglomeracji Vannes 145
6.8. Animacja życia społeczno-kulturalnego warunkiem sukcesu rewitalizacji 147
6.9. Rezultat: konsekwentne działania uwieńczone sukcesem 149
 
7. Rewitalizacja miasta Roubaix 152
7.1. Kompleksowa wizja lokalna 152
7.1.1. Przeszłość gospodarcza – dziedzictwo trudne do przezwyciężenia 153
7.1.2. Głębokie problemy społeczne 154
7.1.3. Zdegradowana zabudowa 155
7.2. Główne etapy rewitalizacji miasta Roubaix 157
7.2.1. Lata 1970-1980: rozbiórki i rekonstrukcja oraz początek polityki odnowy miasta 157
7.2.2. Nowy instrument: Krajowy Program Odnowy Miast, PNRU 162
7.3. Wielki Projekt Rewitalizacji Miasta w Roubaix 164
7.3.1. Powrót do centrum miasta: projekt o dominancie handlowej 164
7.3.2. Grunty zdekapitalizowane do zagospodarowania 164
7.3.3. Pierwsze oznaki transformacji 166
7.3.4. Strefy interwencji urbanistycznej 167
7.3.5. Restrukturyzacja dzielnic w zakolu Kanału Roubaix-Deule – ześrodkowanie funkcji miastotwórczych nad kanałem 169
7.3.6. Inwentaryzacja istniejących terenów zielonych w celu utworzenia sieci zieleni 169
7.3.7. Integracja nowej i starej zabudowy mieszkaniowej 170
7.3.8. Projekt wielkomiejski: Strefa „l’Union” 171
7.4. Organizacja programu rewitalizacji Roubaix 171
7.4.1. Korzystny kontekst krajowy i międzygminny 171
7.4.2. Znaczenie zarządzania gruntami 172
7.4.1. Kadra techniczna 173
7.5. Zarządzanie w programie rewitalizacji Roubaix i jego instrumenty 174
7.5.1. Mieszkalnictwo 174
7.5.2. Strefa Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego, Urbanistycznego i Krajobrazu ZPPAUP 175
7.5.3. Sfera gospodarcza i handlowa, specjalna strefa ekonomiczna ZFU 175
7.5.4. Partnerstwo publiczno-prywatne, PPP 176
7.5.5. Sfera społeczna 177
7.5.6. Sfera kulturowa 178
7.6. Urząd Miasta jako lider rozwoju kulturalnego 180
7.7. Podsumowanie 180

8. Regionalna polityka gruntowa dla rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i odłogów urbanistycznych 182
8.1. Problemy odłogów miejskich 182
8.2. Regionalna Agencja Polityki Gruntowej (Etablissement Public Foncier, EPF) 183
8.3. Kontekst legislacyjny i priorytety działalności EPF 185
8.4. Strategia i kompetencje Regionu i Departamentów w zarządzaniu terenami 186
8.4.1. Związki Międzygminne, gminy a regionalny operator dla przekwalifi kowania nieużytków 187
8.4.2. Tereny pod mieszkalnictwo 189
8.5. Założenia polityki gruntowej 190
8.5.1. Trzy założenia dla działań Publicznej Agencji Gruntów 190
8.5.2. Trzy osie interwencji gruntowej 190
8.6. Zakres i warunki interwencji technicznej EPF 191
8.6.1. Dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej 191
8.6.2. Interwencja techniczna EPF 192
8.7. Szacunkowa ocena potrzeb samorządów na lata 2007-2013 194
8.7.1. Poziom interwencji 194
8.7.2. Zapotrzebowanie finansowe – specjalny podatek na infrastrukturę 195
8.7.3. Ramy finansowe dla wieloletniego programu interwencji (2007-2013) 197
8.8. Metodyka rewitalizacji obszarów poprzemysłowych na przykładzie strefy UNION 199
8.8.1. Obszar międzykomunalny „Union”: wizja urbanistyczna restrukturyzacji poprzemysłowej strefy metropolitalnej 203
8.8.2. Koncepcja projektu 204
8.8.3. Przekształcenia gruntowe oraz instrumenty urbanistyki operacyjnej 207
8.9. Konieczność zaangażowania funduszy publicznych i instrumentów urbanistyki operacyjnej 210
 
9. Rewitalizacja powojennych dzielnic – osiedli mieszkaniowych 213
9.1. Rewitalizacja powojennych dzielnic mieszkaniowych – tematyka dominująca 213
9.2. Sprzedaż mieszkań – pierwsze próby rozwiązywania problemów osiedli  mieszkaniowych w niektórych krajach Unii Europejskiej 214
9.3. Inne działania na rzecz poprawy standardów mieszkaniowych na osiedlach uspołecznionych w Polsce i w dawnych krajach UE w latach 80. i 90 217
9.4. Zasady polityki odnowy dzielnic-osiedli mieszkaniowych we Francji 219
9.4.1. Zasady aktualnej (2004-2013) polityki miejskiej we Francji 219
9.4.2. Działania w dziedzinie społecznej i kulturalnej 220
9.4.3. Zasady integracji urbanistycznej w przestrzeni osiedlablokowiska 221
9.4.4. Wspieranie zróżnicowania społecznego i funkcjonalnego dzielnicy 223
9.5. Przykład rewitalizacji osiedla Les Gresilles w Dijon – odnowa i integracja obszaru 224
9.5.1. Koncepcja i priorytety programu 224
9.5.2. Cele rekompozycji przestrzennej 225
9.6. Wnioski z doświadczeń francuskich 227
9.6.1. Antycypować zjawiska degradacji na osiedlach 227
9.6.2. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego 230
9.6.3. Potrzeba kompleksowych działań programowanych 231
9.7. „Prawo do mieszkania” we Francji 232
 
10. Finansowanie polityki mieszkaniowej i programów odnowy urbanistycznej 234
10.1. Problematyka 234
10.2. Podstawy ideowe i prawne finansowania polityki mieszkaniowej we Francji 236
10.2.1. Sektor wspomagany 237
10.2.2. Sektor regulowany (reglamentowany) 237
10.2.3. Sektor „wolny” 238
10.3. Wsparcie publiczne dla różnych segmentów rynku mieszkaniowego 238
10.3.1. Budżetowa pomoc bezpośrednia dla inwestorów budownictwa uspołecznionego 240
10.3.2. Kredyty 241
10.3.3. Udział pracodawców w budowie mieszkań (PEEC) 241
10.3.4. Ulgi podatkowe 242
10.4. Pomoc dla specyfi cznych grup społecznych – system dodatków mieszkaniowych 243
10.5. Przesłanki dla polskiego systemu finansowania mieszkalnictwa w programach rewitalizacji 246
10.6. Finansowanie polityki miejskiej w sferze programów rewitalizacji 248
10.6.1. Zarządzanie wartością nieruchomości w programach odnowy 248
10.6.2. Budżetowe fi nansowanie polityki miejskiej jako „polityki horyzontalnej” 250
10.6.3. Finansowe aspekty realizacji Narodowego Programu Odnowy Miast 252
10.6.4. Możliwe opóźnienia z braku środków lokalnych 254
10.7. Aneks. Interwencjonizm państwowy we Francji i w Polsce 255
 
11. Doświadczenia francuskie a budowa systemu zarządzania odnową miast w Polsce 258
11.1. Elementy systemu – transfer doświadczeń 258
11.2. Polityka miejska i jej wdrażanie w Polsce 260
11.3. Francuska ocena własnej polityki odnowy miast po roku 2003 263
11.3.1. Potrzeba lepszej koordynacji polityk miejskich na obszarach rewitalizacji 264
11.3.2. Lokalna polityka mieszkalnictwa na obszarach większych niż wybrane do rewitalizacji 265
11.3.3. Kompleksowe działania w mieszkalnictwie na obszarach aglomeracji 265
11.3.4. Antycypować przemiany: platforma dla komplementarnych działań sektora prywatnego w zasobie mieszkaniowym na obszarach rewitalizowanych 266
11.3.5. Wewnętrzna waloryzacja dzielnic wymaga lepszej koordynacji z odnową miasta 267
11.4. Wnioski dla polityki ochrony tożsamości kulturowej w programach rewitalizacji w Polsce: dziedzictwo urbanistyczne, architektoniczne i kulturowe miast historycznych. Polityka na rzecz krajobrazu 270
11.5. System instytucjonalny 273
11.5.1. Instytucje centralne dla rewitalizacji i odnowy miast 273
11.5.2. Instytucje regionalne dla przekształceń obszarów poprzemysłowych 274
11.5.3. Instytucje lokalne dla rewitalizacji: samorządowa sfera innowacji 274
11.5.4. Instytucje pozarządowe 276
11.6. Instrumenty legislacyjne na poziomie krajowym 277
11.7. Instrumenty urbanistyki operacyjnej 282
11.7.1. Poszerzenie Prawa Pierwokupu Komunalnego (francuskie DPU) 283
11.7.2. Przyznanie statusu celu publicznego lokalnym programom rewitalizacji 284
11.7.3. Strefa Interwencji Gruntowej 285
11.7.4. Przestępstwo „wczesnego poinformowania” 285
11.8. Reformy finansowania rewitalizacji w Polsce na tle doświadczeń francuskich 285
11.8.1. Reforma czynszów i dodatków mieszkaniowych 285
11.8.2. Regionalne podatki na rewitalizację obszarów poprzemysłowych 286
11.8.3. Krajowy Fundusz Polityki Miejskiej i Rewitalizacji 287
11.8.4. Premie remontowe 288
11.9. Wnioski z doświadczeń francuskich dla rozwoju Lokalnych Programów Rewitalizacji 289
11.9.1. Lepiej zharmonizować działania na stykach pomiędzy instytucjami 289
11.9.2. Umowy operacyjne i wykonawcze 290
11.9.3. Kryteria oceny i kontroli programów i projektów rewitalizacji 291
11.9.4. Kształcenie i szkolenia operatorów 293
11.9.5. Czy sieciowy model operatorów PACT ARIM może przyjąć się w Polsce? 295

12. Bibliografia 298
13. Wyjaśnienie skrótów 304

Streszczenie 306
Résumé 308
Abstract 310

Dane techniczne

Autor Krzysztof Skalski
Wydanie 2009
Liczba stron 311
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl