Wydawcy

Przestrzenie publiczne miast europejskich Projektowanie urbanistyczne

Dostępność: na wyczerpaniu
Cena: 99,00 zł 99.00
ilość egz.
dodaj do schowka
Pin It

Opis

Głownym celem pracy jest określenie wspołczesnych zasad kształtowania przestrzeni publicznych miast europejskich przy zastosowaniu narzędzia, ktorym jest projektowanie urbanistyczne, w odniesieniu do przekształceń struktury przestrzennej i obrazu danego miasta.

Potrzeba badań przedstawionych w pracy wynika z konieczności określenia jak przekształcane lub nowe przestrzenie publiczne wpływają na powstawanie akceptowanego obrazu miasta (ładu przestrzennego). Jednocześnie niezbędne stało się określenie, w jakim stopniu dana przestrzeń publiczna przyczynia się do utrzymania bądź wykształcenia odrębnej tożsamości miasta. W pogłębiającym się zjawisku ujednolicania krajobrazu wspołczesnych miast kształtowanie ich tożsamości powinno być podstawową potrzebą każdego miasta. Szczegołowe badania przestrzeni publicznych zostały poprzedzone licznymi analizami ogolnymi.

Analiza wskazań głownych dokumentow planistycznych (takich jak: Agenda 21, Agenda Habitat, Nowa Karta Ateńska 2003 i wielu innych) wykazała, że wszystkie dokumenty postulują dwa zasadnicze kierunki rozwoju miast europejskich (w zakresie formy przestrzennej miasta): ochronę istniejących centrow miast, jako ważnych symboli europejskiego dziedzictwa kulturowego, oraz kształtowanie i zarządzanie przestrzeniami otwartymi, jako integralną częścią rozwoju miast.

W rozprawie wskazano dwa głowne nurty w kształtowaniu przestrzeni publicznych, występujące rownolegle we wspołczesnych miastach europejskich: rewitalizację historycznych przestrzeni publicznych, projektowanie nowych przestrzeni publicznych. Dokonano także analizy nowych zjawisk urbanistycznych, ktore pojawiają się w miastach oraz związanych z tymi zjawiskami nowych przestrzeni publicznych. Zwłaszcza w dużych miastach widać proby restrukturyzacji ich tkanki za pomocą projektow urbanistycznych w dużej skali.


Ostatecznie w pracy, ze względu na dużą rożnorodność krajobrazu wspołczesnych miast oraz
typow przestrzeni publicznych, zdecydowano się na podział i badania przestrzeni publicznych, biorąc pod uwagę strukturę fizjonomiczną miasta. Struktura ta, czyli obraz miasta odczytywany jest dzięki wyrożniającym się elementom fizjonomii miasta, ktorymi są:
1) rejony i obszary,
2) granice i krawędzie,
3) drogi i przejścia,
4) węzły i punkty centralne,
5) charakterystyczne punkty i dominanty.

W rezultacie, poszczegolne przestrzenie publiczne zostały przypisane do grup wymagających
odmiennych zasad przekształceń przy użyciu zasad projektowania urbanistycznego.

Ustalono, że tożsamość i jakość przestrzeni publicznych stanowią dwa głowne kryteria oceny wspołczesnych przestrzeni publicznych. W trakcie badań zauważono, że oryginalna i niepowtarzalna kompozycja przestrzenna założenia jest jednym z decydujących elementow, wpływających na ukształtowanie nowej tożsamości danej prze strzeni publicznej. Stąd analizy najciekawszych przykładow przestrzeni publicznych w miastach europejskich dotyczą założeń o interesujących rozwiązaniach kompozycyjnych, wraz ze szczegołowymi badaniami tych kompozycji.

SPIS TREŚCI:

1. WPROWADZENIE

1.1. Cel pracy
1.2. Znaczenie pracy — uzasadnienie podjęcia problemu
1.2.1. Głowne kierunki przekształceń miast europejskich
1.2.2. Tożsamość miast europejskich
1.2.3. Potrzeba badań
1.3. Metody pracy, zakres badań
1.4. Stan wiedzy w zakresie tematu badań

2. WSPOŁCZESNE PRZEMIANY I POSTULATY ROZWOJU STRUKTURY PRZESTRZENNEJ MIAST EUROPEJSKICH

2.1. Wstęp
2.2. Wspołczesne przemiany środowiska zurbanizowanego
2.3. Charakterystyka miast europejskich
2.4. Postulaty rozwoju środowiska zurbanizowanego — ogolna charakterystyka
2.5. Postulaty rozwoju miast europejskich
2.6. Postulaty kształtowania przestrzeni

3. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA MIAST EUROPEJSKICH

3.1. Wspołczesne definicje przestrzeni publicznych
3.2. Ogolna charakterystyka rozwoju przestrzeni publicznych w miastach europejskich
3.3. Nowe zjawiska urbanistyczne i związane z nimi nowe przestrzenie publiczne
3.4. Postulowane głowne cechy wspołczesnej kulturowej przestrzeni publicznej
3.5. Kategorie i podziały przestrzeni publicznych
3.6. Tożsamość i jakość przestrzeni publicznych — dwa głowne kryteria oceny wspołczesnych przestrzeni publicznych
3.7. Percepcja przestrzeni publicznych
3.8. Projektowanie urbanistyczne jako narzędzie kształtowania przestrzeni publicznych
3.9. Kompozycja urbanistyczna jako głowne kryterium urody przestrzeni publicznych

4. KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W MIASTACH EUROPEJSKICH — PRZYKŁADY I PROBLEMY

A. REJONY I OBSZARY

4.1. Przestrzenie publiczne na obszarach środmieść i na peryferiach (place miejskie)
4.1.1. Przestrzenie publiczne rewitalizowane
4.1.2. Nowe przestrzenie publiczne
4.2. Przestrzenie publiczne w zespołach urbanistycznych kształtowanych w dużej skali na przykładzie Berlina i Wiednia
4.2.1. Przykład Berlina
4.2.2. Przykład Wiednia
4.3. Przestrzenie publiczne w nowych zespołach mieszkaniowych, w tym w modelowych osiedlach ekologicznych
4.4. Zielone przestrzenie publiczne
4.4.1. Rola zieleni w kształtowaniu przestrzeni publicznych
4.4.2. Zielone przestrzenie publiczne w środmieściu
4.4.3. Zielone przestrzenie publiczne w osiedlach mieszkaniowych
4.4.4. Zielone przestrzenie publiczne na peryferiach
4.4.5. Idea miasta-ogrodu a kształtowanie przestrzeni publicznych
4.5. Przestrzenie publiczne na dawnych obszarach przemysłowych

B. GRANICE I KRAWĘDZIE

4.6. Przestrzenie publiczne na dawnych terenach kolejowych
4.7. Przestrzenie publiczne związane z wodą. Kształtowanie krajobrazu dolin rzecznych
4.7.1. Nowe koncepcje rozwoju terenow nadwodnych w Berlinie
4.7.2. Hamburg — miasto nad Łabą; przykład HafenCity
4.7.3. Frankfurt nad Menem — obszar nabrzeżny Westhafen
4.7.4. Rozwoj terenow nabrzeżnych w Paryżu — przykład Seine Rive-Gauche
4.7.5. Inne przykłady kształtowania przestrzeni publicznych na terenach nadrzecznych

C. DROGI I PRZEJŚCIA
4.8. Systemy i elementy przestrzeni publicznych z priorytetem ruchu pieszego
4.8.1. Systemy przestrzeni publicznych (z priorytetem ruchu pieszego)
4.8.2. Elementy łączące w systemach przestrzeni publicznych z priorytetem ruchu pieszego (ulice, promenady, aleje, mosty piesze)

D. WĘZŁY I PUNKTY CENTRALNE

4.9. Przestrzenie publiczne związane z transportem

E. CHARAKTERYSTYCZNE PUNKTY I DOMINANTY
4.10. Sacrum elementem tożsamości krajobrazu miasta — na przykładzie Warszawy
4.10.1. Rola sacrum w kształtowaniu tożsamości miast okresu globalizacji
4.10.2.Budowle sakralne jako elementy tożsamości Warszawy
4.10.3.Sacrum w rozpraszającym się mieście — na przykładzie południowej części Warszawy 4.11. Wspołczesne przestrzenie publiczne jako miejsca i krajobrazy pamięci

F. WYBRANE PROBLEMY I ZAGADNIENIA

4.12. Architektura a wspołczesna przestrzeń publiczna — dominująca oryginalność, harmonijny związek dzieł sztuki czy tło dla nowego krajobrazu?
4.12.1. Architektura i wspołczesna przestrzeń publiczna jako harmonijny związek dzieł sztuki
4.12.2.Dominacja obiektu architektonicznego w przestrzeni publicznej
4.12.3. Obiekty architektoniczne jako tło dla nowego krajobrazu miejskiego
4.13. Rola detalu urbanistycznego w kształtowaniu przestrzeni publicznych
4.14.Materiały budowlane i nowe technologie we wspołczesnych przestrzeniach publicznych
4.15. Kształtowanie przestrzeni publicznych dostępnych dla wszystkich użytkownikow
4.16. Narzędzia kształtowania przestrzeni publicznych — ogolna charakterystyka

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
5.1. Zasady kształtowania przestrzeni publicznych w miastach europejskich przy użyciu narzędzia, którym jest projektowanie urbanistyczne
5.2. Wnioski ogólne
5.3. Synteza

STRESZCZENIE — PRZESTRZENIE PUBLICZNE MIAST EUROPEJSKICH — PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE
SUMMARY — PUBLIC SPACES IN EUROPEAN CITIES — URBAN DESIGN
BIBLIOGRAFIA
SPIS ILUSTRACJI
 

Tytuły polecane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl