Ocena oddziaływania na środowisko. Teoria i praktyka

Ocena oddziaływania na środowisko.jpg
  • nowość
Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 119,00 zł 119.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Prezentujemy pierwsze wydanie monografii dotyczącej oceny oddziaływania na środowisko. Oprócz zagadnień prawnych i proceduralnych (dostęp do informacji o środowisko, udział społeczeństwa w procedurach administracyjnych dotyczących środowiska, procedura administracyjna oceny oddziaływania na środowisko), szeroko omówiono metodykę sporządzania opracowań środowiskowych, szczególnie kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów oceny oddziaływania na środowisko. Zaprezentowano również metody oceny stanu środowiska przyrodniczego oraz metody oceny wpływu na środowisko. Omówiono typowe rodzaje oddziaływań na środowisko jak i charakterystykę typowych przedsięwzięć poddawanych ocenie oddziaływania na środowisko.

Jest to pierwsze polskie opracowanie, które w tak szerokim zakresie omawia zarówno zagadnienia teoretyczne procedury oceny oddziaływania na środowisko, jak i praktyczne aspekty wykonywania opracowań środowiskowych. Zaprezentowano sposoby wyszukiwania informacji, w tym do obliczeń wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Książka zawiera odwołanie do prawie 1400 pozycji literaturowych, które umożliwiają dalsze analizowanie szczegółowych zagadnień poruszanych w monografii.

Książka „Ocena oddziaływania na środowisko. Teoria i praktyka”, autorstwa  Jacka Krystka jest aktualnym wartościowym merytorycznie opracowaniem, które ze względu na zawartość merytoryczną oraz sposób jej prezentacji, znajdzie odbiorcę wśród wielu grup specjalistów z przedmiotowego obszaru jak również studentów i osób indywidualnych.
Z recenzji dr hab. Edyty Sierki, prof. UŚ

SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów  11
Przedmowa  13
Wstęp  15

1. Historia 00Ś  17
1.1. Historia wdrażania procedury oceny oddziaływania na świecie   18
1.2. Historia wdrażania procedury oceny oddziaływania w Polsce   20

2. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie  26
2.1. Konstytucja RP   27
2.2. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   27
2.3. Terminy na udostępnienie informacji  30
2.4. Odmowa udostępnienia informacji   30
2.5. Opłaty za udostępnienie informacji   32
2.6. Czynne i bierne udostępnianie informacji   32
2.7. Dostęp do informacji o środowisku a dostęp do informacji publicznej   32
2.8. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie w praktyce   33
2.9. Nadużycie prawa do informacji o środowisku   34
 
3. Udział społeczeństwa w procedurach administracyjnych dotyczących środowiska  36 3.1. Wprowadzenie  36
3.2. Etapy udziału społeczeństwa   42
3.3. Zalety i wady konsultacji społecznych   46
3.4. Techniki przeprowadzania konsultacji społecznych   47
3.5. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska   49

4. Procedura administracyjna oceny oddziaływania na środowisko   51
4.1. Przedsięwzięcie   52
4.2. Screening (ustalenie obowiązku przeprowadzenia oceny)   54
4.3. Scoping (ustalenie zakresu oceny)  59
4.4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach   60
4.4.1. Rola i znaczenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   60
4.4.2. Zawartość decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   67
4.4.3. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   72
4.4.4. Wybór wariantu dopuszczonego do realizacji   73
4.4.5. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   74
4.5. Właściwość organów administracji   74
4.6. Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 77
4.7. Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach   82
4.8. Opiniowanie i uzgadnianie stanowisk organów współdziałających w procedurze oceny oddziaływania na środowisko   83
4.9. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko   85
4.10. Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000   88
4.11. Schematy postępowania administracyjnego   91
 
5. Metody oceny stanu środowiska przyrodniczego   101
 
6. Metody oceny wpływu na środowisko  104
6.1. Klasyfikacja środowiska naturalnego   104
6.2. Podejmowanie decyzji   106
6.3. Prognozowanie eksperckie   113
6.4. Listy i macierze kontrolne   115
6.5. Modelowanie  122
6.5.1. Modelowanie fizyczne   123
6.5.2. Modelowanie matematyczne   123
6.6. Analiza wielokryterialna   173
6.6.1. Podział metod analizy wielokryterialnej   173
6.6.2. Metoda AHP  178
6.6.3. Inne metody analizy wielokryterialnej   185
6.6.4. Przykładowa ocena metodą analizy wielokryterialnej   186
6.7. Metody oceny ekonomicznej   192
6.7.1. Podstawowe pojęcia   192
6.7.2. Analiza kosztów i korzyści   195
6.8. Wycena wartości środowiska   196
6.8.1. Metody wyceny wartości środowiska   196
6.8.2. Metoda efektów produkcyjnych   200
6.8.3. Metoda nakładów prewencyjnych i kosztów restytucji   201
6.8.4. Metoda kapitału ludzkiego  202
6.8.5. Metoda cen hedonicznych   203
6.8.6. Metoda kosztów podróży  204
6.8.7. Metoda wyceny warunkowej   205
6.9. Inne metody   208
6.9.1. Porównawcza analiza ryzyka  208
6.9.2. Analiza SWOI  208
6.10. Zagrożenia metod oceniania   210
6.10.1. Teoria płatów i korytarzy   211
6.10.2. Efekt Alleego   212
6.10.3. Efekt wąskiego gardła   213
6.10.4. Efekt założyciela   215
6.10.5. Efekt kobry   216
 
7 Rodzaje oddziaływań   217

8 Wariantowanie oddziaływań   224

9 Działania zapobiegające, łagodzące i kompensujące   231
9.1. Zasady zapobiegania i przezorności   231
9.2. Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych  234
9.3. Działania zapobiegające podczas prac budowlanych   238
9.4. Inne działania zapobiegające   243

10 Monitorowanie oddziaływań  245
10.1. Podział monitoringu   245
10.2. Biomonitoring - skala porostowa   246
10.3. Inne metody biomonitoringu   250
10.4. Przykładowe zalecenia monitoringu   251
 
11 Karta informacyjna przedsięwzięcia   254

12 Raport oceny oddziaływania na środowisko   259
12.1. Opis planowanego przedsięwzięcia  260
12.1.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu   260
12.1.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych  266
12.1.3. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów   269
12.1.4. Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi   292
12.1.5. Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu   313
12.1.6. Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   314
12.1.7. Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu   314
12.2. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko   330
12.2.1. Elementy środowiska objęte ochroną oraz korytarze ekologiczne   331
12.2.2. Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód  335
12.3. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej   347
12.4. Inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych   348
12.5. Opis istniejących zabytków   348
12.6. Opis krajobrazu   350
12.7. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami   358
12.8. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia   359
12.9. Opis wariantów przedsięwzięcia   359
12.10. Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko   363 12.11. Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów   363
12.12. Uzasadnienie proponowanego wariantu   364
12.13. Opis zastosowanych metod prognozowania  365
12.14. Opis metod unikania, zapobiegania, ograniczania i kompensacji przyrodniczej   365 12.15. Informacje dodatkowe dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko   366
12.16. Informacje dodatkowe dla instalacji spalania paliw o mocy nie mniejszej niż 300 MW   366 12.17. Ocena technologii instalacji   368
12.18. Ocena dokumentów strategicznych   370
12.19. Spełnianie celów środowiskowych określonych przez ustawę Prawo wodne 371
12.20. Informacja o obszarze ograniczonego użytkowania   372
12.21. Przedstawienie zagadnień w formie graficznej   374
12.22. Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej  375
12.23. Analiza możliwych konfliktów społecznych   383
12.24. Monitoring   386
12.25. Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy   386
12.26. Streszczenie niespecjalistyczne  387
12.27. Data sporządzenia, imię i nazwisko oraz podpis autora   388
12.28. Oświadczenie autora  388
12.29. Źródła informacji   389
12.30. Informacje specyficzne   389
12.31. Moc dowodowa raportu oceny oddziaływania   390
 
13. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko   394

14. Obszary Natura 2000   398
 
15. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko   403

16. Procedury kontrolne systemu ocen oddziaływania na środowisko  405

17. Oddziaływanie zanieczyszczeń na środowisko   409
17.1. Zanieczyszczenia powietrza   409
17.2. Zanieczyszczenia wody   417
17.3. Emisja promieniowania   421
18. Przykłady typowych przedsięwzięć   425
18.1. Stacje paliw   425
18.1.1. Charakterystyka paliw   426
18.1.2. Emisja węglowodorów   430
18.1.3. Odpady  435
18.1.4. Warunki techniczne, jakie muszą spełniać stacje paliw   436
18.1.5. Ryzyko poważnej awarii przemysłowej  441
18.1.6. Proponowane działania zapobiegawcze  443
18.1.7. Prace rozbiórkowe   444
18.2. Drogi   444
18.2.1. Oddziaływania dróg na środowisko   445
18.2.2. Przejścia dla zwierząt  447
18.2.3. Inne zagadnienia związane z oddziaływaniem dróg na środowisko 453
18.3. Elektrownie wiatrowe   456
18.3.1. Zalety i wady elektrowni wiatrowych   456
18.3.2. Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na krajobraz  460
18.3.3. Ocena oddziaływania na ptaki i nietoperze  464
18.3.4. Oddziaływanie hałasu   467
18.3.5. Wytwarzanie energii elektrycznej   468
18.3.6. Morskie farmy wiatrowe  471
18.3.7. Inne oddziaływania elektrowni wiatrowych   473
18.4. Stacje bazowe telefonii komórkowej   473
18.5. Piroliza odpadów z tworzyw sztucznych   476
18.5.1. Termiczne przekształcanie odpadów   476
18.5.2. Kwalifikacja przedsięwzięcia   477
18.6. Inne przedsięwzięcia  479
 
19. Kontakty z inwestorem przed wykonywaniem karty informacyjnej lub raportu oceny oddziaływania   481

20. Zakończenie  483

21. Załączniki   485

Bibliografia   549

Dane techniczne

Autor Jacek Krystek
Wydanie 2021
Liczba stron 618
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl