Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2.jpg
  • nowość
Dostępność: dostępne
Cena: 119,00 zł 119.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

W niniejszym, trzecim wydaniu książki „Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2”, podobnie jak w poprzednich dwóch wydaniach, zaprezentowano podstawowe zasady obliczania elementów żelbetowych według normy PN-EN 1992-1-1:2008 „Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków”. Ponadto, w węższym zakresie, omówiono także ciągle stosowaną normę PN z 2002 r.

W wydaniu trzecim dodano obszerny punkt dotyczący przebicia i cały rozdział o obliczaniu konstrukcji sprężonych. Uzupełniono i rozbudowano także rozdział dotyczący minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie.

Metody obliczeń autor zilustrował licznymi przykładami. Najważniejsze z nich zostały przedstawione jako algorytmy, tablice i wykresy, które dzięki zwięzłej i przejrzystej formie umożliwiają jak najprostsze wykonanie niezbędnych obliczeń. Najważniejsze zasady konstruowania zostały podsumowane w formie prostych zestawień.

Dzięki tej publikacji Czytelnicy:

  • uporządkują informacje dotyczące zmodyfikowanego wieku i wyznaczania wytrzymałości betonu i współczynnika pełzania w zależności od tego wieku;
  • poznają konsekwencje zastosowania tzw. alternatywnego wyboru kombinacji obciążeń w stanie granicznym nośności oraz zastosowania tych zasad do projektowania belek i płyt ciągłych;
  • zastosują algorytmy do projektowania przekrojów obciążonych siła podłużną i momentem zginającym;
  • zyskają wiedzę na temat wpływu ukośnego zarysowania na siły w rozciąganym zbrojeniu podłużnym.
  • skorzystają z tablic do wyznaczania długości zakotwienia zbrojenia na podporach i zasady dotyczące kotwienia zbrojenia fundamentów.

 

Publikacja jest godna ze wszystkich miar polecenia jako podręcznik akademicki na studiach inżynierskich i magisterskich na kierunku budownictwo z przedmiotu konstrukcje betonowe. Z uwagi na zawartość, publikacja jak najbardziej może być umieszczana w sylabusie przedmiotu konstrukcje betonowe jako literatura podstawowa w zakresie projektowania konstrukcji żelbetowych. Autor wszystkie swoje rozważania teoretyczne popiera licznymi przykładami obliczeniowymi. Poszczególne rozdziały zawierają, przykłady prezentujące praktyczny algorytm umożliwiający rozwiązanie konkretnego problemu projektowania konstrukcji żelbetowych i betonowych. Jest to bardzo istotny element zarówno praktyczny jak i dydaktyczny biorąc pod uwagę wykorzystanie publikacji w procesie kształcenia studentów. Opiniowana praca składa się z dziewiętnastu rozdziałów. Praca napisana jest na 734 stronach, zawiera 347 rysunków oraz 92 tabele. Prace zamyka zestawienie biografii zawierającej 153 pozycje bibliograficzne.Praca jest napisana przez Autora wielu renomowanych publikacji i monografii w zakresie projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych, które stanowią istotne pozycje literatury fachowej wykorzystywanej na rynku akademickim zarówno przez studentów jak i młodych naukowców. Fakt ten wskazuje na wysoki poziom kompetencji Autora w zakresie tematyki projektowania konstrukcji żelbetowych.
Prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Trzecie wydanie książki jest uzupełnioną i znacznie rozszerzoną wersja wydań poprzednich (z 2012 i 2015 r.). Dodano obszerny punkt 10.8 dotyczący przebicia i rozdział 19. poświęcony obliczaniu konstrukcji sprężonych. Autor wprowadził też wiele drobnych zmian, mających na celu jaśniejsze przedstawienie niektórych zagadnień. Rozważania ujęte w książce są zilustrowane licznymi przykładami obliczeń, a także starannie opracowanymi rysunkami. Zamieszczono też algorytmy obliczeń i liczne zestawienia tabelaryczne. Treść książki uzupełniają załączniki. Wykaz literatury (191 pozycji) oraz norm i wytycznych (61 pozycji). Książka powinna stanowić cenną pomoc dla inżynierów budowlanych, zwłaszcza projektantów, a także pracowników naukowych oraz studentów wydziałów budowlanych uczelni technicznych.
dr inż. Stefan Pyrak, „Inżynieria i Budownictwo”

Trzecie wydanie książki M. Knauffa liczy 734 strony i jest dłuższe o 157 stron od wydań poprzednich. Dodano w nim liczne informacje dotyczące stosowania normy do konstrukcji żelbetowych (zwłaszcza przepisów dotyczących minimalnego zbrojenia potrzebnego ze względu na zarysowanie) oraz rozdział o konstrukcjach sprężonych.Jasne i zwięzłe przedstawienie bardzo szerokiego zakresu zagadnień, tak w zakresie tekstu jak i ilustracji, nadaje pracy duże praktyczne znaczenie. Podobnie jak wydania poprzednie wydanie III należy zapewne do bestsellerów PWN w dziedzinie budownictwa i ma bardzo wiele odnotowanych w internecie „przeczytań”.Chociaż książka ma charakter podręcznika, a więc opiera się na istniejącym stanie wiedzy, to zawiera wiele wartościowych spostrzeżeń opartych na oryginalnych pracach autora. Z godną podziwu systematycznością Autor rozwija i doskonali książkę z wydania na wydanie opierając się na licznych książkach i artykułach dotyczących poszczególnych problemów (4 książki, kilkadziesiąt artykułów) opracowanych ze współautorami.Książka wyróżnia się krytycznym podejściem do przepisów normowych. Autor włożył wiele twórczego wysiłku  w objaśnienie genezy tych przepisów i powiązanie ich z ogólnymi zasadami teorii żelbetu. Dziś jest to podstawowe dzieło z dziedziny budownictwa betonowego, mające wielkie znaczenie dla inżynierów i studentów.
prof. dr inż. Andrzej Ajdukiewicz, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska
 

Spis treści

  Podstawowe oznaczenia XVII  
  Spis tablic XXIX  
  1. Wstęp     1
  2. Właściwości betonu     5
    2.1. Uwagi wstępne, struktura a właściwości mechaniczne betonu     5
    2.2. Doświadczalne wyznaczanie wytrzymałości betonu     9
      2.2.1. Wytrzymałość na ściskanie     9
      2.2.2. Wytrzymałość na rozciąganie     12
    2.3. Wytrzymałość na ściskanie jako zmienna losowa o rozkładzie normalnym     14
    2.4. Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie     16
      2.4.1. Definicja wytrzymałości charakterystycznej     16
      2.4.2. Kontrola jakości i wyznaczanie wytrzymałości betonu     17
    2.5. Klasy wytrzymałości i wytrzymałość obliczeniowa betonu     21
      2.5.1. Klasy wytrzymałości i cechy mechaniczne betonu     21
      2.5.2. Wytrzymałość obliczeniowa     23
    2.6. Zależność naprężenie-odkształcenie przy obciążeniu krótkotrwałym     24
      2.6.1. Zależność naprężenie-odkształcenie zalecana do analizy konstrukcji     24
      2.6.2. Zależności stosowane do analizy nośności granicznej     26
    2.7. Wpływ wieku betonu na jego wytrzymałość i moduł sprężystości     29
    2.8. Wytrzymałość w trójosiowym stanie naprężenia i wytrzymałość betonu skrępowanego     31
      2.8.1. Uwagi ogólne     31
      2.8.2. Wpływ wytężenia w dwu- i trójosiowych stanach naprężenia według normy [N1]     33
    2.9. Skurcz     35
      2.9.1. Skurcz swobodny, wpływ skurczu na konstrukcję, rodzaje skurczu     35
      2.9.2. Miarodajny wymiar h0 i współczynnik kh     38
      2.9.3. Odkształcenia skurczowe – końcowe wartości i zależność od wieku betonu     39
    2.10. Pełzanie     41
      2.10.1. Definicja, pełzanie liniowe przy stałym naprężeniu     41
      2.10.2. Pełzanie nieliniowe     43
      2.10.3. Wyznaczanie wartości współczynnika pełzania     44
      2.10.4. Zmodyfikowany wiek betonu t0     44
      2.10.5. Końcowy współczynnik pełzania ϕ(∞, t0)     46
      2.10.6. Współczynnik pełzania jako funkcja wieku betonu     48
      2.10.7. Uwagi o wpływie pełzania na konstrukcje z betonu     49
    2.11. Przykłady     51
  3. Zbrojenie – właściwości i ogólne zasady konstruowania     54
    3.1. Ogólna charakterystyka zbrojenia i wymagania norm projektowania     54
    3.2. Właściwości stali zbrojeniowej     55
      3.2.1. Podstawowe cechy zbrojenia i norma PN-EN 10080     55
      3.2.2. Granica plastyczności i wytrzymałość stali zbrojeniowej     57
      3.2.3. Zależność naprężenie-odkształcenie     57
      3.2.4. Ciągliwość     58
      3.2.5. Obliczeniowa granica plastyczności i uproszczony wykres σ-ε     59
      3.2.6. Użebrowanie i średnica nominalna     61
      3.2.7. Inne właściwości stali zbrojeniowej     62
    3.3. Przykładowe rodzaje stali zbrojeniowej     62
      3.3.1. Stal według polskiej normy projektowania PN 2002     63
      3.3.2. Przykłady wyrobów dziś oferowanych na rynku     64
    3.4. Ogólne zasady konstruowania i kotwienia zbrojenia     65
      3.4.1. Uwagi wstępne     65
      3.4.2. Odstępy pomiędzy prętami     67
      3.4.3. Krzywizna prętów     67
      3.4.4. Przyczepność i podstawowa, wymagana długość zakotwienia lb,rqd     71
      3.4.5. Wyznaczanie i odmierzanie obliczeniowej długości zakotwienia     75
    3.5. Połączenia prętów na zakład     79
      3.5.1. Rozmieszczanie połączeń na zakład i prętów w połączeniach     79
      3.5.2. Obliczeniowa długość zakładu     82
      3.5.3. Zbrojenie poprzeczne w strefie zakładu     83
    3.6. Połączenia na zakład siatek spajanych z prętów żebrowanych     85
      3.6.1. Połączenia zbrojenia głównego     85
      3.6.2. Zakłady zbrojenia drugorzędnego i rozdzielczego     86
    3.7. Dodatkowe wymagania dotyczące grubych prętów i wiązek prętów     86
      3.7.1. Pręty o dużych średnicach     86
      3.7.2. Wiązki prętów     87
      3.7.3. Zbrojenie przypowierzchniowe     88
  4. Siły i naprężenia w przekrojach elementów żelbetowych     89
    4.1. Uwagi wstępne     89
    4.2. Fazowy opis stanu przekrojów żelbetowych     91
      4.2.1. Osiowe rozciąganie     91
      4.2.2. Zginanie     93
      4.2.3. Przekroje z niezerową siłą podłużną i moment Ms1     94
    4.3. Klasyczna teoria liniowa     97
      4.3.1. Założenia, przekroje sprowadzone     97
      4.3.2. Krzywizna i naprężenia     98
      4.3.3. Faza I     101
      4.3.4. Czyste zginanie w fazie II     101
      4.3.5. Faza II przy N = 0     102
      4.3.6. Faza II – rozciąganie z małym mimośrodem     104
      4.3.7. Algorytmy teorii liniowej     105
      4.3.8. Przykłady     107
  5. Podstawy projektowania     115
    5.1. Podstawowe wymagania     115
      5.1.1. Uwagi wstępne i zastosowanie teorii niezawodności     115
      5.1.2. Wymagania ogólne     118
    5.2. Norma projektowania konstrukcji z betonu na tle systemu norm europejskich     120
    5.3. Metoda współczynników częściowych (stanów granicznych)     123
      5.3.1. Uwagi wstępne     123
      5.3.2. Stany graniczne     123
      5.3.3. Sytuacje obliczeniowe, oddziaływania charakterystyczne i reprezentatywne     125
      5.3.4. Kombinacje oddziaływań i ogólne zasady sprawdzania stanów granicznych     127
      5.3.5. Metoda współczynników częściowych – krótkie podsumowanie     130
    5.4. Trwałość konstrukcji i otulenie zbrojenia     132
      5.4.1. Podstawowe czynniki i zjawiska wpływające na trwałość     132
      5.4.2. Środowisko – klasy ekspozycji i wymagane klasy wytrzymałości betonu     133
      5.4.3. Ogólne zasady określania otulenia zbrojenia     137
      5.4.4. Dodatkowe wymagania dotyczące otulenia     140
      5.4.5. Odchyłki otulenia .     140
      5.4.6. Wyznaczanie otulenia – ujęcie algorytmiczne i przykład     141
    5.5. Uwzględnianie pożaru w projektowaniu konstrukcji     143
      5.5.1. Uwagi wstępne     143
      5.5.2. Ogólne zasady projektowania i wpływ temperatur pożarowych na właściwości betonu i zbrojenia     144
      5.5.3. Pożar nominalny i kryteria R, E, I     146
      5.5.4. Stosowanie metody częściowych współczynników do sprawdzania kryterium R     147
      5.5.5. Projektowanie tabelaryczne     149
      5.5.6. Odpryskiwanie i odpadanie betonu oraz konstrukcja połączeń     161
      5.5.7. Beton wysokiej wytrzymałości     162
      5.5.8. Obliczanie nośności w warunkach pożaru metodą izotermy 500     163
      5.5.9. Zasady konstruowania zwiększające bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji     166
  6. Nośność graniczna przekrojów normalnych – podstawy teorii 169  
    6.1. Uwagi wstępne     169
    6.2. Nośność graniczna według Eurokodu     170
      6.2.1. Założenia Eurokodu     170
      6.2.2. Wybrane założenia Eurokodu zastosowane w książce     173
    6.3. Naprężenia i siły w stanie granicznym nośności     175
    6.4. Obliczanie nośności przekrojów o dowolnym kształcie     177
    6.5. Graniczny zasięg strefy ściskanej i racjonalne zbrojenie belek     180
  7. Zginanie     183
    7.1. Przekroje prostokątne     183
      7.1.1. Podstawowe zależności     183
      7.1.2. Podstawowe zależności w funkcji zmiennych bezwymiarowych     186
      7.1.3. Obliczanie przekrojów pojedynczo zbrojonych     189
      7.1.4. Algorytmy, wykresy, tablice     190
      7.1.5. Przekroje podwójnie zbrojone     199
    7.2. Przekroje teowe i inne obliczane jako teowe     202
      7.2.1. Uwagi wstępne     202
      7.2.2. Stosowanie prostokątnego wykresu naprężeń w betonie     202
      7.2.3. Obliczanie zbrojenia i nośności przekrojów teowych     205
      7.2.4. Przekroje skrzynkowe i inne obliczane jako teowe     208
    7.3. Minimalne i maksymalne zbrojenie podłużne elementów zginanych     210
      7.3.1. Zbrojenie minimalne     210
      7.3.2. Zbrojenie maksymalne     213
    7.4. Przykłady     214
  8. Obliczanie przekrojów, na które działa moment zginający i siła podłużna     221
    8.1. Uwagi wstępne     221
    8.2. Przekrój prostokątny – siły wewnętrzne i odkształcenia w stanie granicznym     222
    8.3. Obliczanie momentu granicznego     225
    8.4. Obliczanie przekrojów symetrycznie zbrojonych za pomocą krzywych granicznych     231
      8.4.1. Stosowanie przekrojów symetrycznie zbrojonych     231
      8.4.2. Krzywa graniczna przekroju     231
      8.4.3. Obliczanie przekrojów prostokątnych i kołowych     233
    8.5. Obliczanie zbrojenia niesymetrycznego     240
      8.5.1. Podstawowe zależności – przypadki CT i CC     240
      8.5.2. Obliczanie zbrojenia w przypadku CT     244
      8.5.3. Obliczanie zbrojenia w przypadku CC     246
      8.5.4. Algorytmy UU     247
    8.6. Ukośne zginanie     249
    8.7. Elementy rozciągane     251
    8.8. Obliczanie zbrojenia za pomocą komputerów     254
    8.9. Przykłady     256
  9. Analiza konstrukcji     264
    9.1. Zakres i zadania analizy konstrukcji     264
    9.2. Idealizacja kształtu konstrukcji i obliczanie ustrojów jednokierunkowo zginanych     268
      9.2.1. Uwagi wstępne     268
      9.2.2. Płyty, belki, słupy, ściany, tarcze – podstawowe definicje     269
      9.2.3. Schematy statyczne, rozpiętości efektywne i kombinacje obciążeń     271
      9.2.4. Obliczanie belek ciągłych     278
      9.2.5. Wymagania dotyczące minimalnych momentów w przęsłach i na podporach     285
      9.2.6. Efektywna szerokość półek przekrojów teowych     286
    9.3. Elementy usztywniające i usztywnione     287
    9.4. Imperfekcje geometryczne konstrukcji i elementów wydzielonych     289
      9.4.1. Definicja elementów wydzielonych     289
      9.4.2. Rodzaje imperfekcji     289
      9.4.3. Wpływ nachylenia konstrukcji na siły wewnętrzne     290
      9.4.4. Trzy podstawowe zagadnienia związane z wpływem imperfekcji     292
      9.4.5. Przykłady zastosowania przepisów normy do analizy wpływu imperfekcji     295
    9.5. Wpływ efektów drugiego rzędu na elementy ściskane     302
      9.5.1. Ogólne zasady uwzględniania efektów drugiego rzędu     302
      9.5.2. Efektywna długość elementów wydzielonych     305
      9.5.3. Wspólne zasady metod polegających na analizie wydzielonych elementów     309
      9.5.4. Metoda nominalnej sztywności i współczynnik powiększenia momentu     310
      9.5.5. Metoda nominalnej krzywizny     314
      9.5.6. Pomijanie wpływu efektów drugiego rzędu na elementy wydzielone     316
      9.5.7. Krytyczne przekroje wsłupach, algorytmy i postępowanie iteracyjne     319
      9.5.8. Wpływ efektów drugiego rzędu na słupy w niektórych typach budynków     322
      9.5.9. Globalne efekty drugiego rzędu     324
      9.5.10. Przykłady     328
  10. Ścinanie     336
    10.1. Uwagi wstępne     336
    10.2. Ogólne zasady sprawdzania nośności na ścinanie     342
    10.3. Zasady konstruowania zbrojenia na ścinanie     344
    10.4. Minimalne zbrojenie poprzeczne     347
    10.5. Przypadki, w których obliczanie zbrojenia na ścinanie jest zbędne     349
      10.5.1. Siła graniczna VRd,c     349
      10.5.2. Obliczeniowa wartość siły poprzecznej VEd     352
      10.5.3. Przykłady     353
    10.6. Przypadki, w których należy obliczyć zbrojenie na ścinanie     356
      10.6.1. Model kratownicowy i warunki równowagi     356
      10.6.2. Pionowe zbrojenie na ścinanie     358
      10.6.3. Ukośne strzemiona i pręty odgięte     363
      10.6.4. Obliczeniowa wartość siły poprzecznej VEd     364
      10.6.5. Optymalne projektowanie strzemion pionowych     365
      10.6.6. Nośność jako funkcja zbrojenia i maksymalne zbrojenie na ścinanie     370
      10.6.7. Elementy z nierównoległymi krawędziami     372
      10.6.8. Projektowanie zbrojenia na ścinanie – podsumowanie     372
      10.6.9. Przykłady     375
    10.7. Ścinanie między półkami i środnikiem w elementach teowych     381
      10.7.1. Naprężenia styczne w styku i graniczne wartości tych naprężeń     381
      10.7.2. Miarodajne wartości siły Fd i naprężeń stycznych vEd     384
      10.7.3. Rola zbrojenia na zginanie płyty i łączne zbrojenie poprzeczne w styku     388
      10.7.4. Przykład     389
      10.7.5. Uwagi o zbrojeniu układów płyta-żebro-podciąg     392
    10.8. Przebicie     393
      10.8.1. Uwagi wstępne     393
      10.8.2. Podstawy teorii według [N1]     395
      10.8.3. Sprawdzanie przebicia w ustrojach usztywnionych     400
      10.8.4. Szczegółowe zasady wyznaczania obwodów kontrolnych     401
      10.8.5. Wyznaczanie krytycznego obwodu kontrolnego w fundamentach     404
      10.8.6. Współczynniki β i k w najważniejszych szczególnych przypadkach     405
      10.8.7. Zbrojenie na przebicie     407
      10.8.8. Algorytmy     415
      10.8.9. Przykłady     419
      10.8.10. Komentarz     423
  11. Skręcanie     424
    11.1. Uwagi wstępne     424
      11.1.1. Przykłady skręcania i pomijanie skręcania w obliczeniach     424
      11.1.2. Naprężenia styczne wywołane skręcaniem     426
    11.2. Cienkościenny przekrój zamknięty jako model przekroju żelbetowego     427
    11.3. Wymagania konstrukcyjne     429
    11.4. Warunki równowagi w stanie granicznym nośności na skręcanie     430
    11.5. Wymiarowanie przekrojów prostokątnych na jednoczesne skręcanie i ścinanie     433
      11.5.1. Maksymalna nośność ze względu na beton     433
      11.5.2. Przypadki, w których obliczanie zbrojenia poprzecznego jest zbędne     434
      11.5.3. Obliczanie zbrojenia     434
    11.6. Przykłady     434
  12. Ogólne zasady analizy konstrukcji     438
    12.1. Ogólna charakterystyka metod analizy zalecanych w normie     438
    12.2. Działy mechaniki a modele do analizy konstrukcji z betonu     440
    12.3. Stosowanie teorii plastyczności     441
      12.3.1. Uwagi wstępne     441
      12.3.2. Przeguby plastyczne, redystrybucja momentów zginających, przykład     442
      12.3.3. Graniczny kąt obrotu w strefie przegubu plastycznego     445
      12.3.4. Ograniczenia zastępujące sprawdzanie kątów obrotu     446
    12.4. Liniowe i nieliniowe metody obliczeń i efekty drugiego rzędu     448
      12.4.1. Zasady ogólne     448
      12.4.2. Klasyfikacja metod obliczeń     450
  13. Stany graniczne użytkowalności – wymagania ogólne, obliczanie naprężeń     454
    13.1. Podstawowe wymagania i zasady     454
    13.2. Ograniczenia naprężeń     456
      13.2.1. Ograniczenia naprężeń ściskających w betonie     456
      13.2.2. Ograniczenia naprężeń rozciągających w zbrojeniu     458
    13.3. Siła rysująca i moment rysujący     459
    13.4. Obliczanie naprężeń     462
      13.4.1. Zastosowanie teorii klasycznej     462
      13.4.2. Uproszczone obliczanie naprężeń     463
      13.4.3. Przykłady     465
  14. Zarysowanie     467
    14.1. Zarysowanie jako zjawisko i wymagania normy     467
      14.1.1. Rysy wywołane oddziaływaniami bezpośrednimi     468
      14.1.2. Rysy spowodowane ograniczeniem swobody odkształceń     468
      14.1.3. Przeciwdziałanie zarysowaniu spowodowanemu skrępowaniem odkształceń     472
    14.2. Wymagania dotyczące zarysowania konstrukcji     473
    14.3. Obliczanie rozstawu i szerokości rys     475
      14.3.1. Założenia teorii     475
      14.3.2. Wpływ przyczepności na rozstaw rys     478
      14.3.3. Efektywne pole rozciągane     479
      14.3.4. Wpływ otulenia i wymiarów strefy rozciąganej     480
      14.3.5. Obliczanie rozstawu rys     481
      14.3.6. Szerokość rys     482
    14.4. Kontrola zarysowania na podstawie tablicy maksymalnych średnic zbrojenia     488
    14.5. Przykład     490
  15. Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie     493
    15.1. Do czego służy minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie?     493
    15.2. Doktryna i podstawowy wzór normy [N1] oraz uzupełnienia niemieckie     496
      15.2.1. Doktryna     496
      15.2.2. Sprawdzanie minimalnego zbrojenia, efektywna wytrzymałość fct,eff i współczynnik k     496
      15.2.3. Uzupełnienia niemieckie do normy europejskiej     499
    15.3. Uproszczone wyznaczanie minimalnego zbrojenia     501
    15.4. Minimalne zbrojenie ze względu na naprężenia termiczno-skurczowe     506
      15.4.1. Naprężenia wywołane odpływem ciepła hydratacji i skurczem betonu     506
      15.4.2. Obliczanie naprężeń wymuszonych     509
      15.4.3. Termin 1 – temperatura i naprężenia wywoływane hydratacją cementu     513
      15.4.4. Termin 2 – odkształcenia i naprężenia wywołane skurczem betonu     515
    15.5. Przykłady     516
    15.6. Podsumowanie     536
  16. Sztywność, krzywizna i ugięcia elementów zginanych     538
    16.1. Uwagi wstępne     538
    16.2. Wymagania dotyczące ugięć     539
    16.3. Sztywność     540
      16.3.1. Sztywność elementów zginanych w fazach I i II     540
      16.3.2. Sztywność elementów ściskanych     542
    16.4. Uśredniona krzywizna i obliczanie ugięć przez całkowanie     542
    16.5. Przybliżone obliczanie ugięć na podstawie najmniejszej sztywności przęsła     547
      16.5.1. Podstawowe wzory     547
      16.5.2. Obliczanie ugięć wywołanych przyrostami obciążenia     549
    16.6. Kontrola ugięć przez ograniczenie smukłości elementów zginanych     550
    16.7. Przykłady     553
  17. Dwuosiowy rozkład naprężeń i projektowanie za pomocą modeli ST 559  
    17.1. Uwagi wstępne     559
    17.2. Obliczanie zbrojenia na podstawie naprężeń     560
      17.2.1. Obliczanie zbrojenia według Załącznika F do normy [N1]     560
    17.3. Projektowanie za pomocą modeli ST     567
      17.3.1. Uwagi wstępne     567
      17.3.2. Obszary typu B i typu D – schemat projektowania metodą ST     568
      17.3.3. Naprężenia graniczne w prętach S i T     570
      17.3.4. Węzły i strefy węzłowe     573
      17.3.5. Przykład     577
    17.4. Krótkie wsporniki     579
      17.4.1. Kształt, podstawowe wymagania     579
      17.4.2. Obliczanie zbrojenia głównego     581
      17.4.3. Obliczanie strzemion     584
      17.4.4. Przykład     586
  18. Zasady konstruowania     590
    18.1. Uwagi wstępne     590
    18.2. Wpływ siły poprzecznej na siłę w zbrojeniu podłużnym     591
    18.3. Rozciągane zbrojenie podłużne – rozmieszczanie i kotwienie na podporach     596
      18.3.1. Rozmieszczanie zbrojenia podłużnego     596
      18.3.2. Kotwienie zbrojenia dolnego na podporach skrajnych     596
    18.4. Płyty     600
      18.4.1. Grubość, głębokość oparcia i zakotwienie zbrojenia na podporach     600
      18.4.2. Zbrojenie na zginanie     601
      18.4.3. Zbrojenie krawędzi swobodnych i naroży     604
      18.4.4. Zbrojenie na ścinanie     605
      18.4.5. Wpływ elementów ograniczających ugięcia stropów, obciążenia lokalne i obrzeża otworów     605
    18.5. Belki     606
      18.5.1. Kształt, wysokość i proporcje belek, zbrojenie minimalne i maksymalne     606
      18.5.2. Zakotwienia zbrojenia przęsłowego na podporach     609
      18.5.3. Zbrojenie górne nad podporami belek     610
      18.5.4. Ściskane zbrojenie podłużne     611
      18.5.5. Zbrojenie na ścinanie i na skręcanie     611
      18.5.6. Zbrojenie w skrzyżowaniach belek     611
      18.5.7. Zbrojenie przypowierzchniowe i zbrojenie wysokich belek     612
    18.6. Słupy     613
      18.6.1. Zbrojenie podłużne     613
      18.6.2. Zbrojenie poprzeczne     613
    18.7. Ściany     615
    18.8. Systemy wiążące i wieńce     616
      18.8.1. Podstawowe zasady     616
      18.8.2. Wieńce obwodowe     617
      18.8.3. Wieńce wewnętrzne     617
      18.8.4. Powiązania poziome stropów ze słupami i/lub ścianami     618
      18.8.5. Powiązania pionowe     618
    18.9. Fundamenty     619
      18.9.1. Ławy i stopy niezbrojone     619
      18.9.2. Zakotwienie zbrojenia głównego fundamentów     619
    18.10. Zbrojenie elementów załamanych i zakrzywionych     622
  19. Konstrukcje sprężone     624
    19.1. Uwagi wstępne, idea konstrukcji sprężonych     624
      19.1.1. Uwagi wstępne     624
      19.1.2. Oddziaływanie siły sprężającej na beton     625
    19.2. Obliczanie naprężeń w przekrojach elementów sprężonych     632
    19.3. Stal sprężająca – właściwości, naprężenia graniczne     633
      19.3.1. Rodzaje stali sprężającej, wymagania, zależność naprężenie-odkształcenie     633
      19.3.2. Stal sprężająca według normy [N5]     634
      19.3.3. Relaksacja     634
      19.3.4. Naprężenia graniczne     636
    19.4. Straty sprężenia     637
      19.4.1. Rodzaje strat sprężenia     637
      19.4.2. Straty wywołane pielęgnacją cieplną betonu     637
      19.4.3. Straty spowodowane odkształceniem sprężystym betonu     638
      19.4.4. Relaksacja stali sprężającej jako przyczyna strat sprężenia     641
      19.4.5. Tarcie kabli o ścianki kanałów     642
      19.4.6. Straty w zakotwieniu     644
      19.4.7. Straty opóźnione     648
    19.5. Stan graniczny użytkowalności – wymagania     652
      19.5.1. Zasady ogólne     652
      19.5.2. Ograniczenia naprężeń w betonie w sytuacji początkowej     653
      19.5.3. Ograniczenia naprężeń w betonie w sytuacji trwałej     654
      19.5.4. Graniczna szerokość rys i warunek dekompresji     655
      19.5.5. Moment rysujący, siła rysująca i minimalne zbrojenie     656
      19.5.6. Graniczne ugięcia     657
      19.5.7. Niejawne wymagania implikowane przez metodę obliczeń     658
      19.5.8. Stosowanie wytrzymałości fctm, f l w elementach zginanych     658
      19.5.9. Stosowanie wymagań dotyczących naprężeń i zarysowania     659
    19.6. Obliczanie szerokości rys, minimalnego zbrojenia i sprawdzanie wymagania dekompresji     662
      19.6.1. Szerokość rys i minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie     662
      19.6.2. Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie     665
      19.6.3. Sprawdzanie wymagania dekompresji     666
    19.7. Obliczanie ugięć     666
    19.8. Nośność graniczna przekrojów sprężonych     668
      19.8.1. Zasady ogólne     668
      19.8.2. Nośność graniczna na zginanie w sytuacji trwałej     670
      19.8.3. Nośność graniczna na zginanie w sytuacji początkowej     674
    19.9. Ścinanie     677
      19.9.1. Uwagi ogólne     677
      19.9.2. Ścinanie na odcinkach niezarysowanych     679
      19.9.3. Ścinanie na odcinkach zarysowanych     682
    19.10. Strefa przypodporowa     683
      19.10.1. Strefa zakotwień     683
      19.10.2. Strefa zakotwień i zakotwienie cięgien w strunobetonie     687
    19.11. Osiowo sprężone słupy o przekroju prostokątnym     691
    19.12. Przykłady     695
  Załączniki 712  
  Literatura     723

Dane techniczne

Autor Michał Knauff
Wydanie III, 2020
Liczba stron 734
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl