Nowy Poradnik majstra budowlanego

Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 99,00 zł 99.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Publikacja jest niezastąpionym źródłem wiedzy i inspiracji dla techników budowlanych oraz osób związanych z branżą budowlaną.
 
928 stron, 1419 ilustracji, 302 tablice!!   
 
SPIS TREŚCI:
 
1. ROLA MAJSTRA BUDOWLANEGO 7 Kazimierz M. Jaworski
 

2. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 12 Kazimierz M. Jaworski
 
Planowanie przebiegu robót budowlanych w czasie
Harmonogramy budowlane
Metody planowania sieciowego
Metody organizacji budowy
Podstawowe metody i ich założenia
Podział obiektów budowlanych na działki robocze
Mechanizacja kompleksowa robót budowlanych
Kompensacja zakłóceń realizacyjnych procesów budowlanych
Metodyka realizacji niezbędnych elementów zagospodarowania placu budowy
Kolejność realizacji elementów zagospodarowania placu budowy
Zasady doboru urządzeń produkcyjnych
Lokalizacja wytwórni pomocniczych na placu budowy
Podstawowe elementy zagospodarowania placu budowy
Ogrodzenia oraz urządzenia pomocnicze
Drogi
Składowiska i magazyny
Budynki administracyjno-socjalne
Urządzenia ogólne na placu budowy
Stanowiska i urządzenia produkcyjne
Proces inwestycyjny w budownictwie
Podstawowe pojęcia
Rodzaje inwestycji
Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zasady organizowania zamówień
Systemy zapewnienia jakości w budownictwie
 
3. DOKUMENTACJA BUDOWY 41 Józef Pękała
 
Podstawy prawne
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Uwagi ogólne
Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej
Budynki i pomieszczenia
Wyposażenie techniczne budynków
Bezpieczeństwo konstrukcji
Bezpieczeństwo pożarowe
Bezpieczeństwo użytkowania
Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną
Zakres i forma projektu budowlanego
Katalog Budownictwa. Firmowe katalogi, albumy i gotowe projekty
Normy techniczne
Polskie Normy Normatywy Techniczne Projektowania (NTP)
Wytyczne Techniczne Projektowania (WTP)
Obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
Zasady obliczeń
Powierzchnia zabudowy
Kubatura
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
Aprobaty i certyfikaty techniczne
Warunki i tryb postępowania przy rozbiórkach i zmianach sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części
Rysunek techniczny budowlany
Zasady wykonywania rysunków technicznych
Podziałki rysunków budowlanych
Wymiarowanie rysunków budowlanych
Ważniejsze oznaczenia graficzne w rysunkach budowlanych
 

4. PRACE POMIAROWE W BUDOWNICTWIE 83 Marek Woźniak
 
Wprowadzenie
Prace pomiarowe
Pomiary liniowe bezpośrednie
Pomiary kątowe
Pionowanie
Pomiary wysokościowe
Techniki tyczenia poziomego położenia punktu, kierunku pionu oraz kierunku dowolnych płaszczyzn
Pomiary inwentaryzacyjne
Monitorowanie przemieszczeń
 

5. ROBOTY ZIEMNE 99 Tadeusz A. Kuhn
 
Rodzaje budowli ziemnych
Charakterystyka gruntów i ich klasyfikacja
Określenie kategorii gruntu
Obliczanie objętości robót ziemnych
Określenie poziomu wód gruntowych
Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenie budowy przed wodami opadowymi
Czasowe obniżenie zwierciadła wód gruntowych
Wytyczanie obiektów budowlanych Umacnianie skarp, wykopów i nasypów stałych i tymczasowych
Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych
Maszyny do robót ziemnych
Wykonywanie wykopów
Zasypywanie wykopów
Odkład gruntów
Dokładność wykonywania wykopów
Wykonywanie nasypów
Dokładność wykonywania nasypów
Prowadzenie robót ziemnych w warunkach zimowych
Końcowe odbiory robót ziemnych
Podstawowe zasady bhp przy wykonywaniu robót ziemnych
 

6. FUNDAMENTY 124 Stefan Pyrak
 
Wiadomości ogólne
Kategorie geotechniczne
Rodzaje gruntów budowlanych
Zasady ogólne projektowania fundamentów
Fundamenty bezpośrednie
Rodzaje fundamentów bezpośrednich i ich konstruowanie
Fundamenty bezpośrednie przy budynku sąsiednim
Wykonywanie fundamentów bezpośrednich
Fundamenty pośrednie
 

7. RUSZTOWANIA 141 Jerzy Widera
 
Rodzaje i zastosowanie rusztowań
Materiały do rusztowań
Materiały do rusztowań drewnianych
Materiały do rusztowań stalowych
Montaż rusztowań - wymagania ogólne
Rusztowania drewniane
Rusztowania drabionwe
Rusztowania stojakowe jednorzędowe
Rusztowania stojakowe dwurzędowe
Rusztowania na wysuwnicach
Rusztowania na kozłach
Rusztowania z rur stalowych
Rusztowania stojakowe z rur
Rusztowania stojakowo-kryzowe
Rusztowania ramowe metalowe
Rusztowania przejezdne
Rusztowania wieżowe
Rusztowania wiszące stalowe
Badania zmontowanych rusztowań u użytkownika
Eksploatacja rusztowań
Demontaż rusztowań
Warunki bhp przy montażu i eksploatacji rusztowań
 

8. DREWNO NA BUDOWIE I DESKOWANIA 183 Włodzimierz Martinek i Marcin Starzec
 
Materiały stosowane w robotach ciesielskich
Elementy ciesielskie realizowane na budowie
Połączenia elementów drewnianych
Warsztat ciesielski na budowie
Odbiory elementów ciesielskich realizowanych na budowie
Deskowania
Zastosowanie, charakterystyka i klasyfikacja urządzeń formujących
Deskowania pełne drewniane
Deskowania rozbieralno-przestawialne
Deskowania członowe
Deskowania pionowo-przestawne
Deskowania ślizgowe
Deskowania na rusztowaniach przetaczanych
Dobór systemu deskowania do konkretnego zadania inwestycyjnego
Projektowanie i obliczanie deskowań
Odbiory deskowań
Zasady bhp przy robotach ciesielskich i deskowaniach
 
9. ZBROJENIE I BETONOWANIE KONSTRUKCJI 226 Władysław Lenkiewicz (Stefan Pyrak - współpraca)
 
Rodzaje konstrukcji z betonu
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych
Rodzaje stali zbrojeniowej
Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej
Zasady zbrojenia elementów żelbetowych
Przygotowanie zbrojenia
Betonowanie konstrukcji
Charakterystyka i rodzaje betonu
Składniki mieszanki betonowej
Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej
Układanie mieszanki betonowej
Roboty betonowe w okresie obniżonych temperatur
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
Wiadomości ogólne
Deskowania i rusztowania
Roboty zbrojarskie
Roboty betonowe
Odbiór końcowy konstrukcji
 

10. MONTAŻ KONSTRUKCJI PREFABRYKOWANYCH 252 Włodzimierz Martinek
 
Wprowadzenie
Podstawowe definicje i zakres robót montażowych
Sposoby i metody montażu
Charakterystyka montażowa prefabrykantów betonowych i żelbetowych
Kształt i masa prefabrykantów
Zaczepy montażowe w elementach prefabrykowanych
Rodzaje połączeń między elementami prefabrykowanymi
Sprzęt montażowy
Podstawowe elementy dźwignic
Urządzenia podnośne
Drogi i tory pod żurawie
Sprzęt pomocniczy do montażu
Brygada montażowa
Wymagania stawiane pracownikom brygady montażowej i ich wyposażenie osobiste
Technologia i organizacja montażu
Ogólne zasady prowadzenia robót montażowych
Przygotowanie budowy i obiektu do prowadzenia robót montażowych
Transport i składowanie elementów prefabrykowanych
Montaż elementów kładzionych
Montaż elementów stawianych
Wykonywanie złączy
Dokładność montażu i odbiory konstrukcji zmontowanej z elementów prefabrykowanych
Odchyłki montażowe
Kontrola jakości montażu - odbiory konstrukcyjne
Roboty montażowe w okresie obniżonych temperatur
Wytyczne ogólne
Stosowanie dodatków chemicznych
Nagrzewanie
Przygotowanie budowy i montaż konstrukcji betonowych prefabrykowanych w warunkach zimowych
Zasady bhp przy robotach montażowych
 
11. MONTAŻ STALOWYCH KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 298 Wojciech Włodarczyk
 
Charakterystyka ogólna elementów i połączeń konstrukcji stalowych
Materiały i wyroby stosowane w konstrukcjach stalowych
Stal i wyroby hutnicze Łączniki mechaniczne
Materiały dodatkowe do spawania Inne materiały i wyroby
Warunki ogólne wykonania, montażu i odbioru stalowych konstrukcji budowlanych Dokumentacja projektowa i wykonawcza
Sprzęt montażowy
Łączenie elementów w stykach montażowych
Połączenia śrubowe
Połączenia spawane
Inne połączenia
Podpory i zakotwienia konstrukcji stalowych
Wymagania konstrukcyjne i wykonawcze
Dopuszczalne odchyłki rozmieszczenia podpór i śrub kotwiących
Tolerancje montażu elementów i konstrukcji
Słupy i belki stalowe
Szyny jezdne i belki podsuwnicowe
Kominy i wieże o przekroju rurowym
Niektóre inne wymagania w zakresie montażu
Ocena montażu oraz pomiary i badania odbiorowe
 

12. SPOIWA BUDOWLANE 328 Jerzy Widera
 
Główne cechy spoiw
Spoiwa powietrzne
Wapno budowlane
Spoiwa gipsowe
Spoiwa hydrauliczne
Cementy portlandzkie powszechnego użytku
Inne cementy
Wapno hydrauliczne
Warunki transportu, odbioru i przechowywania spoiw mineralnych
Glina
 

13. ROBOTY MUROWE 339 Janusz Sokalski
 
Podstawowe pojęcia i definicje
Wyroby i materiały 
Klasyfikacja ogólna
Elementy murowe
Zaprawy budowlane
Wyroby dodatkowe do wznoszenia murów
Zasady wiązania murów
Mury z cegieł ceramicznych pełnych
Mury z cegieł dziurawek
Mury z cegieł kratówek
Mury z pustaków ceramicznych
Mury z cegieł i bloczków silikatowych
Mury z pustaków betonowych
Mury z bloczków betonowych
Mury z bloczków z betonu komórkowego
Mury z kamienia naturalnego
Mury z elementów gipsowych
Mury z pustaków zasypowych
Konstrukcje murowe
Rodzaje ścian murowanych
Ściany jednowarstwowe
Ściany wielowarstwowe (warstwowe)
Ściany fundamentowe
Ściany zewnętrzne osłonowe
Ściany działowe
Ściany z pustaków zasypowych
Ściany z elementów z betonu lekkiego z wypełniaczami organicznymi
Ściany z elementów gipsowych i gipsobetonowych
Nadproża
Ściany z przewodami wentylacyjnymi, dymowymi i spalinowymi
Kominy wolno stojące
Sklepienia i łuki
Dobór wyrobów
Transport wyrobów
Składowanie wyrobów
Zużycie materiałów
Narzędzia i sprzęt murarski
Techniki murowania
Organizacja robót murowych
Warunki wykonania i odbioru robót murowych
Warunki wykonania i odbioru ścian szczelinowych i dwuwarstwowych
Wykonywanie robót murowych w okresie zimowym
 
14. ROBOTY IZOLACYJNE 427 Jerzy Olifierowicz, Władysław Płoński, Barbara Szudrowicz
 
Izolacje wodoochronne
Rodzaje izolacji wodoochronnych
Wymagania ogólne dotyczące izolacji wodoochronnych
Materiały izolacyjne i ich stosowanie
Izolacje przeciwwilgociowe w budynkach niepodpiwniczonych
Izolacje przeciwwilgociowe w budynkach podpiwniczonych
Drenaż opaskowy i powierzchniowy
Izolacje balkonów i loggii
Izolacje tarasów
Izolacje w pomieszczeniach "mokrych"
Izolacje termiczne
Pojęcia podstawowe (definicje i symbole)
Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków
Ocieplanie metodą lekką ścian w budynkach nowo wznoszonych
Ocieplanie metodą lekką ścian budynków istniejących
Ocieplanie ścian metodą lekką płytami z wełny mineralnej
Ocieplanie ścian płytami z wełny mineralnej z winylową okładziną elewacyjną
Izolacja termiczna podłóg na gruncie Izolacje termiczne stropów i stropodachów Zmniejszenie strat ciepła przez okna i drzwi zewnętrzne Wyroby termoizolacyjne Izolacje akustyczne Zasady i wymagania dotyczące ochrony przed hałasem i drganiami Ścisny wewnętrzne masywne - właściwości akustyczne, dodatkowe izolacje przeciwdźwiękowe Stropy masywne, podłogi, sufity podwieszone Lekkie ściany działowe Stropy drewniane Ścisny zewnętrzne Izolacje pomieszczeń technicznych i urządzeń instalacyjnych Pomiarowa kontrola parametrów akustycznych budynku
 
15. STROPY 472 Stefan Pyrak
 
Wymagania ogólne Rozwiązania stropów Wiadomości wstępne Stropy żelbetowe płytowe Stropy żelbetowe płytowo-żebrowe Stropy na belkach stalowych Stropy prefabrykowano-monolityczne Stropy z prefabrykantów Stropy na belkach drewnianych
 
16. DACHY 508 Hanna Michalak
 
Wymagania ogólne Kształty dachów Pochylenia połaci dachowych Pokrycia dachów Dachy drewniane Wiązary dachowe Dźwigary kratowe Dachy stalowe Charakterystyka ogólna Dźwigary i płatwie dachowe Stężenia Stropodachy Wymagania ogólne Stropodachy pełne Stropodachy wentylowane Stropodachy odpowietrzane Stropodachy odwrócone
 
17. ŚCIANY DZIAŁOWE 530 Hanna Michalak i Artur Piekarczyk
 
Ściany działowe tradycyjne Wiadomości wstępne Materiały Zasady sytuowania ścian działowych na stropach Rodzaje ścian działowych tradycyjnych Charakterystyka ścian działowych Nadproża i montaż ościennic drzwiowych Zasady wykonania i odbioru ścian działowych tradycyjnych Lekkie ściany działowe Podstawowe pojęcia. Rodzaje lekkich ścian działowych Materiały i elementy konstrukcyjne Rozwiązania konstrukcyjne Wymagania techniczno-użytkowe Prace przygotowawcze
 
18. SCHODY 578 Hanna Michalak
 
Wymagania ogólne Rodzaje schodów Schody żelbetowe Dane ogólne Schody monolityczne Schody prefabrykowane Okładziny schodów Schody stalowe Balustrady schodowe
 
19. LEKKIE ŚCIANY OSŁONOWE 594 Krzysztof Kuczyński
 
Wprowadzenie Klasyfikacja ścian osłonowych Wymagania stawiane lekkim ścianom osłonowym Zagadnienia konstrukcyjne Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne
 
20. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE 614 Wacław Konecki i Edward Kukliński (weryfikacja i uzupełnienie Henryk Plessner)
 
Materiały do robót dekarskich Materiały do pokryć dachówkami Materiały do pokryć papowych Lepiki i preparaty bitumiczne Materiały do pokryć dachowych z blachy Krycie dachów dachówkami Uwagi ogólne Krycie karpiówką pojedyńczo Krycie karpiówką podwójnie Krycie dachówką zakładkową Krycie dachówką marsylską Krycie dachówką holenderską Krycie dachówką mnich-mniszka Krycie dachówką cementową Układanie gąsiorów Montaż ceramicznych i cementowych elementów uzupełniających i ozdobnych Krycie dachów papą Ogólne zasady wykonania pokryć z papy Krycie papą dachów żelbetowych i betonowych Pokrycia dachowe na podłożach drewnianych Pokrycia dachowe na warstwach izolacji termicznej Pokrycia odpowietrzane Pokrycia z pap chronionych warstwą żwiru Pokrycia bezspoinowe z despersyjnych mas asfaltowo-gumowych Krycie gontami papowymi Dachy zielone Krycie dachów blachą Podkłady pod blachę Krycie blachą ocynkowaną Krycie blachą cynkową Krycie blachą miedzianą Krycie blachą trapezową i falistą Krycie blachą tłoczoną w kształcie dachówek Krycie dachów płytami falistymi bitumicznymi Inne pokrycia dachowe Obróbki blacharskie Obróbki części budynków wystających poza połać dachu Dylatacje dachów i stropodachów Odwadnianie dachów Zasady bhp przy robotach dekarskich i blacharskich
 
21. ROBOTY TYNKOWE I OKŁADZINOWE 657 Jerzy Widera
 
Roboty tynkowe Rodzaje tynków Rodzaje zapraw, ich skład i sposób przyrządzania Przygotowanie podłoża pod tynki Układanie różnych rodzajów tynków Tynkowanie ościeży, gzymsów i faset, zabezpieczanie narożników Tynkowanie mechaniczne Organizacja robót tynkowych Tynki gipsowe jednowarstwowe Tynki podcieniowe, systemy ociepleń Tynki termoizolacyjne Suche tynki Tynki - faktury na elementach prefabrykowanych Warunki techniczne odbioru robót Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach tynkowych Roboty okładzinowe
 
22. DOBÓR I MONTAŻ OKIEN I DRZWI 695 Jan Głodek i Andrzej Sellig
 
Zagadnienia ogólne Wymagania techniczno-użytkowe dotyczące okien i drzwi Wymagania dotyczące okien i drzwi balkonowych Wymagania z zakresu drzwi Warianty rozwiązań konstrukcyjnych okien i drzwi * Okna * Drzwi Charakterystyka konstrukcji okien z różnych materiałów Uwagi ogólne Okna z drewna Okna z PCV Okna z aluminium Okna stalowe Szyby stosowane w konstrukcjach okien i drzwi Okucia okienne Charakterystyka konstrukcji drzwi z różnych materiałów Drzwi z drewna i materiałów drewnopochodnych Drzwi stalowe Drzwi z PCV i z aluminium Okucia drzwiowe Wbudowanie okien Wymagania ogólne Ustalenie wymiarów ościeży i okien; luzy na wbudowie Przygotowanie ościeży i okien do wbudowania Wprawianie okien i drzwi balkonowych Uszczelnianie luzów Obróbki zewnętrzne i wewnętrzne Właściwy czas osadzania stolarki Wbudowanie drzwi Odbiór okien i drzwi
 
23. ROBOTY SZKLARSKIE 741 Mikołaj Bosacki
 
Wiadomości ogólne Materiały Charakterystyka szkła budowlanego Transport szkła Odbiór szkła Magazynowanie szkła Materiały pomocnicze Zasady organizacji robót szklarskich Obróbka szkła Wykrawanie szyb Wprawianie szyb Szklenie ram okiennych Przegrody przezroczyste Zasady obmiarowania robót szklarskich Zasady bhp przy robotach szklarskich
 
24. MALOWANIE I TAPETOWANIE 768 Stefan Szałkowski i Marek Telejko
 
Malowanie Wiadomości wstepne Rodzaje wyrobów malarskich Rozpuszczalniki Pigmenty Prace przygotowawcze do malowania Techniki nanoszenia powłok malarskich Wyroby do zastosowań specjalnych Zasady bhp przy robotach malarskich Tapetowanie Wiadomości ogólne Rodzaje tapet Narzędzia i sprzęt do tapetowania Przygotowanie podłoża Kleje do tapet Przygotowanie i przyklejanie tapet Odbiór robót tapeciarskich
 
25. KONSTRUOWANIE I WYKONYWANIE PODŁÓG 800 Jadwiga Kopaczewska
 
Wiadomości wstępne Zasady konstruowania podłóg Konstrukcje podłóg na gruncie Konstrukcje podłóg nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i przestrzenią otwartą Konstrukcje podłóg na stropach międzypiętrowych Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach "mokrych" Konstrukcje podłóg o szczególnych właściwościach Wymagania podstawowe dotyczące wykonywania podłóg Warstwy izolacyjne w konstrukcji podłóg Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i parochronne Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe Podkłady pod posadzki Charakterystyka ogólna Podkłady wylewane Podkłady gipsowe prefabrykowane Podkłady z płyt wiórowych Podkłady izolacyjne z płyt pilśniowych porowatych Podkłady z płyt gipsowo-włóknowych (jastrychowych) Podkłady w podłogach ogrzewanych Posadzki Posadzki z materiałów drzewnych Posadzki z tworzyw sztucznych i gumy Posadzki z materiałów mineralnych Narzędzia i sprzęt do robów podłogowych Zasady bhp przy robotach podłogowych
 
26. INSTALACJE SANITARNE 829 Konrad Bąkowski i Jarosław Chudzicki
 
Instalacje wodociągowe Charakterystyka ogólna Układy instalacji wodociągowych Materiały instalacyjne Montaż instalacji Armatura Przygotowanie ciepłej wody Prefabrykacja instalacji sanitarnych Instalacje przeciwpożarowe Warunki techniczne wykonania instalacji wodociągowych Odbiór instalacji wodociągowych Instalacje kanalizacyjne Rodzaje instalacji kanalizacyjnych Elementy instalacji kanalizacyjnych Kanalizacja deszczowa Wyposażenie sanitarne budynków Materiały instalacyjne Ścianki instalacyjne Warunki techniczne wykonania instalacji kanalizacyjnych Instalacje grzewcze Źródła ciepła Materiały Rodzaje instalacji grzewczych Systemy sterowania w instalacjach centralnego ogrzewania Warunki techniczne wykonania robót Odbiory instalacji grzewczych Instalacje gazowe Przyłączenia gazowe do budynków Prowadzenie instalacji gazowych Łączenie rur stalowych Łączenie rur miedzianych Instalowanie gazomierzy i urządzeń gazowych Instalowanie małych kotłów gazowych
 
27. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NA PLACU BUDOWY 899 Jacek Strzyżewski i Janusz Strzyżewski
 
SKOROWIDZ 922
 
 
 

Dane techniczne

Autor Janusz Panas (red.)
Wydanie 2012
Liczba stron 928
Ilustracje czarno-białe
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 200 zł 0 zł
  do 200 zł 3 zł
  do 150 zł 5 zł
  do 100 zł 9 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl