Hydraulika z elementami hydrologii

Dostępność: brak towaru
Cena: 59,00 zł 59.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Podręcznik w zamyśle autora skierowany jest przede wszystkim do studentów studiów technicznych kierunków budownictwa lądowego i inżynierii środowiska. Zawarty w nim materiał teoretyczny i przykłady obliczeniowe z hydrauliki i hydrologii dobrane zostały pod kątem potrzeb wymienionych kierunków. Może być wykorzystywany także w praktyce inżynierskiej.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp 

2. Dane podstawowe
2.1. Podstawowe jednostki fizyczne i zależności pomiędzy nimi
2.2. Niektóre stałe matematyczne
2.3. Przedrostki jednostek stosowane w układzie SI
2.4. Jednostki wielkości fizycznych w układzie SI - wielkości statyczne i dynamiczne
2.5. Jednostki ciśnienia 
2.6. Zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości nad poziomem morza
2.7. Gęstość, ciężar objętościowy i lepkość niektórych cieczy 
2.8. Zależności gęstości, ciężaru objętościowego i lepkości wody od temperatury
2.9. Prężność parowania wody (ciśnienie parowania w temperaturze wrzenia)
2.10. Skale temperatur 

3. Definicje i opis zachowania fizycznych właściwości cieczy w różnych warunkach
3.1. Gęstość 
3.2. Ciężar objętościowy
3.3.Lepkość
3.4. ściśliwość cieczy 
3.5. Rozszerzalność cieplna
3.6. Napięcie powierzchniowe
3.7. Ciecz doskonała

4. Hydrostatyka
4.1. Ciśnienie hydrostatyczne
4.2. Prawo Eulera
4.3. Prawo Pascala
4.4. Prawo hydrostatycznego rozkładu ciśnień
4.5. Prawo Archimedesa
4.6. Parcie hydrostatyczne
4.6.1. Parcie hydrostatyczne na powierzchnie płaskie 
4.6.2. Wyznaczanie współrzędnych środka parcia
4.6.2.1. Wyznaczenie środka parcia pod zwierciadłem wody
4.6.3. Parcie hydrostatyczne na powierzchnie cylindryczne
4.7. Przykłady obliczeń w hydrostatyce

5. Hydrodynamika
5.1. Pojęcia podstawowe
5.2. Kinematyczna klasyfikacja ruchu
5.3. Liczba Reynoldsa
5.4. Ciągłość przepływu strumienia - równanie ciągłości przepływu dla ruchu ustalonego 5.5. Równanie Bemoulliego
5.5.1. Postać równania Bemoulliego dla cieczy rzeczywistej 
5.6. Współczynnik Saint-Venanta 

6. Hydraulika rurociągów
6.1. Przepływ pod ciśnieniem
6.2. Podział rurociągów ze względu na wielkość ciśnienia
6.3. Podział rurociągów ze względu na rodzaj połączeń
6.4. Podział rurociągów ze względu na wielkość strat
6.5. Obliczenia rurociągów
6.6. Straty energii w rurociągach
6.6.1. Straty lokalne
6.6.2. Przykład obliczeń strat lokalnych
6.6.3. Straty na długości 
6.6.4. Straty energii kinetycznej
6.7. Obliczanie prędkości przepływu
6.7.1. Przykład obliczeń prędkości przepływu 
6.8. Uproszczone równanie Bemoulliego 
6.9. Przewód wydatkujący po drodze
6.10. Linie ciśnień i energii w rurociągach
6.10.1. Linia energii
6.10.2. Linia ciśnień

7. Pomiar prędkości przepływu za pomocą rurki Pitota

8. Zwężkí pomiarowe
8.1. Przykłady obliczania natężenia przepływu za pomocą zwężek

9. Nieustalony ruch w przewodach - uderzenie hydrauliczne

10. Kawitacja
10.1. Przykład rozwiązania problemu dotyczącego kawitacji

11. Przykład obliczania syfonu 

12. Pompy
12.1. Podział pomp
12.2. Charakterystyka pracy pomp wirowych
12.3. Wysokość podnoszenia pompy wirowej
12.4. Parametry charakterystyczne pompy 
12.5. Współpraca pompy z przewodem
12.6. Łączenie pomp
12.7. Przykład obliczeń

13. Ruch w korytach otwartych
13.1. Geometria koryt otwartych
13.1.1.Przekrój poprzeczny koryta
13.1.2.Profil podłużny koryta
13.2. Straty energii w cieku 
13.2.1 .Straty na długości cieku 
13.3. Ruch jednostajny w korytach otwartych
13.3.1. Głębokość i prędkość normalna
13.4. Obliczanie przepływu w korytach wielodzielnych
13.5. Rezimy ruchu w korytach otwartych 
13.5.1. Kryterium Froude'a
13.5.2. Odskok hydrauliczny i głębokości sprzężone
13.5.3. Głębokość krytyczna
13.5.4. Ruch krytyczny i nadkrytyczny
13.5.5. Prędkość krytyczna
13.5.6. Spadek krytyczny

14. Przepływy w kolektorach 
14.1. Geometria kolektorów
14.2. Moduł przepływu i moduł prędkości

15. Przykłady obliczeń parametrów ruchu w korytach otwartych

16. Hydraulika budowli wodnych
16.1. Wypływ przez upusty
16.1.1. Rodzaje upustów
16.1.2. Kierunek napływu wody do upustu
16.1.3. Rodzaje wypływu przez upusty
16.1.4. Typy wypływu przez otwory
16.2. Kontrakcja strumienia
16.2.1. Warunki wystąpienia kontrakcji 
16.3. Prędkość wypływu 
16.4. Współczynnik wydatku
16.5. Wypływ z otworów
16.5.1. Wydatek małego otworu niezatopionego i zatopionego
16.5.2. Wydatek dużego otworu 
16.5.3. Otwór częściowo zatopiony 
16.6. Przelewy
16.6.1. Podział ze względu na przekrój poprzeczny
16.6.2. Podział ze względu na przekrój podłużny  
16.6.3. Podział ze względu na warunki hydrauliczne pracy 
16.6.4. Obliczenia wydatku przelewów 
16.6.4.1 .Przelewy niezatopione
16.6.4.2.Przelewy zatopione  
16.6.4.3.Przelewy o szerokiej koronie  

17. Obliczenia hydrauliczne mostów 
17.1. Wyznaczenie minimalnego światła mostu  
17.1.1. Wyznaczenie minimalnego światła mostu w oparciu o prawo Bemoulliego  
17.2. Obliczanie spodziewanego pogłębienia koryta w przekroju  
17.2.1. Sytuacja a  
17.2.2. Sytuacja b
17.2.3. Sytuacja c 
17.3. Określenie rozmyć lokalnych przy filarach mostowych  
17.4. Obliczanie głębokości rozmycia 
17.4.1. Największe głębokości rozmycia 
17.5. Maksymalne spiętrzenie wody powyżej mostu  

18. Obliczenia hydrauliczne przepustów 
18.1. Niektóre warunki techniczne dla przepustów
18.2. Podział przepustów ze względu na warunki przepływu 
18.2.l. Przepusty o zatopionym wlocie i wylocie oraz przepływie pełnym przekrojem pod ciśnieniem  
18.2.2. Przepusty o zatopionym wlocie oraz przepływie pełnym przekrojem pod ciśnieniem, lecz swobodnym wypływie 
18.2.3. Warunki pracy przepustów określonych w pkt 18.2.1 i 18.2.2
18.3. Przepusty o zatopionym wlocie i przepływie pod ciśnieniem tylko na początkowym odcinku  
18.3.1. Warunki pracy przepustu pkt 18.3  
18.4. Przepusty niezatopione o swobodnym przepływie (bezciśnieniowy) 
18.4.1. Warunki pracy przepustu pkt 18.4  

19. Przykłady obliczeń  

20. Wybrane elementy hydrologii 
 
20.1. Bilans krążenia wody w przyrodzie 
20.2. Opady atmosferyczne  
20.2.1. Pomiary opadów  
20.2.2. Pomiary osadów 
20.2.3. Normalny opad roczny   
20.2.4. Wyznaczanie obszarowej wysokości opadów i średniego opadu w dorzeczu   20.2.4.1. Wyznaczanie izohet   
20.2.4.2. Wyznaczenie zależności między wzniesieniem terenu a wysokością opadu   20.2.4.3. Obliczenie wysokości średniego opadu metodą izohet
20.2.4.4. Wyznaczenie wysokości średniego opadu metodą wielo- boków równego zadeszczenia  
20.2.4.5. Metoda trapezów geograficznych  
20.2.4.6. Metoda hipsometryczna
20.2.2. Rozkład czasowy opadu 
20.2.3. Natężenie opadu  
20.2.4. Deszcze nawalne   
20.25. Zasięg opadów
20.2.6. Szata śnieżna   
20.3. Parowanie   
20.3.1. Rodzaje parowania 
20.3.2. Ciepło przemiany stanu skupienia wody 
20.3.3. Niedosyt wilgotności powietrza  
20.3.4. Poprawka Oldekopa 
20.3.5. Wpływ prędkości wiatru na parowanie 
20.3.6. Pomiary parowania  
20.3.6.1. Określenie wysokości parowania metodami pośrednimi
20.3.6.1.1. Obliczania wysokości parowania z powierz- chni wody formułami empirycznymi  
20.3.6.1.2. Obliczanie parowania metodą bilansu energetycznego  
20.3.6.1.3. Obliczanie parowania metodami dyfuzji turbulentnej  
20.3.6.1.4. Metoda bilansu wodnego stosowana do obliczenia parowania z jezior i sztucznych zbiomików retencyjnych
20.3.6.2. Pomiary i obliczanie ewapotranspiracji  
20.3.6.2.1. Obliczanie ewapotranspiracji metodami empirycznyrni  
20.3.6.3. Obliczanie parowania terenowego 
20.3.7. Średnie roczne parowanie w różnych warunkach klimatycznych  
20.4. Retencja
20.4.1. Retencja powierzchniowa 
20.4.2. Retencjajeziorowa i zbiomikowa   
20.4.3. Retencja śniegowa   
20.4.4. Retencja lodowcowa  
20.4.5. Retencja gruntowa 
20.4.6. Pomiary wilgotności gruntu 
20.4.6.1.Wskaźnik wilgotności terenu   
20.4.6.2. Infiltracja
20.5. Spływ powierzchniowy
20.5.1. Infiltracyjna teoria spływu 
20.5.2. Teoria spływu oparta na współczynniku odpływu  
20.6. Przepływ w korytach rzecznych 
20.6.1. Parametry charakterystyczne zlewni 
20.6.1.1. Parametry kształtu zlewni
20.6.1.2. Parametry orograficzne zlewni  
20.6.1.3. Parametry wodności zlewni 
20.6.2. Cieki
20.6.2.1. Brzegi cieku 
20.6.2.2. Przekrój poprzeczny cieku  
20.6.2.3. Nurt i linia nurtu
20.6.2.4. Długość cieku 
20.6.2.5. Spadek zwierciadła wody cieku 
20.6.2.6. Stan wody, pomiary 
20.6.2.6.1. ”Zero” wodowskazu 
20.6.2.6.2. Pomiary natężenia przepływu wody w ciekach 
20.6.2.6.3. Prędkość przepływu w ciekach
20.6.3. Krzywa konsumcyjna
20.6.3.1. Konstrukcja krzywej konsumcyjnej
20.6.4. Krzywa sumowa odpływu 
20.6.5. Przepływy zimowe
20.7. Obliczanie wielkich wód ze zlewni 
20.7.1. Formuła opadowa
20.7.2. Formuła Pagliariego 
20.7.3. Wzór Hofbauera
20.7.4. Formuła Matakiewicza  
20.7.5. Formuła Lambora
20.7.6. Obliczanie przepływów prawdopodobnych za pomocą równań regresji 
20.7.7. Obliczanie przepływów prawdopodobnych za pomocą metody roztopowej  20.7.8. Obliczanie przepływów prawdopodobnych za pomocą ekstrapolacji
20.7.9. Obliczanie przepływów prawdopodobnych za pomocą interpolacji
20.7.10. Obliczanie przepływów prawdopodobnych metodą bezpośrednią
20.8. Przepływy miarodajne
20.9. Hydrologiczna miara bezpieczeństwa budowli 
20.10. Przepływy niżówkowe
20.11. Rumowisko rzeczne 
20.11.1. Rodzaje rumowiska rzecznego
20.11.2. Pomiary transportu rumowiska rzecznego 

21. Wybrane elementy z hydrogeologii 
21.1. Strefa aeracji i saturacji
21.1.1. Rodzaje wody w strefie aeracji
21.1.1.1. Para wodna zawarta w powietrzu wypełniającym próżnie w gruncie
21.1.1.2. Woda higroskopijna 
21.1.1.3. Woda blonkowata
21.1.1.4. Woda kapilarna 
21.1.1.5. Woda zawieszona
21.1.2. Rodzaje wody w strefie saturacji 
21.1.2.1. Wody przypowierzchniowe
21.1.2.2. Wody gruntowe
21.2. Wody wgłębne
21.2.1. Zasilanie wód wgłębnych 
21.3. Wody artezyjskie
21.4. Wody głębinowe
21.5. Inne wody podziemne 
21.5.1. Wody złożowe
21.5.2. Wody szczelinowe
21.5.3. Wody krasowe
21.5.3.1. Zasilanie wód krasowych
21.5.4. Wody podziemne na wybrzeżach morskich
21.6. Źródła 
21.7. Gejzery 
21.7.1. Mechanizm działania gejzeru
21.8. Źródła gazujące
21.9. Podział wód podziemnych 
21.10. Ruch wód podziemnych
21.10.1. Rodzaje ruchu wody w gruncie 
21.10.2. Filtracja laminama  
21.10.3. Prawo Darcy'ego
21.10.4. Współczynnik filtracji 
21.10.5. Współczynnik przepuszczalności  
21.10.6. Przewodność hydrauliczna  
21.10.7. Przykłady obliczeń  

22. Obnizanie zwierciadła wody gruntowej  
22.1. Rodzaje studni depresyjnych 
22.2. Równanie krzywej depresji 
22.2.l. Równanie krzywej depresji dla wód o swobodnym zwierciadle 
22.2.2. Równanie krzywej depresji dla wód o napiętym zwierciadle 
22.3. Dopływ wody do studni niedogłębionej  
22.4. Promień leja depresyj nego  
22.4.1. Wzory empiryczne na obliczenie promienia leja depresyjnego
22.5. Zasięg działania studni  
22.6. Dopływ wody do rowu  
22.7. Igłofiltry   
22.7.1. Obliczanie wydatku igłofiltra  
22.8. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej za pomocą drenażu 
22.9. Metoda elektroosmozy  
22.10. Zakres stosowania poszczególnych metod obniżania zwierciadła wody gruntowej   22.11. Metoda wielkiej studni   
22.12. Przykłady obliczeń  

23. Literatura  

Dane techniczne

Autor Maciej Kędracki
Wydanie 2008
Liczba stron 270
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl