Gruntoznawstwo inżynierskie

Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 79,00 zł 79.00
ilość egz.

towar niedostępny

dodaj do schowka

Opis

Autor omawia wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki m.in. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technik wzmocnienia podłoża gruntowego.Przedstawia podstawowe procesy geologiczne kształtujące budowę skał litych i gruntów, kwalifikację gruntów budowlanych, ruch wody gruntowej i zjawiska z nim związane, pęcznienie gruntów, nowoczesne metody wzmacniania i uszczelniania podłoża gruntowego i konstrukcji ziemnych, rozkład naprężeń w gruncie wywołanych różnymi obciążeniami.
 
SPIS TREŚCI:
 
Przedmowa 13

1. Wiadomości wstępne 15
1.1. Określenie gruntoznawstwa inżynierskiego 15
1.2. Pojęcie gruntu budowlanego i podłoża budowlanego 16
1.3. Właściwości gruntów a praktyka inżynierska fundamentowania 16
1.4. Gruntoznawstwo inżynierskie a nauki pokrewne 17

2. Podstawowe wiadomości o pochodzeniu skał i gruntów 19
2.1. Budowa skorupy ziemskiej 19
2.2. Procesy geologiczne 19
2.3. Podział skał ze względu na ich genezę 21
2.4. Zaburzenia tektoniczne i trzęsienia ziemi 25
2.5. Wietrzenie 26
2.6. Zjawiska krasowe 27
2.7. Utwory akumulacji rzecznej 28
2.8. Utwory akumulacji lodowcowej 30
2.9. Utwory eoliczne 32
2.10. Utwory zastoiskowe i organiczne 33
2.11. Gleba 33

3. Ogólna klasyfikacja gruntów budowlanych 35

4. Fizyczne właściwości gruntów 38
4.1. Skład mineralny gruntów i jego wpływ na właściwości gruntów 38
4.2. Struktura i tekstura gruntów 41
4.3. Uziamienie gruntów 42
4.3.1. Frakcje gruntów 42
4.3.2. Oznaczanie uziarnienia gruntów 43
4.3.3. Wskaźniki uziamienia gruntu 46
4.4. Cechy fizyczne gruntów 46
4.4.1. Rodzaje cech fizycznych 46
4.4.2. Gęstość właściwa gruntu 47
4.4.3. Gęstość objętościowa gruntu 48
4.4.4. Wilgotność gruntu 49
4.4.5. Gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 50
4.4.6. Porowatość i wskaźnik porowatości gruntu 51
4.4.7. Stopień wilgotności gruntu 52
4.4.8. Stopień zagęszczenia gruntów i stany gruntów niespoistych 53
4.4.9. Granice konsystencji, stopień plastyczności i stany gruntów spoistych 54
4.4.10.Wskaźnik plastyczności 57
4.4.11.Wskaźnik zagęszczenia. Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 59
4.4.12. Zależność między wskaźnikiem zagęszczenia i stopniem zagęszczenia gruntów niespoistych 65

5.Ruch wody gruntowej i zjawiska z nim związane 68
5.1.Rodzaje wody w gruncie 68
5.2.Podział wód podziemnych 70
5.3.Podstawowe warunki ruchu wody w gruncie 71
5.4.Filtracja. Prawo Darcy'ego 72
5.5.Filtracja w gruntach spoistych 73
5.6.Wyznaczanie współczynnika filtracji 74
5.6.1.Metody wyznaczania 74
5.6.2.Obliczanie współczynnika filtracji za pomocą wzorów empirycznych 74
5.6.3.Laboratoryjne metody wyznaczania współczynnika filtracji 75
5.6.4.Wyznaczanie współczynnika filtracji metodą badań polowych 77
5.6.5.Obliczanie współczynnika filtracji w gruntach uwarstwionych 80
5.7.Dopływ wody do studni i rowów 81
5.7.1.Określenia podstawowe 81
5.7.2.Wydatek studni 82
5.7.3.Dopływ wody gruntowej do rowu 83
5.8.Jednoczesne działanie zespołu studzien 85
5.9.Mechaniczne działanie wody na szkielet gruntowy 86
5.9.1.Wypór w gruncie 86
5.9.2.Ciśnienie wody w porach. Naprężenia całkowite i efektywne 87
5.9.3.Fizyczna interpretacja naprężeń całkowitych i efektywnych 88
5.9.4.Ciśnienie spływowe 89
5.9.5.Zjawiska w gruncie wywołane filtracją 90
5.9.6.Sposoby zabezpieczenia gruntów przed szkodliwym działaniem filtracji 93
5.10.Równania ruchu wody gruntowej. Siatka przepływu 94
5.10.1. Podstawowe równania ciągłości przepływu wody 94
5.10.2. Siatka przepływu (hydrodynamiczna) 96

6. Mechaniczne właściwości gruntów
99
6.1.Sciśliwość gruntów 99
6.1.1.Wprowadzenie 99
6.1.2.Określenie wielkości charakteryzujących ściśliwość i odprężenie gruntu 102
6.1.3 Związki teoretyczne pomiędzy wielkościami charakteryzującymi ściśliwość gruntu 105
6.1.4 Orientacyjne wartości liczbowe modułów odkształcenia i modułów ściśliwości edometrycznej 106
6.1.5 Laboratoryjne badanie edometrycznego modułu ściśliwości 106
6.1.6 Badanie osiadania zapadowego - współczynnik zapadowości 112
6.2. Wytrzymałość gruntów na ścinanie 113
6.2.1 Wprowadzenie. Wzór Coulomba 113
6.2.2 Opór tarcia wewnętrznego i kąt tarcia wewnętrznego 114
6.2.3 Spójność 115
6.2.4 Badanie wytrzymałości na ścinanie w aparacie bezpośredniego ścinania 116
6.2.5.Badanie wytrzymałości na ścinanie w aparacie trójosiowego ściskania 118
6.2.6.Badanie wytrzymałości na ścinanie gruntów gruboziamistych i kamienistych124

7. Pęcznienie gruntów spoistych 129
7.1. Wprowadzenie 129
7.2. Badanie wskaźnika pęcznienia 130
7.3. Badanie ciśnienia pęcznienia 131

8. Podstawowe wiadomości z mechaniki skał 135
8.1. Uwagi ogólne 135
8.2. Ogólna charakterystyka skał i masywów skalnych 136
8.2.1. Określenie skał i masywów skalnych 136
8.2.2. Ogólna charakterystyka skał i masywów skalnych jako podłoża budowlanego136
8.3. Parametry określające spękania i szczeliny w skałach 138
8.4. Właściwości fizyczne skał 139
8.5. Właściwości mechaniczne skał 140
8.6. Badania właściwości masywów skalnych w inżynierii wodnej 143
8.6.1. Rozpoznawanie masywów skalnych 143
8.6.2. Badania właściwości masywów skalnych 144
8.7. Geotechniczna klasyfikacja masywów fliszowych 154
8.7.1. Wprowadzenie 154
8.7.2. Klasyfikacja geofizyczna KFG 154
8.7.3. Klasyfikacja geotechniczna KF 155

9. Wpływ temperatury na właściwości gruntów 157
9.1. Wprowadzenie 157
9.2. Wpływ mrozu na grunty 157
9.2.1.Wiadomości ogólne 157
9.2.2.Tworzenie się wysadzin i przełomów 159
9.2.3.Określenie głębokości przemarzania gruntu 160
9.2.4.Kryteria wysadzinowości gruntów 162
9.2.5.Zabezpieczanie budowli przed wysadzinami i przełomami 162
9.3. Wpływ temperatury na właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów 163
9.3.1.Wstęp 163
9.3.2.Wpływ temperatury na zmiany wilgotności gruntu 163
9.3.3.Wpływ temperatury na ściśliwość gruntów spoistych 165
9.3.4.Wpływ temperatury na wytrzymałość gruntów spoistych 166
9.3.5.Wpływ temperatury na zagęszczenie gruntów 168
9.3.6.Wpływ temperatury na wodoprzepuszczalność gruntów 168
9.3.7.Wpływ temperatury na przewodnictwo elektryczne gruntów 168

10.Wpływ drgań i wstrząsów na właściwości gruntów 170
10.1. Wprowadzenie 170
10.2.Tiksotropia gruntów 170
10.3. Upłynnienie gruntów 173
10.4. Wpływ drgań na parametry mechaniczne gruntów 175
10.4.1.Uwagi ogólne 175
10.4.2.Wpływ obciążeń dynamicznych na kąt tarcia wewnętrznego i spójność gruntów 175
10.4.3. Wpływ obciążen dynamicznych na ściśliwość gruntów 176

11. Wpływ agresywnych zanieczyszczeń środowiska na właściwości gruntów budowlanych 178
11.1.Wprowadzenie 178
11.2. Rodzaje substancji zanieczyszczających grunty 179
11.3.Sposoby rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w gruncie 180
11.4. Wpływ zanieczyszczeń na właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów 180
11.4.1. Wpływ oleju napędowego na właściwości fizyczne 180
11.4.2. Wpływ oleju napędowego na właściwości mechaniczne 182

12. Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów 184
12.1. Cel wzmacniania i uszczelniania podłoża gruntowego 184
12.2. Podstawowe metody wzmacniania i uszczelniania gruntów 184
12.2.1. Wymiana gruntu 185
12.2.2. Wstępne obciążenie gruntu 185
12.2.3. Dreny pionowe i metoda elektroosmozy 186
12.2.4. Zagęszczanie gruntów  187
12.2.5. Zastrzyki 188
12.2.6. Stabilizacja wgłębna gruntów 193
12.2.7. Zamrażanie gruntu 195
12.2.8. Spiekanie gruntu  196
12.2.9. Zbrojenie gruntów 197

13. Roboty ziemne 206
13.1. Wprowadzenie 206
13.2. Podział gruntów na kategorie i ich właściwości 206
13.3. Prace przygotowawcze przed robotami ziemnymi 209
13.3.1. Czynności wstępne 209
13.4. Wykonywanie wykopów 209
13.4.1. Rodzaje wykopów 209
13.4.2. Odwodnienie wykopów fundamentowych 211
13.4.3. Metody odspajania gruntu i wykonywania wykopów 215
13.5. Wykonywanie nasypów 216
13.5.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 216
13.5.2. Metody zagęszczania gruntów i kontrola jakości zagęszczania 219
13.6. Wykonywanie zasypki 221
13.7. Obliczanie robót ziemnych 221

14. Inżyniersko-geologiczna charakterystyka głównych rodzajów gruntów budowlanych Polski 222
14.1. Wprowadzenie 222
14.2. Ogólna charakterystyka naturalnych gruntów budowlanych wydzielonych obszarów 222
14.2.1. Obszary skał magmowych i metamorficznych 222
14.2.2. Obszary skał osadowych zdiagenezowanych 224
14.2.3. Obszary skał osadowych słabo zdiagenezowanych 226
14.2.4. Obszary gruntów osadowych niezdiagenezowanych 226
14.2.5. Obszary gruntów osadowych niezdiagenezowanych pochodzenia glacjalnego i rzecznego 228
14.3. Ogólna charakterystyka naturalnych gruntów nasypowych236
14.4. Ogólna charakterystyka gruntów antropogenicznych 237
14.4.1. Odpady powęglowe 237
14.4.2. Odpady hutnicze 237
14.4.3. Odpady paleniskowe 238
14.4.4. Odpady komunalne stałe 238

15. Badania terenowe gruntów 240
15.1. Podstawy prawne wykonywania badań gruntów 240
15.2. Cel i zakres badań podłoża gruntowego 240
15.3. Podstawowe prace badawcze 241
15.3.1. Rodzaje prac badawczych 241
15.3.2. Wykopy, szybiki i otwory badawcze 241
15.3.3. Pobieranie próbek gruntu 246
15.3.4. Ustalanie położenia zwierciadła wody gruntowej i pobieranie próbek wody 246
15.3.5. Makroskopowe rozpoznawanie gruntu 247
15.3.6. Sondowanie gruntów 249
15.3.7. Próbne obciążanie gruntów 257
15.3.8. Badania dylatometryczne 260
15.3.9. Badanie wytrzymałości gruntów sondami obrotowymi 263
15.3.10.Badanie gruntów spoistych przyrządami kieszonkowymi 265
15.4. Badania geofizyczne podłoża gruntowego 268
15.4.1. Ogólna charakterystyka badań geofizycznych 268
15.4.2. Badania elektrooporowe 268
15.4.3. Badania radioizotopowe 271
15.4.4. Badania sejsmiczne 275

16. Zasady ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 279
16.1. Wprowadzenie 279
16.2. Rodzaje warunków gruntowych 280
16.3. Podział obiektów budowlanych na kategorie 280
16.4. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej 281
16.4.1. Zawartość dokumentacji 281
16.4.2. Zasady wyznaczania uogólnionych Wartości parametrów geotechnicznych283
16.4.3. Metoda statystyczna określania wartości parametrów geotechnicznych normowych i obliczeniowych 284
16.5. Dokumentacja geologiczno-inżynierska 285
16.5.1. Wiadomości wstępne 285
16.5.2. Wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja geologiczno-inżynierska 286

17. Naprężenie w ośrodku gruntowym 287
17.1. Założenia do wyznaczania naprężenia W ośrodku gruntowym W stanie sprężystym 287
17.2. Wyznaczanie naprężenia pierwotnego 287
17.3. Wyznaczanie składowych naprężenia od obciążeń zewnętrznych 289
17.3.1. Składowa pionowa naprężenia od siły skupionej 289
17.3.2. Składowa pionowa naprężenia od obciążenia ciągłego 290
17.4. Rozkład i wartości składowych naprężenia W podłożu W poziomie posadowienia fundamentów 293
17.5. Rozkład i wartości naprężenia W podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentów 295
17.6. Obliczanie naprężenia pod nasypami 297
17.6.1. Wprowadzenie 297
17.6.2. Rozkład naprężenia od obciążeń pasmowych równomiemych 297
17.6.3. Rozkład naprężenia od obciążeń pasmowych trójkątnych 299

18. Nośność i odkształcalność podłoża gruntowego 301
18.1. Wprowadzenie 301
18.2. Obliczanie nośności podłoża gruntowego 303
18.2.1. Wiadomości ogólne 303
18.2.2. Obliczenia według I stanu granicznego 303
18.2.3. Obliczenia według H stanu granicznego 308
18.2.4. Obliczanie osiadań fundamentów 308
18.2.5. Przebieg odkształceń w czasie 309

19. Stateczność zboczy i skarp 315
19.1. Ruch mas ziemnych i przyczyny jego powstawania 315
19.2. Podział osuwisk 316
19.3. Metody określenia zagrożenia osuwiskami 318
19.3.1. Rozpoznanie geomorfologiczne 318
19.3.2. Rozpoznanie geologiczne 318
19.3.3. Rozpoznanie hydrogeologiczne 319
19.4. Metody obliczania stateczności skarp i zboczy 319
19.4.1. Warunki stateczności zboczy 319
19.4.2. Stateczność skarp w gruntach niespoistych 320
19.4.3. Stateczność skarp w gruntach spoistych 322
19.5.Zabezpieczenie stateczności zboczy i skarp nasypów 327
19.5.1. Zabezpieczenie stateczności zboczy 327
19.5.2. Zabezpieczenie stateczności skarp nasypów 329

20. Parcie i odpór gruntu 331
20.1.Wprowadzenie 331
20.2.Założenia obliczeniowe według teorii Coulomba 332
20.3.Wyznaczanie parcia czynnego i odpom na ściany oporowe w gruntach niespoistych 333
20.3.1. Wyznaczanie parcia czynnego gruntu 333
20.3.2. Wyznaczanie parcia biemego 334
20.4.Wyznaczanie parcia czynnego i odporu na ściany oporowe w gruntach spoistych 336
20.5.Wyznaczanie parcia spoczynkowego gruntu 337
20.6.Wyznaczanie parć w podłożu uwarstwionym z naziomem obciążonym równomiernie 338
20.7.Zależność parcia czynnego i odporu od przemieszczeń i odkształceń ścian oporowych 338
20.8.Obliczanie parcia gruntu na obudowę wykopów 340

Literatura 341
Normy, instrukcje, wytyczne 345

Dane techniczne

Autor Stanisław Pisarczyk
Wydanie 2, 2021
Liczba stron 376
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

Koszty dostawy
Paczkomaty InPost Kwota zakupów Koszt przesyłki przedpłata
  powyżej 450 zł 0 zł
  do 250 zł 6,5 zł
  do 250 zł 13 zł

Kurier DPD Przedpłata Płatność za pobraniem
  11 zł 15 zł
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl