Dwór polski Zjawisko historyczne i kulturowe 3 tomy

Dostępność: dostępne
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 179,00 zł 179.00
ilość egz.
dodaj do schowka

Opis

Wyjątkowy zestaw książek poświęconych tematyce dworu polskiego. 100 artykułów, redakcja naukowa wybitnych specjalistów prof. Leszka Kajzera i prof. Anny Sieradzkiej. Publikacje pochodzą z seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki.

Tom Fioletowy, materiały z VI Seminarium, 559 stron

SPIS TREŚCI:

Przedmowa  11
KATARZYNA MACIEJOWSKA-BUJAK (Wrocław) Problematyka ochrony zespołów podworskich   13
EDWARD ĆWIERTAK (Kielce) Czy przetrwają? Stan zachowania założeń dworsko-ogrodowych na Ponidziu  23
KAROLINA KRZEWICKA-ROMERA, AGNIESZKA MICHALSKA (Kielce) Założenia dworsko-parkowe na obszarze Ponidzia a współczesna świadomość kulturowa  35
DOROTA LEŚNIEWSKA (Poznań) Stan zachowania dworów i pałaców na terenie projektowanego Cysterskiego Parku Kulturowego Owińska-Radojewo  49
LESZEK KAJZER (Łódź) Z badań nad zespołem dworskim w Wojsławicach koło Zduńskiej Woli   73
KRZYSZTOF MYŚLIŃSKI (Kielce) Siedziby Lanckorońskich herbu Zadora w Brzeziach Wodzisławskich. O przenoszeniu znaczeń i roli biografistyki w badaniach nad dawną architekturą  91
EWA KUBIAK (Łódź) Koncepcja dworu szlacheckiego a siedziby duchowieństwa. Drewniane rezydencje biskupów wlocławskich w XVII i XVIII wieku  113
LIDIA LUCHTER-KRUPIŃSKA (Dębno) Nieistniejący dwór Romerów w Bieździadce kolo Jasła. Przykład siedziby szlacheckiej z XVIII wieku  137
DALE PUOD2IUKIENE (Kowno) Birżyniany — dwór Gorskich. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość   151
ANNA HAŁATA (Lublin) Recepcja „założenia palladiańskiego" w pałacowej architekturze rezydencjonalnej na Zamojszczyznie w XIX wieku. Analiza funkcjonalna  169
SEBASTIAN WRÓBLEWSKI (Częstochowa) Przekształcenia przestrzenne założeń dworskich ziemi częstochowskiej na przykładzie Rzek Wielkich i Garnku-Kuźnicy w XIX-XX wieku  189
JERZY SKRZYPCZAK (Mielec) Neorenesansowy dwór dla Michałowskich z Dobrzechowa (niezrealizowany projekt Tadeusza Stryjeńskiego)   213
TADEUSZ BORSA (Kielce) Dwór w Bajkowcach Starych w powiecie tarnopolskim (A tribute to mr Juliusz Friedberg)   231
MACIEJ RYDEL (Gdańsk) Dwór „Rydlówka" w Bronowicach na tle historii rodu Rydlów  239
URSZULA OETTINGEN (Kielce) Dwór na ziemiach Królestwa Polskiego w „krajobrazie czasu wojny" 1914-1915   259
MIROSŁAW HOLEWIŃSKI (Kraków) Dwór legionowej legendy — Zagaje  271
ANTONI ROMUALD CHODYŃSKI (Malbork) Dwór polski na Powiślu w okresie przedplebiscytowym  293
TOMASZ ADAM PRUSZAK (Warszawa) Zespól dworski w Kluczewsku w latach 1920-1936 (na podstawie wspomnień Krystyny Konarskiej-Łosiowej)   309
ALDONA CHOLEWIANKA-KRUSZYŃSKA (Łańcut) Dworskie i pałacowe zaprzęgi na polskich Kresach Wschodnich w XIX i pierwszej polowie XX wieku  321
AGATA ZACHARIASZ (Kraków) Ogród dworski — wybrane charakterystyczne elementy i motywy   353
DANUTA R. KAWAŁKO (Zamość) Cmentarz zakonny i rodzinny w zespole rezydencjonalnym w Łabuniach kolo Zamościa  377
SEBASTIAN PIĄTKOWSKI (Radom) Wyposażenie dworu ziemiańskiego w północnej Małopolsce w świetle akt notarialnych z lat 1815.1830  393
TADEUSZ EPSZTEIN (Warszawa) Biblioteka Kaliksta Dunin-Borkowskiego z Klimaszówki na Podolu   403
JERZY SKRZYPCZAK (Mielec) „Księga Gości" Tarnowskich z Chorzelowa. Świadectwo czasu czy „silva rerum a domo condita?"  421
MIECZYSŁAWA DEMSKA-TRĘBACZ (Warszawa) Gdy muzyka była pasją... Przyczynek do dziejów kultury muzycznej lubelskich ziemian  437
ANDRZEJ JELSKI, EWELINA PIERZYŃSKA-JELSKA (Radom) Dworu już nie ma, muzyka nadal rozbrzmiewa  453
JAN FLASZA (Bochnia) Dwór polski w twórczości Józefa Niwickiego — szlacheckiego rymopisa z Kierlikówki pod Bochnią  471
BARBARA SZARGOT (Bytom) Poleski Parnas. Panny z dworków szlacheckich w powieściach Marii Rodziewiczówny  489
ANNA GOMÓŁA (Mysłowice) Renesansowe dwory szlacheckie we współczesnej literaturze dla młodzieży  501
JOLANTA B. KUCHARSKA (Warszawa) Pałac, dwór i zaścianek na fotografiach w zbiorze konserwatora wileńsko-nowogródzkiego   513
DOROTA ZAHEL (Przemyśl) Jak to dawniej w drodze było. „Dziennik" Henryki z Męcińskich Krasickiej z podróży do Karlsbadu w 1845 roku  521
URSZULA OLBROMSKA (Przemyśl) Jak to panowie szlachta fajczyli. Uwagi do badań nad obyczajem palenia fajki w Polsce  535
GRZEGORZ MILISZKIEWICZ (Lublin) Ziemiaństwo jako adresat oferty przemysłu i handlu w pierwszej połowie XX wieku  549

Tom Zielony, materiały z VII Seminarium, 527 stron

SPIS TREŚCI:

Przedmowa 11
ANNA SIERADZKA (Warszawa) Idealny dwór polski wedle Karoliny z Potockich Nakwaskiej   13
LESZEK KAJZER (Łódź) Nad refleksami sztuki Michała Anioła - dwór w Drobinie na Mazowszu 29
MARIA BRYKOWSKA (Warszawa) Architektura willi Landcorońskich w Brwziu koło Wodzisławia. Problem lokalizacji, typu, genezy i kontynuacji 41
MAGDALENA UJMA (Opole) Rezydencje Jana Sobieskiego w krajobrazie kulturowym Rusi drugiej połowy XVII wieku  61
AGATA ZACHARIASZ (Kraków) Najpiękniejsza i najinteresowniejsza okolica - dwór w krajobrazie w XVIII i XIX wieku 71
GRAŻYNA KODYM-KOZACZKO (Poznań) Użyteczność i ozdobność. Przekształcenia krajobrazu kulturowego Wielkopolski w ramach reform agrarnych pierwszej polowy XIX wieku 87
EDWARD ĆWIERTAK (Kielce) Założenia dworsko-folwarczne w krajobrazie kulturowo-przyrodniczym powiatu stopnickiego w XIX wieku 99
MARTYNA WALKER (Katowice) Założenie pałacowo parkowe w Gzichowie   113
MIROSŁAW HOLEWIŃSKI (Kraków) Wędrówki po małopolskich dworach z 200-letnią mapą wojskową w ręce 125
DOROTA ZAHEL (Przemyśl) Folwark w Przedmieściu Dubieckim, czyli „ekonomika ziemiańska" w praktyce.  141
PIOTR STASIAK (Krośniewice) Gospodarka rolna w majątkach ziemskich w XIX i XX wieku na przykładzie majątków zlokalizowanych na obszarze dzisiejszej gminy Krośniewice  149
GRAŻYNA MARIA BALIŃSKA (Wrocław) Obiekty przemysłu dworskiego w krajobrazie rezydencji ziemiańskiej  167
URSZULA OLBROMSKA (Przemyśl) Dwór bachórzecki w świetle „Spisu zabudowań z 1837 roku" oraz wspomnień Marcina hrabiego Krasickiego z roku 2003  175 MICHAŁ GRADOWSKI (Warszawa) Dwór w Babszynie na Podolu   191
ZDZISŁAW GIL (Krosno) Domy ziemiańskie w okresie rozwoju przemysłu naftowego na Podkarpaciu  197
KATARZYNA ZAWORSKA (Owińska) Dwory konstrukcji szachulcowej w Wielkopolsce 211
URSZULA OETTINGEN (Kielce) Czarkowy - rezydencja Puslowskich w krajobrazie kulturowym Ponidzia 225
ANDRZEJ KUŚNIERCZYK (Katowice) Więzi kulturowe rodu Sadowskich z dworów w Kamienicy Polskiej, Oksie i Ludyni w Małopolsce 241
SEBASTIAN WRÓBLEWSKI (Częstochowa) Kaplice i kapliczki w założeniach dworskich regionu częstochowskiego 251
ALDONA CHOLEWIANKA-KRUSZYŃSKA (Łańcut) Polskie dworskie zaprzęgi myśliwskie i pojazdy konne używane do polowań w XIX i pierwszej połowie XX wieku 269
CZESŁAW ERBER (Kielce) W kręgu autorów staropolskiej sztuki kulinarnej (Stanisław Czerniecki i Wojciech Wincenty Wielądko - ich prace w księgozbiorach Kielecczyzny)   291
JAN GŁÓWKA (Kielce) „Compendium Ferculorum" Stanisława Czernieckiego źródłem do dziejów obyczajowości sarmackiej 299
KRZYSZTOF MYŚLIŃSKI (Kielce) Dwory-muzea na Kielecczyźnie w XIX wieku 309
TADEUSZ EPSZTEIN (Warszawa) Dzieło sztuki w domu ziemiańskim na Ukrainie w XIX wieku. (O kolekcjonerstwie Leopolda Burczak-Abramowicza z Wołodarki) 329
ANDRZEJ POCHODAJ (Wrocław) Szlachecki „mały światek" w literaturze pierwszej połowy XIX wieku 347
MAŁGORZATA GORZELAK (Kielce) Galerie przodków i kult antenatów u Henryka Sienkiewicza  357
PIOTR ROSIŃSKI (Kielce) Dwór w twórczości Stefana Żeromskiego  369
ANNA GOMÓŁA (Katowice) Upadek dworu w XX wieku. Kres epoki w powieści Kornela Makuszyńskiego „Panna z mokrą głową" 381
JOLANTA B. KUCHARSKA (Warszawa) „Aleja do dworu wiedzie topolowa..." Wybrane rezydencje na dawnych kresach północno-wschodnich związane ze znanymi postaciami polskiej kultury, nauki i polityki  391
ANTONI ROMUALD CHODYŃSKI (Malbork) Spotkania rodzinne i podróże zagraniczne ziemian wielkopolskich w początkach XX wieku  407
MAREK BIAŁOKUR (Opole) Obraz dworów w świetle pamiętników polskiego środowiska w Kijowie na przykładzie wspomnień Włodzimierza Bartoszewicza  421 MARTA TROJANOWSKA (Przemyśl) Dwór medycki i jego otoczenie w twórczości Leli Pawlikowskiej 429
TADEUSZ BORSA (Kielce) Dwory ordynacji w Polsce XX wieku 443
TOMASZ ADAM PRUSZAK (Warszawa) Zespół dworsko-folwarczny w Wośnikach koło Radomia w latach 1896-1939. . .  461
MAŁGORZATA ROZBICKA (Warszawa) Dwór w Ciechankach, czyli o modernizmie „w rzeczywistem zastosowaniu" 473
RAFAŁ NADOLNY (Poznań) Modernistyczny dwór w Ciołkowie - dialog z tradycją? 491
MAŁGORZATA LASKOWSKA-ADAMOWICZ (Warszawa) Dwór na Mazowszu w czasopismach lokalnych z lat 1997-2002 501
MACIEJ RYDEL (Gdańsk) Powroty do dawnych włości. Dwory i pałace, które wróciły do przedwojennych właścicieli po 1989 roku (wyniki badań nad sytuacją polskich dworów do 2003 roku) 513

Tom Czerwony, materiały z VIII Seminarium, 416 stron

SPIS TREŚCI:

LESZEK KAJZER (Łódź) W Kielcach wiosną lub jesienią. Pamięci Profesora Tadeusza Stefana Jaroszewskiego 11
JAN SAMEK (Kraków) Dwory w encyklopediach staropolskich i w badaniach własnych Autora 19
ANTONI ROMUALD CHODYŃSKI (Malbork) Obrazy zżycia polskiej szlachty na Pomorzu Gdańskim w XVII—XVIII wieku 27
ELŻBIETA JEŻEWSKA (Kielce) Portrety postaci historycznych w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach  39
PIOTR KORDUBA (Poznań) Dwór czy namiot? Tkaniny artystyczne a architektura wnętrz w dworach i pałacach na dawnych kresach wschodnich Rzeczpospolitej w XIX i na początku XX w 51
ANNA GOMÓŁA (Katowice) Rola dworu w kształtowaniu się polskiej kultury ludowej. Koncepcja Jana Stanisława Bystronia 69
JOLANTA B. KUCHARSKA (Warszawa) „Sibi et amicis" — biblioteki i archiwa dworskie na kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej 77
ANDRZEJ KUŚNIERCZYK (Katowice) Takie były spory w one lata 91
MIROSŁAW HOLEWIŃSKI (Kraków) Dwory na szlaku „Tarczy Rolanda" 9.9
GRAŻYNA KODYM-KOZACZKO (Poznań) Wartości techniczne i estetyczne budownictwa folwarcznego w Wielkopolsce w XIX wieku a narodowość właścicieli  117
TADEUSZ EPSZTEIN (Warszawa) Oficjaliści i służba w dworze polskim w XIX i XX wieku 133
URSZULA OETTINGEN (Kielce) Dwór polski na Wołyniu w latach I wojny światowej 155
JAN GŁÓWKA (Kielce) Próby aktywizacji przemysłu dworskiego pod okupacją austro-węgierską w latach I wojny światowej 171
TADEUSZ BORSA (Kielce) Prowincjonalne dwory: Biesiekierz, Czerepaszyńce, Samoklęski oraz ich związki z europejską nauk.ą, sztuką i... hazardem 181
JULIUSZ KARSKI (Warszawa) Dwór polski w województwie kieleckim w czasie okupacji niemieckiej i w pierwszych dniach po wyzwoleniu  197
IRENA ROLSKA (Lublin) Tradycja i moda w rezydencjonalnych ogrodach Lubelszczyzny w XVI—XVIII wieku.... 207
BOGUMIŁA SZUROWA (Warszawa) Nieznane ogrody włoskie na Kielecczyźnie w źródłach archiwalnych z XIX wieku 223
AGATA ZACHARIASZ (Kraków) Dwór polski — kwiaty w domu i ogrodzie 237
LILIANA NARKOWICZ (Wilno — Dortmund ) Zespół parkowo-ogrodowy w Zatroczu na Litwie 263
IRENA BIEŃKOWSKA (Warszawa) Słuck, muzyka i teatr w rezydencji Hieronima Floriana Radziwiłła 281
ALDONA CHOLEWIANKA-KRUSZYŃSKA (Łańcut ) Pomorzany — kresowy majątek Potockich z Łańcuta 295
EWELINA PIERZYŃSKA-JELSKA, ANDRZEJ JELSKI (Radom) Przetrwała też róża 309
MARIA BRYKOWSKA (Warszawa) Dwór w Bolminie w świetle badań historyczno-architektonicznych 331
ZDZISŁAW GIL (Krosno) Odnowa dworu Kołłątajów w Trześniewie  347
RAFAŁ NADOLNY (Poznań) Założenie dworskie w Łomnicy, gmina Zbąszyń, powiat Nowy Tomyśl 357
MACIEJ RYDEL (Gdańsk), MAREK ŁOBARZEWSKI ( Wałbrzych) Hucisko koło Gdowa — pożegnanie dworu 367
SEBASTIAN WRÓBLEWSKI (Wrocław) Dworska sztuka sepulkralna z okolic Częstochowy 379
TERESA FABIJAŃSKA-ŻURAWSKA (Łańcut) Dworskie pojazdy konne w kieleckiej kolekcji Jana Wzorka 405


Dane techniczne

Autor (red.) prof. Anna Sieradzka i prof. Leszek Kajzer
Wydanie 2002, 2004, 2006
Liczba stron 559, 527, 416
Ilustracje czarno-białe
Okładka miękka
Format B5

Tytuły polecane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl