Newsletter

Tytuł   /   Cena 1 2 > >>
 1. Elementy konstrukcyjne ze szkła budowlanego

  42.00 zł
  Poradnik dotyczy zasad projektowania konstrukcji ze szkła budowlanego. W opracowaniu opisano kryteria oceny i metody obliczania związane z projektami norm europejskich i literaturą...
 2. Hałas niskoczęstotliwościowy w budynkach mieszkalnych

  42.00 zł
  Źródła, skutki oddziaływania i metody oceny uciążliwości. W monografii przedstawiono wyniki badań uciążliwego hałasu niskoczęstotliwościowego występującego W budynkach...
 1. Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik

  79.00 zł
  Celem tej serii jest przybliżenie inżynierowi wymagań i metod obliczeniowych zawartych w Eurokodach, a także przedstawienie komentarzy do poszczególnych postanowień oraz zilustrowanie...
 2. Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych

  42.00 zł
  Poradnik zawiera rekomendowane procedury badawcze i zasady oceny wyników badań naturalnych izotopów promieniotwórczych w wyrobach budowlanych, wytwarzanych z surowców pochodzenia...
 1. Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych

  60.00 zł
  Przedmiotem książki są teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa pożarowego budowli ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich, jak:...
 2. Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji

  63.00 zł
  W monografii przedstawiono problematykę diagnostyki wytrzymałości betonu na ściskanie in situ, uwzględniając możliwości bezpośrednich badań próbek rdzeniowych oraz pośrednich...
 1. Dobór i mocowanie okuć budowlanych do drzwi i okien o podwyższonej odporności na włamanie

  27.00 zł
  Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 458/2010.   SPIS TREŚCI   1. Wstęp   2. Terminy...
 2. Elastyczne wodochronne wyroby podkładowe. komentarz do norm PN-EN 13859-1:2010 I PN-EN 13859-2:2010

  27.00 zł
  Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 465/2011   SPIS TREŚCI:   1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Zakres...
 1. Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przciwwilgociowej i przeciwwodnej części podziemnych budynków.

  29.00 zł
  Wymagania i zalecenia dla wyrobów objętych normą PN-EN 13967:2012 Normy europejskie dotyczące wyrobów hydroizolacyjnych grupują wyroby w zależności od ich przeznaczenia....
 2. Elewacje wentylowane

  26.00 zł
  Niniejsze opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wentylowanych, wykonanych z okładzin elewacyjnych montowanych do ścian zewnętrznych budynków z...
 1. Instalacje elektryczne na terenie budowy

  63.00 zł
  Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 456/2010   SPIS TREŚCI:   1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres...
 2. Instalacje elektryczne w budynkach. Instalacje montowane w podłożu i na podłożu palnym

  59.00 zł
  Poradnik dla projektantów i wykonawców instalacji elektrycznych na lub w podłożu palnym w budynkach. Zawiera rozwiązania instalacyjne dotyczące projektowania i wykonawstwa instalacji...
 1. Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych

  73.50 zł
  Opracowanie zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, uwzględniające specyficzny charakter budownictwa...
 2. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków

  32.00 zł
  W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania wykonawcze odnośnie do różnych rozwiązań zabezpieczeń wodochronnych części podziemnych budynków realizowanych zarówno w...
 1. Izolacje wodochronne tarasów

  32.00 zł
  W niniejszym zeszycie warunków technicznych podano wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczeń wodochronnych tarasów wykonywanych w tradycyjnym układzie warstw oraz w...
 2. Izolacje wodochronne tarasów i balkonów

  42.00 zł
  Publikowane w serii "Instrukcje, Wytyczne, Poradniki" prace zawierają zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych. W poradniku...
 1. Komentarz do normy PN-EN 14909:2007

  27.00 zł
  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych...
 2. Konstrukcje betonowe i żelbetowe

  42.00 zł
  Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z realizacją obiektów budowlanych o konstrukcji betonowej lub żelbetowej....
 1. Konstrukcje murowe

  42.00 zł
  Niniejsze warunki techniczne dotyczą wykonywania i odbioru konstrukcji murowych, wznoszonych z róznych elementów murowych i zapraw murarskich. Zawierają wymagania dotyczące...
 2. Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym

  41.00 zł
  Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z instalowaniem krat zwijanych żaluzjowych z napędem...
 1. Lekkie nienośne przegrody budowlane. Wymagania i cechy wytrzymałościowe

  26.00 zł
  Publikowane w tej serii prace zawierają zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych. Przeznaczone są dla projektantów, wykonawców...
 2. LVS3 Waloryzacja właściwości dla zrównoważonych konstrukcji stalowych

  52.00 zł
  Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie szczegółowych informacji na temat rozwoju i walidacji metodologii cyklu życia, w szczególności skupienie się na ocenie cyklu życia...
 1. Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku

  42.00 zł
  Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 338/2008   Publikowane w tej serii prace zawierają zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania...
 2. Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002

  59.00 zł
  Przedmiotem poradnika są dane do projektowania budynków pod względem akustycznym, obejmujące metody obliczeniowego wyznaczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w...
 1. Metody określania sztywności gruntów w badaniach geotechnicznych

  42.00 zł
  Przedmiotem poradnika jest przegląd dostępnych metod badań geotechnicznych służących do określania charakterystyk sztywności gruntów. Opisano tu głównie (choć nie wyłącznie)...
 2. Montaż okien i drzwi balkonowych

  50.00 zł
  Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru montażu okien i drzwi balkonowych w budynkach. Opracowanie obejmuje montaz okien drewnianych, aluminiowo-drewnianych, z...
 1. Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych

  21.00 zł
  Niniejsza publikacja kierowana jest do wszystkich osób biorących udział w procesach inwestycyjnych dotyczących budowy obiektów sportowych z nawierzchniami syntetycznymi. W pracy...
 2. Obciążenie śniegiem w Polsce

  53.00 zł
  W monografii przedstawiono wyniki analizy statystycznej i probabilistycznej obciążenia śniegiem gruntu na obszarze Polski jako wielkości odniesienia w ocenie obciążenia śniegiem...
 1. Obliczenia cieplne budynków

  58.00 zł
  Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 474/2012   W ostatnich latach, w związku z dążeniem do zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków, obliczenia...
 2. Ocena przydatności terenów górniczych do zabudowy

  42.00 zł
  Podziemna eksploatacja kopalin powoduje zmiany W pierwotnej rzeźbie terenu oraz wstrząsy pochodzenia górniczego. W konsekwencji, na skutek deformacji i/lub drgań podłoża gruntowego,...
 1. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

  57.00 zł
  Poradnik przedstawia metody oszacowania zagrożeń podczas eksploatacji materiałów zawierających azbest. Ocena różnych rodzajów materiałów z azbestem w budynkach została opisana w...
 2. Ocena stanu technicznego budynków murowanych na terenach górniczych

  26.00 zł
  W pracy przedstawiono zalecenia odnoszące się do metodyki oceny stanu technicznego istniejących budynków o konstrukcji murowej, zlokalizowanych na terenach poddawanych wpływom...
 1. Ocena stanu wilgotnościowego przegród budowlanych z uwzględnieniem kondensacji pary wodnej

  42.00 zł
  Poradnik i podręcznik dotyczący wilgoci w przegrodach budowlanych.     Spis treści:   1. Wstęp  ...
 2. Ocena stateczności skarp i zboczy. Zasady wyboru zabezpieczeń

  74.00 zł
  Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 424/2011   Spis treści:   1. Wstęp 1.1. Dane ogólne 1.2....
 1. Ochrona odgromowa budynków i obiektów budowlanych

  68.00 zł
  W poradniku podano nowe wymagania dotyczące ochrony zewnętrznej obiektów budowlanych, W szczególności odnoszące się do elementów instalacji, środków ochrony, klasyfikacji,...
 2. Ochrona powierzchniowa betonu w warunkach agresji chemicznej

  27.00 zł
  Przedmiotem wytycznych są wymagania techniczne ochrony powierzchniowej konstrukcji z betonu, uwzględniające przepisy norm europejskich. Wytyczne dotyczą: - impregnacji...
 1. Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów

  52.00 zł
  Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 376/2002   Publikowane w tej serii prace zawierają zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania...
 2. Okna i drzwi zewnętrzne Wymagania klasyfikacja i zakres stosowania

  42.00 zł
  Przedmiotem wytycznych są zagadnienia związane z określeniem zakresu stosowania okien i drzwi balkonowych, okien dachowych oraz drzwi zewnętrznych w zależności od uzyskanej klasy...
 1. Podłogi sportowe w obiektach krytych

  26.00 zł
  Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podłóg sportowych, przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, z wyłączeniem...
 2. Podstawy matematyczne kształtowania kryteriów zgodności wytrzymałości materiałów

  42.00 zł
  Zamierzeniem autora monografii było przedstawienie i analiza kryteriów zgodności wytrzymałości materiałów, przyjętych we współczesnych dokumentach normatywnych.  ...
 1. Pokrycia dachowe

  42.00 zł
  W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania wykonawcze odnośnie do różnych rozwiązań pokryć dachowych z podziałem na grupy wyrobów pokrywczych, z uwzględnieniem: -...
 2. Polskie normy projektowania konstrukcji. Konstrukcje z betonu, konstrukcje murowe, niezawodność konstrukcji - rys historyczny

  42.00 zł
  Prace naukowe ITB. Polskie normy projektowania konstrukcji. Konstrukcje z betonu, konstrukcje murowe, niezawodność konstrukcji - rys historyczny.   SPIS TREŚCI:...
 1. Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach

  84.00 zł
  Monografia podaje informacje o środkach technicznych i urządzeniach do ograniczania w pomieszczeniach stężeń odorantów powodujących uciążliwe zapachy powietrza wewnętrznego....
 2. Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi

  26.00 zł
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. część B: Roboty wykończeniowe, INSTR 433/2010 SPIS TREŚCI: Przedmowa 5 1. Wstęp 7 1.1. Przedmiot i...
 1. Posadzki z wykładzin włókienniczych i polichlorku winylu

  26.00 zł
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. część B: Roboty wykończeniowe, INSTR 445/2009 SPIS TREŚCI: Przedmowa 1. Wstęp 1.1.Przedmiot i...
 2. Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne

  26.00 zł
  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4, B4/2014 SPIS TREŚCI: Przedmowa 5 1. Wstęp 7...
 1. Projektowanie i wykonywanie stropodachów o odwróconym układzie warstw

  26.00 zł
  Projektowanie i wykonywanie stropodachów o odwróconym układzie warstw oraz wymagania ogólne w zakresie projektowania, wykonania i odbioru.   SPIS...
 2. Projektowanie instalacji kanalizacji deszczowej

  42.00 zł
  Przedmiotem poradnika są zasady projektowania instalacji kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód deszczowych i roztopowych z budynków i terenu utwardzonego wokół nich....
 1. Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych

  21.00 zł
  Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 378/2002   SPIS TREŚCI:   1. Wstęp 1.1. Przedmiot wytycznych...
 2. Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5

  47.00 zł
  W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji drewnianych. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości drewna oraz...
1 2 > >>