Newsletter

Polecamy
Uwarunkowania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne w planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem obszarów osuwiskowych
Piotr Krzyk, Łukasz Kotuła
39.00 zł
Uwarunkowania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne w planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem obszarów osuwiskowych
Autor: Piotr Krzyk, Łukasz Kotuła
ISBN: 978-83-65105-00-4
Wydanie: 2015
Strony: 172
Wymiary: A4
Okładka: miękka
Ilustracje: liczne mapy, wykresy, tabele, zdjęcia


Więcej o książce

Praca jest wynikiem projektu badawczego pn.: "Wybrane zagadnienia geotechniczne w planowaniu przestrzennym", zrealizowanego w ramach Działalności Statutowej Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie w 2009 r., następnie uzupełnionego i rozszerzonego o badania terenowe i laboratoryjne, wykonane podczas współpracy redaktora monografii z Katedrą Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Kierownik Projektu: dr inż. Piotr Krzyk

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie 5
Cel i metodyka badań 7

CZĘŚĆ I

1. Informacja geologiczna w planowaniu przestrzennym 9

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego 13

3. Ocena warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych obszaru 20

3.1. Podstawowe źródła informacji o warunkach geologiczno-inżynierskich 21

3.1.1. Mapy geologiczne 21

3.1.2. Mapy hydrogeologiczne 22

3.1.3. Badania geotechniczne 25

3.2. Warunki geotechniczne na obszarach różnych form geomorfologicznych 47

3.2.1. Obszary pokryw zwietrzelinowych 48

3.2.2. Obszary działalności lodowców 50

3.2.3. Obszary akumulacji rzecznej 52

3.2.4. Obszary akumulacji eolicznej 56

3.2.5. Obszary występowania gruntów organicznych 58

3.3. Waloryzacja geologiczno-inżynierska na potrzeby planowania przestrzennego 59

3.4. Charakterystyka przyrodnicza obszaru a warunki geotechniczne podłoża 64

3.5. Zastosowania GIS w ocenie warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych dla potrzeb planowania przestrzennego 69

CZĘŚĆ II

4. Identyfikacja problemów planowania przestrzennego na obszarach występowania powierzchniowych ruchów masowych 76

4.1. Fizjografia i zagospodarowanie obszarów badań 79

4.2. Osuwiska jako zagrożenie geośrodowiskowe – przyczyny powstawania ruchów mas ziemnych 90

4.2.1. Osuwiska na obszarach badań 96

4.2.2. Ocena zagrożenia powierzchniowymi ruchami masowymi, źródła informacji o zagrożeniach 115

4.2.3. Geomorfologiczne aspekty zagospodarowania przestrzennego 121

4.3. System ochrony przeciwosuwiskowej (SOPO) 147

4.4. Metody przeciwdziałania zagrożeniom powierzchniowymi ruchami Masowymi 152

5. Podsumowanie i wnioski 159

Literatura 162
Spis rycin 168
Spis wzorów do obliczeń parametrów geotechnicznych 171
Spis tabel 172

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl