Newsletter

Polecamy
Morskie budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania i wykonywania Z 1 - Z 45
(red) Bolesław Mazurkiewicz
58.00 zł
Morskie budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania i wykonywania Z 1 - Z 45
Autor: (red) Bolesław Mazurkiewicz
ISBN: 978 83-60584-10-1
Wydanie: 2008
Strony: 325
Wymiary: B5
Okładka: miękka
Ilustracje: liczne schematy, wykresy i tabele


Więcej o książce

Zawarte w tej książce zalecenia, przygotowane przez zespół specjalistów, wykonujących swą pracę pod kierunkiem profesora Bolesława Mazurkiewicza - Franciszka Wiśniewskiego, Kazimierza Gwizdałę i Zbigniewa Pruszaka.

Książka ta przeznaczona jest przede wszystkim dla inżynierów: projektantów morskich i śródlądowych budowli hydrotechnicznych, wykonawców oraz inwestorów tych budowli, kierowników budowy i robót, jak również inspektorów nadzoru inwestorskiego, administracji morskiej i śródlądowej, czy urzędów wojewódzkich i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego. Do tej grupy specjalistów niewątpliwie należy też dołączyć pracowników dydaktycznych oraz studentów wydziałów budownictwa i wydziałów inżynierii środowiska wyższych uczelni technicznych, ponadto akademii morskich, przygotowujących inżynierską kadrę o specjalnościach eksploatacja portów, floty morskiej i śródlądowej, jak i inżynieria ruchu morskiego.
 
SPIS TREŚCI:

1. Przedmowa 6

2. Spis zaleceń 9

3. Zalecenia Z 1 - Z 45 12

Z1 Obliczenia statyczne morskich budowli hydrotechnicznych 12
Z2 Wymiary charakterystycznych statków morskich 21
Z3 Poziomy morza dla polskiego wybrzeża Bałtyku 31
Z4 Parcie hydrostatyczne na ściany nabrzeży oraz obrzeży 34
Z5 Dopuszczalne odchyłki położenia głowic i nachylenia pali uwzględniane w obliczeniach statycznych morskich budowli hydrotechnicznych 37
Z6 Zakres badań podłoża gruntowego dla morskich budowli hydrotechnicznych 43
Z7 Dalby - charakterystyka ogólna 51
Z8 System ciągłego obniżania poziomu zwierciadła wody gruntowej za stalową ścianką szczelną nabrzeży i obrzeży 57
Z9 Obliczenia statyczne sprężystych dalb jedno i wielopalowych 61
Z10 Obniżanie ciśnienia wody artezyj skiej i wpływ ciśnienia wody artezyjskiej na parcie i odpór gruntu 66
Z11 Parcie statku na pasmowe budowle hydrotechniczne 70
Z12 Prędkość podchodzenia statku do morskich budowli hydrotechnicznych 73
Z13 Oddzialywanie statku na urządzenia cumownicze 77
Z14 Indywidualne określanie oddziaływania statków na morskie budowle hydrotechniczne 83
Z15 Oddziaływania na morskie budowle hydrotechniczne portowe i stoczniowe 90
Z16 Kombinacje oddziaływań na morskie budowle hydrotechniczne portowe i stoczniowe 95
Z17 Klasyfikacja morskich budowli hydrotechnicznych i parametry projektowe falowania morskiego 95
Z18 Rozmieszczenie urządzeń cumowniczych 99
Z19 Metoda obliczeń oddziaływań od ciągnienia i parcia statku 103
Z20 Oddziaływanie lodu na morskie budowle hydrotechniczne 121
Z21 Oddziaływanie szynowych urządzeń dźwignicowych na morskie budowle hydrotechniczne 129
Z22 Oddziaływanie składowanych ładunków i towarów na morskie budowle hydrotechniczne 135
Z23 Oddziaływanie pojazdów kołowych na morskie budowle hydrotechniczne 138
Z24 Ogólna charakterystyka urządzeń odbojowych 144
Z25 Oddziaływanie wiatru na morskie budowle hydrotechniczne 149
Z26 Oddziaływanie parcia i odporu gruntu na morskie budowle hydrotechniczne 155
Z27 Oddziaływanie falowania na morskie budowle hydrotechniczne 165
Z28 Uderzenie dźwignic szynowych w odboje i zainstalowane na nich elementy sprężyste 172
Z29 Głębokość akwenu przy morskich budowlach hydrotechnicznych 177
Z30 Zabezpieczenia dna przy morskiej budowli hydrotechnicznej przed działaniem strumieni zaśrubowych statków 188
Z31 Zapas głębokości wody pod stępką kadłuba jednostki pływającej 199
Z32 Likwidacja przegłębień dna przy morskich budowlach hydrotechnicznych 208
Z33 Kąt tarcia gruntu o ścianę konstrukcji przy obliczaniu odporu gruntu dla nachylonego naziomu 214
Z34 Przekrój poprzeczny i wyposazenie nabrzeży 217
Z35 Szybkozwalniające haki cumownicze  234
Z36 Pionowe połączenie stalowej ścianki szczelnej z konstrukcją betonową morskiej budowli hydrotechnicznej 236
Z37 Lekkie zasypy nabrzeży ze ścianek szczelnych 239
Z38 Wymiana słabych gruntów w morskim budownictwie hydrotechnicznym 240
Z39 Ściany morskich budowli hydrotechnicznych wykonane z betonowych pali wierconych 247
Z40 Tolerancje ułożenia szyn torów poddźwignicowych 252
Z41 Tarcie między statkiem i urządzeniami odbojowymi 257
Z42 Barwne oznakowanie obiektów portowych 259
Z43 Zagęszczenie zasypów piaszczystych 266
Z44 Zapobieganie uderzeniom gruszki dziobowej w konstrukcje nabrzeży i pomostów 269
Z45 Ścianki szczelne. Charakterystyka ogólna i podstawowe zasady projektowania 272

4. Spis literatury 301

5. Zestawienie norm i przepisów
302

6. Wykaz stosowanych oznaczeń
308

7. Skorowidz
319

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl